Il mio sito

Pina Licciardello

Il sito in tutte le lingue

 I Video che ho dedicato alla mia Terra e alla mia Città

 

 

DUCI TERRA MIA!

CATANIA FOREVER

CATANIA BY NIGHT

CATANIA COM'ERA

          CATANIA SPARITA

     I QUARTIERI DI CATANIA 

        LE SPIAGGE PIU' BELLE

                DI CATANIA

GLI SCORCI PIU' BELLI

DELLA MIA SICILIA

        SICILIA: LA MIA TERRA

          PERLE DI SICILIA

CITTA' DELLA SICILIA

GIRO DELL'ETNA

dai "Ricordi di un viaggio in Sicilia" di Edmondo De Amicis

JEAN HOUEL

Un francese in Sicilia

ANDERSEN in SICILIA

L'Etna vista da Andersen

dai "Ricordi di un viaggio in Sicilia" 

Il contenuto di Google Maps non è mostrato a causa delle attuali impostazioni dei tuoi cookie. Clicca sull' informativa sui cookie (cookie funzionali) per accettare la policy sui cookie di Google Maps e visualizzare il contenuto. Per maggiori informazioni, puoi consultare la dichiarazione sulla privacy di Google Maps.

CONTATTI

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

"I Me PINSERI"

di Pippo Nasca

Sceni di vita sunu i me pinseri,

ca lassanu na trazza nta lu mari,

comu la striscia di li navi arreri.

c’allegramenti e prestu poi scumpari.

 

 

  

Premessa:

 

E’ proprio vero che i pensieri sono sempre alla ribalta della vita e talvolta sono fatui e scompaiono all’improvviso come la scia di una nave che corre nel mare disseminando per ogni dove emozioni, sentimenti, ricordi che poi svaniscono nel nulla. Per questo ho pensato di fissarli sulla carta e non lasciarli fuggire senza alcuna traccia. Ho pensato pure di riprodurli nello stesso modo in cui sono nati, cioè, in dialetto per essere più veritieri ed incisivi. Non mi sono preoccupato di fissare date  o raccoglierle per argomento, poiché essi sono sempre ricorrenti in qualunque periodo della vita.

La cosa importante è ricordarli e rileggerli e non farli annegare nel “gurgite vasto” di virgiliana memoria, senza la pretesa in ogni caso di farne regole di vita. Consideriamoli pure degli astri o meglio delle “gocce di perle” da fissare sul velluto incerto ed indefinito della vita.

Se comunque poi annegheranno nel silenzio perché nessuno mai li leggerà, ritengo l’opera mia non inutile poiché in ogni caso chi vorrà, avrà la possibilità di leggerli e provare le mie stesse emozioni.

Un piccolo commento sulla forma: le varie poesie sono espresse in modalità metriche differenti.

Alcune volte sono ricorso al classico sonetto, altre volte all’endecasillabo sciolto ed altre ancora ho cercato di ignorare rima ed altro cercando di riprodurre ritmi e toni consoni all’argomento.

Il dialetto è quello nostro catanese, che ho cercato di sfrondare, come sempre, da forme arcaiche, da accenti ed  apostrofi per non appesantirne la lettura, almeno nelle intenzioni.

 

 

 ***********

 

 

             Pirchì scrivu. 

 

    Ju quannu pensu, scrivu

pirchì  disiu mi pigghia

di diri in sichitanza

li cosi c’assicutu

nta l’intricata menti

e li paroli sfurnu

assemi ammunziddati,

ca, muti, supra a carta

ammustranu cuncetti

di cosi antichi e novi.

    Si l’estru m’assicuta,

versi scatasciu a muzzu

e poi l’assemblu tutti,

pi’ darici  lu tonu

di puitari ‘anticchia

facennuli cchiù beddi.

    E’ chistu lu me jocu,

è chista la me vita,

è chistu u passatempu

ca viviri mi faci

stu munnu senza paci

e mi fa stari chetu,

pirchì la raggia annunca

mi veni di strafari.

 

 

     Nun mi pinsari

 

  Unni ti trovi                             

tu mi senti ancora.                   

Lassi passari                            

nuvuli nto celu,                        

li varchi a mari,                       

lu chiù beddu tempu,               

li jorna persi.                           

  Ti trovi in manu                       

sulu na puisia                           

ca parra e sparra                       

di jardina d'oru                       

e di tisori,                                  

di pinseri immensi                    

ca 'un sunu e 'un foru.              

  Forsi tu chiangi,

forsi cu rimpiantu

nto specchiu guardi

la me facci e vidi

ca sugnu vivu

e lu cantu senti

di lu me cori.

  Ju restu sempri

'n-vecchiu sugnaturi

di cosi vani

c'adducisci u cori.

Lu me distinu

di luntanu stari

'un ti dassi amuri,

  ma cruci granni

ca suspisa penni

nta l'aria muta

di spirati cosi.

Eclissi sugnu,

sonnu di la notti,

cantu perenni

  di biancu cignu,

di spiranzi persi.

Quannu ti parru,

sulitariu restu

dintra di mia.

Scorda i me paroli.

Scorda lu vitru

  Da me passioni,

pirchì nivi e focu

cunfunnu sempri,

chiantu ed acquazina,

piaciri e morti,

dispiaceri e vita.

Nun mi pinsari.

   Di la to vucca

M’abbastò na vota

Lu toccu duci.

La me strata è curta,

la menti insana,

lu me cori pazzu.

Nun vogghiu amuri.

 

 

 

          Supra la varca

 

  Supra la varca

di l'orgogliu misu,

aspettu fermu

'n-soccu sappi e intisi.

La menti tutta

di ricordi abbrucia

e supra a vucca

lu pirdunu appari.

Ma la ragiuni,

ca du mari spunta

comu lu mostru

di li centu vrazza,

nun duna paci.

Li fattazzi cunta

e rumpi rimi,

vuluntati e forza.

Isu la vela

risulutu allura

e comu ventu

curru versu spiaggi

puliti e novi,

di spiranza chini

e di passioni,

e d'amuri persu

paci mi veni.

 

 

 

           Vicchiania

 

 Unni già passò

lu focu ardenti,

li fogghi virdi

rinsiccheru tutti.

Di rami sicchi

cumpareru l'ossa

e sulitariu zuccu

vinni fora.

Carbuni addivintò

lu lignu virdi

mentri l'erba d'attornu

si curcò,

di la morti

l'ummira spuntò

e notti senza stiddi

amara e surda

di nivuru tingivu

l'orizzonti.

E si lu focu torna

comu prima,

nun c'é spiranza

di novu riciuriri,

ca ciniri diventa

l'ossu siccu.

 

 

           Ventu ca curri

 

    Ventu ca curri,

ti firmasti appena

supra di mia

ca ciatavu a stentu.

Pi’ tanticchedda

mi cimmasti pena

e fui cuntentu!

   Passasti comu

lampu, ma passasti!

Uri e jurnati

mi linchisti in chinu

d'azzurru mari,

d'orizzonti vasti

e cori chinu

  e leggi i manu

mi lassasti liddu,

mentri cumpari,

dopu la timpesta,

la nivi janca

supra lu capiddu

e ddocu resta.

 

 

 

            Sursum corda!

 

  Ma chi si bestia, ca ci pensi ancora?

Possibili ca gnégnuru nun hai?

Du ciriveddu lassa stari fora

'ssa fissazioni e 'un chiangiri chiù guai.

  Metti di ciancu 'ss'aria ca t'accora,

attruccati lu mussu d'unni vai.

Nun c'é chiù tempu megghiu e beddu d'ora

pì godiri li cosi ca non sai.

  Si pensi di non essiri avvinenti,

cu sti paroli in furma di puisia

dichiaru ca si’ fimmina piacenti!

  A muta a muta nesci tu cu mia;

ti lu fazzu capiri in tempu nenti

e vidi ca ti passa 'ssa mania.

 

 

 

          L'argentu chiù di l'oru

 

   Ora la notti cala pirniciusa.

Lu nivuru m'infascia tuttu paru.

Li sparritteri e spavintusi spirdi

di lu scuru chiù funnu

mi ballanu davanti.

Spalancati li porti di l'infernu

m'ammustranu li lingui disulati

di la dispirazioni

pì lu munnu ca lentu scumparisci.

Né stiddi e mancu luna

ci sunu nta lu celu

a rischiarari a terra addumisciuta.

Ora l'argentu vidu nta la facci

unni sbrinneva l'oru

mentri di longhi strisci

la peddi si cuspargi

e l'occhi trimulanti

si lìncunu di negghia

e lu disertu funnu crisci attornu

senza fanali o luci ca inchiarisci.

Nun resta nuddu suli

davanti all'occhi mei,

nun resta nuddu raggiu

nto scuru di lu cori,

nun resta nuddu lumi

nta menti ca svanisci.

Ma quannu lu scunfortu già mi struggi

e, pi’ 'un guardari, stancu l'occhi chiudu,

supra di lu sdirrubbu prirumpenti

di la to facci vidu l'appariri.

Allura si rischiara l'orizzonti

e bìvunu a to luci l'occhi mei

e nta la menti nasci la spiranza.

Scumparunu li spirdi piddicusi,

lu nivuru scumpari di la notti,

s'alluntana lu lettu di la morti,

nun malidicu chiù la malasorti

e capisciu ca vali

l'argentu chiù di l'oru

 

  

       

          Na spiranza

 

   Strati cuntorti, 'n-campanaru mutu,

na porta chiusa di na vecchia chiesa

e la me sula vuci ca si perdi.

Suliddu ascutu

   supra li russi tetti sbirsatizzi

li spirdi di paroli scumpagnati

ca vinniru du mari e vannu in celu.

Ecu di sbrizzi

   nto celu spurtusatu di lu pignu

e l'aria ca diventa picireca,

china di ventu e chiantu scunsulatu.

Cantu di cignu

   ascutu straburutu nto pantanu

mentri li canni lòttanu tra d'iddi

e l'acqua trimulanti si puntìa

e nta lu chianu

   ascutu la gramigna scumbinari

lu surcu ca scavavu lu viddanu

e lu scursuni ddocu in menzu mutu

l'erba stricari,

   mentri a me vuci arraggia, si n'acchiana,

s'abbrancica nta zucca da prunesta,

cummogghia casi e vòschira pirenni.

Ma resta vana,

   nta stu disertu accussì riccu e spogghiu,

unni silenziu regna senza fini

e tuttu é fermu, impiccicusu e surdu.

Mi sentu persu,

   ma l'ecu m'arrispunni da me vuci

e sentu lu to nomu ca ribumma,

ca passa mari, terra, celu e munti.

Allura duci

   s'adduma focu novu nto me cori

e l'occhi mi si lìncunu di luci

e mi rinasci in pettu la spiranza,

ca chiù non mori,

   di tia ca torni cu li passi incerti

e scurpita ti vidu nta la menti

mentri mi guardi e supra l'erba curri

a brazza aperti.

 

 

 

         Silenziu attornu

 

   Silenziu attornu. Taci

lu scrusciu di lu munnu turmintatu

e chiù fora non sentu

ca spimmuli di ventu.

Ma in menzu a tanta paci

la menti mi s'affunna nto passatu

e pensu a la mancanza

di quantu vosi forti tanti voti

e l'uri m'arricordu di spiranzi

ca foru e chiù non sunu

e lacrimi virsati comu ciumi

pi’ cosi senza sensu

e struggiri lu cori vanamenti

d'arreri a spirdi di passioni amari.

Ora di chiantu mi si lìnchi a vista

Pi’ chiddu ca lassavu ed era bonu,

pi’ l'amici ca persi pi’ la strata

e pi’ l'affetti cummigghiati in terra

sutta balati e cruci.

E lu prisenti chiù 'un mi pari duci

pirchì rinasci angoscia e dispiaciri

e tornanu li peni già passati

cu forza nova e granni.

Nta sti mumenti amari

vulissi lu silenziu cummigghiari

co sonu da to vuci e cancillari

sti spirdi du passatu e poi pittari

nto jancu di la menti lu piaciri

di stari assemi a tia e poi muriri

ed accussì 'un aviri

spiranzi di scurdari

né peni di cuntari.

 

 

  

              Vogghiu ristari sulu

 

 Pi’ tingiri di virdi

i to capiddi,

pi’ rischiarari a notti

di luci azzurra,

p'abbrazzari lu mari

e li muntagni,

pi’ leggiri nta l'occhi

di la genti

lu to sguardu pinsatu,

pirchì pinsari

diventa beddu comu

vasari e stari

tra nuvuli d'azzurru,

pi’ dari furma

a li carizzi duci

di tia ca bramu,

vogghiu ristari sulu

cu l'occhi chiusi

e vulari cu l'ali

di la fantasia

supra muntagni e mari

e nun parrari. 

 

 

 

             Ancora nicu....

 

  Ancora nicu intisi nta lu pettu

nu caluri ca nun lu scordu mai,

quannu furtivu a manu ti tuccai.

Di lu locu satò lu cori nettu,

  quannu dopu la vucca ti vasai.

Chiù granni fu lu focu e lu dilettu,

quannu stinnuta nuda nta lu lettu

senza pudori tutta t'abbrazzai.

  Ora chiù calmu addivintò l'arduri,

ma stu tempu ca passa e mi subissa

nun m'astuta lu focu di l'amuri.

  O fimmina, di tia nta menti fissa

sempri l'immagini mi sentu. Eppuri

cangi suventi e 'un si sempri la stissa!

 

 

 

         Lu muru

 

  Si piacirusa e duci

curri la menti e sghidda

supra di l'erba fitta

senza signu d'offisa

di pedi ca scarpisa,

senza l'intacca sicca

di l'anni ca passaru,

senza lu tonu amaru

di notti cancillati,

ora 'mpruvvisa 'mpica

nta l'ummira di 'n-muru

ch'é forti né si percia

e scinni nta nu specchiu

di morti e di duluri

e la campagna attornu

di nivuru si tingi

e na canzuna senti

stracanacchiusa e tinta

c'astuta ogni surrisu

e scianca lu disiu.

Lu spettru di la morti

c'avanza ad ogni istanti

si stagghia nta ssu muru

e lacrimi di sangu

c'allordanu li petri

vanamenti lìncunu

l'incagghi e li pirtusi.

Ssu muru poni fini

a forza di la menti

e signa lu cunfini

di cosi ca fineru,

di paci abbannunata,

di scantu pi’ dumani,

di celu ca s'annegghia

e sulamenti duna

lu friddu spavintusu

di cu si senti sulu

e sulamenti sulu.

 

 

  

       Ma lu cori....

 

Ti pittasti

di russu a vucca duci,

t'addumasti

di luci l'occhi beddi,

ti vilasti

di nivuru splindenti

pettu e jammi

e di stidda

ca brilla nta lu celu

e di ciuri

ca nasci nto jardinu

l'aspettu e lu ciàuru pigghiasti.

Ma lu cori

tu teni a forza chiusu

nta nu sgrignu

ch'é duru comu azzaru!

Si lu grapi

alleggiu alleggiu e tantichedda

la vucca to chiù duci

diventa insemi a l'occhi

e non chiù stidda pari,

ma suli risplindenti

e cu Giunoni, Veniri e Minerva

di Paridi a la vista

tu po’ stari

pi’ cunquistari a mela d'oru

e cangiari

lu corsu di la storia antica.

 

 

 

       La luci di ssu sguardu

 

La luci di ssu sguardu

nta lu  cori

mi fa trimari l'arma

cu ducizza

e trùbula m'ammustra

li tisori

di 'n-ciuri d'unni cula

sbrizza a sbrizza

risinu di la notti

ca non mori.

Idda m'annorva e 'un vidu

la scuncizza

di ràdica ca pasci

cu candori

nta terra china china

di munnizza.

 

 

 

           Silenziu

 

Silenziu!

Silenziu attornu a mia,

pi’ sentiri lu scrusciu

di l'arvulu ca mori,

p'ascutari rumuri

di ventu,

pi’ curriri tranquillu

arreri a celi blù,

a nuvuli passanti,

a palpiti di cori,

all'acqua

ca scurri in menzu all'erba,

pi’ sentiri paroli

luntani sciddicati

supra ali di ventu.

Silenziu,

p'ascutari li cosi

ca dici senza sensu,

pi’ sentiri a to vuci

di strega ammaliatrici.

Silenziu,

pi’ 'un ascutari lastimi,

pi’ curriri filici,

pi’ moriri cuntentu,

pi’ ritruvari paci.

 

  

 

        Tiramu avanti muti

 

  Lu suli all'orizzonti

puntatu comu 'n-faru,

supra la terra impronti

di genti ca passaru,

supra lu ciumi ponti

franatu tuttu paru,

a munti trista fonti

di petri ca cascaru.

          Tiramu avanti muti

          ca 'un ha successu nenti!

  Supra lu munti focu,

stidda murenti in celu,

scavatu e strittu locu

di chiantu e di sfacelu,

pettu affannatu e rocu,

spusina senza velu,

cantu d'aceddu fiocu

supra cannuni a stelu.

 

          Tiramu avanti muti

          ca 'un ha successu nenti!

  Supra na petra scura

na cruci senza nomu,

svilenti truvatura

di 'n-malidittu gnomu,

la sorti traditura

di 'n-patri galantomu,

murenti la natura

ca imbastardivu l'omu.

          Tiramu avanti muti

          ca 'un ha successu nenti! 

 

     

 

           Pinseri

 

   O musa vagabunna e pillirina,

c'ogni tantu mi cerchi e duni ciatu

a la me menti priva di catina

e m'ammustri lu munnu acculuratu,

  veni sta vota cu la testa china

pirchì sugnu davveru scuraggiatu.

Lu munnu sta currennu a la ruvina.

Nun bastava lu solitu apparatu

  di burdillusi imbrogghi cummirciali,

lu vinu avvilinatu o metanolu

e bummi sbriziati comu sali.

  Ora ci avemu puru misu a rolu

l'inquinamentu atomicu spaziali,

oltri a l'acqua ammiscata a lu fenolu.

 

 

 

         Pirchì?

 

  Ieri matina

tutta mi piacisti,

d'acqua marina

l'occhi mi lìinchisti,

lu cori tuttu

di preju m'allargasti....

Ma 'n-vasuneddu

pirchì nun mi lu dasti?

 

 

 

             Lu piditozzu

 

Lu piditozzu sentu supr'e scali

di tia c'acchiani cu lu pedi lestu

e chiù nun leggiu sti cartazzi friddi!

Vidu dui stiddi

cilestri supra da me testa china

ca d'impruvvisu lu me celu fannu

chiù chiaru e tersu di lu stissu jancu

e l'occhiu stancu

s'adduma tostu di na luci nova

mentri accarizza la ciumara d'oru

de to capiddi ca la vista accrisci    

e tu capisci,

senza paroli, c'a me menti vola

comu 'n-aceddu migraturi in cerca

di terri asciutti p'attirrari chianu.

Ma nta li manu

ti vidu tanti carti novi novi,

ca di travagghiu sunu beddi frischi

e di travagghiu novu sunu fonti!

Rumpu lu ponti

appena struttu di la fantasia

e storciu u mussu pi li telegrammi

ca sullecita fusti di purtari,

senza pinsari

ca siccatura m'arricasti nova

e ch'era megghiu 'un arrivassi in veru!

Però mi piaci si tu veni ancora,

pirchì di fora

mi traspurtavu di sti quattru mura

lu to surrisu, lu to passu lestu,

lu to parrari, la ducizza granni

c'attornu spanni

e la vintata di pacata paci

di ss'occhi chiari, d'unni s'arriposa

la menti stanca mentri la timpesta

luntana resta.

 

 

 

           Un'odi all'amata

                  

    Santuni tra li santi in paradisu

ju mi sentu cu tia sempri d'accantu,

si nta la vucca to scopru lu risu,

              s'ascutu lu to cantu.

    Sentu lu cori ca m'arraggia ‘n pettu,

la vuci ca mi mori si ti vardu;

di lu discursu perdu lu cuncettu

              e li paroli sfardu;

    la lingua mi s'impica; scurri focu

‘nte vini insemi a sangu; l'occhi sicchi

m'arrestanu di vista e a pocu a pocu

                 mi friscanu l'aricchi.

    Pi’ chist'amuri sugnu frasturnatu.

Troppu assai mi cunsuma sta passioni.

Forsi su’ chisti  i peni ca lu   Fatu

              a  la me  vita imponi.

 

 

 

            'Na passioni amara

 

     Non vogghiu chiù sta vita di minnicu,

stu tempu ca la vita mi cunsuma,

stu focu ca nta lu pettu adduma!

Non sacciu chiù chiddu ca dicu!

     Si sta passioni mia pi’ tia non 'ncuma,

si prestu a lu pettu non ti stricu,

si li manu d'incoddu non t'impicu,

mori la vita e tuttu mi s'affuma.

     Non fari ca sta braci ti s'astuta

pi troppu friddu di 'n cori insinsatu;

ca t'ammazza l'amuri cu 'un ascuta

     e poi chiancennu cerca d'ogni latu

chiddu ca persi pi’ ristari muta.

Cu perdi amuri, perdi vita e ciatu!

 

 

 

           'Nu stranu amuri

 

    Beddu curnutu m'arrisuttasti

caru Catullu, pueta latinu!

Capisciu c'abusavi cu lu vinu,

c'assai forti foru li cuntrasti,

    ca d'amuri subitu addumasti;

ma comu pò 'n-pueta divinu

cumbinari stu veru casinu?

Chi nun c'eranu fimmini casti

    nta st'antica Roma forti e granni?

Sta Lesbica ca tu amasti tantu

p'amuri ti dava sulu danni

    e, comu tu dici nto to’ cantu,

di corna t'illinchiu pi’ cent'anni.

Dimmi: é chistu 'n-casu di rimpiantu?

 

 

      

               La morti di l'aceddu di Lesbia

 

    Chiangiti fimmini ca duci aviti

cori e masculi cu l'aricchi tisi

e quanti di curnami v'intinditi!

E' troppu bruttu chiddu ca s'intisi:

    forsi pi’ fami, forsi chiù pi’ siti

la vita persi 'n-aceddu curtisi.

Li làstimi e lu chiantu ca sintiti

su' lu ricordu di li milli imprisi

    di st'acidduzzu beddu e inzuccaratu

quannu vivu all'amanti di Catullu

stava sempri d'incoddu impiccicatu.

    Ora é mortu e finutu é lu trastullu.

Pi’ sta carusa senza aceddu a latu

finiu la paci e puru pi’ Catullu.

 

 

 

           La me varcuzza

 

      Chista é la me varcuzza di l'estati,

fatta di vitru-resina incuddata

e ligna pi tilaru accavaddati.

Havi la puppa di rettu tagghiata

   e li du' scalmi nte lati azziccati.

Picca strada ti fa cu na rimata,

temi lu mari cu li forti undati,

ma bedda pari nta l'acqua calata.

   Non fici né farà mai grandi rotti

e di l'immensu mari li timpesti

mai séntiri di certu, ma li lotti

   di la me vita vidi e li funesti

peni di lu me cori e, quann'é notti,

lu chiaruri ca tu, luna, m'impresti.

 

 

 

         Si’ farfalla

 

   Si in facci a tutti po’ guardari ancora

l'occhi mei senza negghia ne rimorsu

e pensi ca lu tempu già trascorsu

di la to vita mi tagghiavu fora,

ha sapiri ca cori morsu a morsu

   mi lassasti tagghiatu finu ad ora.

Non parrari, non diri na palora

pirchì a to vita 'un cancia lu so corsu!

   Si’ farfalla c'abboli supra ciuri

e liggera t'arresti 'n-sulu istanti

e di ristari cheta nun ti curi,

   'un ascuti cosi duci e mancu chianti,

nun si’ stampata pi’ lu grandi amuri,

nun si’ fatta p'aviri 'n-sulu amanti.

 

 

 

           Ti fici troppu granni

 

   Ti fici granni, troppu granni!

Chiù granni du pinseri,

chiù granni du me cori,

chiù granni du silenziu

ca cercu d'ascutari,

chiù granni da muntagna

ca si stagghia in celu

suvrastannu terra e mari.

   Ma tu si nica, troppu nica!

Chiù nica da jaddina

ca ràzzula in campagna,

di l'aceddu c'abbola nta la jargia,

di na nuci ca scrusci dintra a 'n-saccu,

di na stizza d'acqua ca in terra squagghia

e cu d'idda si cunfunni.

   Accussì comu l'acqua di lu mari

non trasi tutta para nta quartara,

accussì comu 'un trasi nta na cruna

na corda di campana,

accussì tu non po’ capiri nenti

di chiddu ca chiù vali nta la vita,

pirchì la to menti é troppu nica

pi’ capiri l'amuri,

ch'é cosa troppu granni nta lu munnu.

  

 

 

            Cu si’ tu?

 

  Cu si’ tu ca mi vasi,

m'abbrazzi e duni focu

a stu cori malatu

e cu carizzi teni

li me sensi addumati

e l'anima mi scichi

e mi duni l'arduri

e mi levi l'arduri

e tagghi a branu a branu

e l'anima e la menti?

Ju ti vidu, ti perdu,

ti cercu, nun ti trovu,

ti trovu, ti riperdu....

e lu vilenu assuppu

comu na spugna l'acqua

bivi nta 'n-sicchiu chinu

di nivuru lurdumi

e lu suli ca suca

l'ultima acquazzina

e dopu mori stancu

tummannu nta lu mari.

 

 

 

            Puddira

 

Si di luminu

o di lumera ricca

tu puddira famelica

t'affuddi

o focu trimulanti

ca t'allicca

ed ebbra di caluri

ti cafuddi

unni chiù assai la fiamma

attizza e spicca

finisci ca in caluri

li miduddi

ti metti senza scampu

e resti sicca

facennu a stissa fini

di l'insuddi.

 

 

 

           Peni d'amuri

 

  A spingiri turnai

 lu fumu cu la sdanga.

 La menti ca pazzia

l'immagini di tia

lu sangu ca s'attassa

lu tempu ca non passa

l'inutili pinseri

di cosi ca 'un su' veri

lu cantu di lu cori

e l'anima ca mori

nte manu lu to pettu

nto cori lu dispettu

nta l'occhi u to caluri

nta menti lu duluri.....

A curriri turnai

d'arreri a li fantasmi,

a soffriri turnai

li peni di l'amuri.

 

 

  

          Affettu non corrispostu

 

Cca

lu tempu é beddu

e qualcuna fa dispetti!

Dda

lu tempu é bruttu

e qualcuna pensa e chiangi!

Ma

lu suli illumina a to vucca

pirchì mi piaci

e tu chistu lu sai.

Tu

mi duni timpulati

ed ju ti dicu

cosi inzuccarati!

Tu

mi dai duluri

ed ju ti dugnu affettu

e mancu m'addumannu s'é sbagghiatu!

Tu,

ca chistu sai,

pirchì la strunza fai

e fora nesci di lu siminatu?

 

 

 

             La fidi e lu murenti

 

   Lassami diri tutta a virità:

cu mori e mortu pi’ l'eternità!

   Spuntasti invanu propriu o puntu giustu,

quann'é chiù forti e truci lu disgustu!

   Spuntasti quannu l'arma e lu pinseri

senza autra spemi già currunu a 'mmeri

   la disastrusa fini di la menti

e lu me corpu giaci ormai dulenti.

   Spuntasti comu varca i sarvamentu

nta 'n-mari foscu e chinu di turmentu,

   comu na latra ca s'arrobba e abbrazza

tutti li me disgrazi e li me lazza,

   comu na stidda ca di chiaru immensu

rischiara la me vita senza sensu.

   Ma non basta sta paci, sta spiranza

e stu cunfortu c'ogni cosa avanza!

   La morti voli puru la pietati

e poi tanta, ma tanta caritati.

 

 

 

        Cu 'n-omu ammazza é vili e tradituri

 

   La vita umana 'un é fruttu ca penni,

ma du Signuri l'opira perenni,

   la sedi sula d'infiniti incanti,

lu vasu chinu di pinseri santi

   ca l'universu tutti li cundenza,

la prima petra di la canuscenza,

   lu cunfini di l'arti e di l'amuri,

lu specchiu ca d'eternu havi sinturi.

   Valuri 'un havi l'universu tuttu

senza l'omu ca scopri comu é struttu.

   Lu pianeta ca gira attornu o Suli

li stiddi in celu ca non sunu suli,

   lu mari ca la terra tutta abbrazza,

l'aria in celu e lu ventu ca svulazza,

   nun hannu sensu 'nsemi a la natura,

si l'omu 'un havi canuscenza e cura

   di tutti quanti sti misteri arcani,

ca restanu s'annunca cosi vani.

   Si l'omu tantu pò, pirchì ammazzari,

pirchì di sangu umanu stu bagnari

   li zolli di la terra ca ni ‚ schiava?

Pirchì guerri cu focu, ferru e clava

   e quant'autru la menti inventa e trova?

Scempi umani di l'era vecchia e nova,

   ammazzatini, stragi e cosi tali

non su' pi’ l'omu ma pi’ l'animali.

   La vita umana nun s'havi a tuccari

Pirchi’ é lu scrignu di tisori rari,

   pirchi é lu specchiu di lu Summu Amuri.

Cu 'n-omu ammazza é vili e tradituri.

 

 

 

            Lu dipintu impossibili

 

    Cu manu ferma e cu pinnellu lestu

vulissi supra a tila apprisintari

l'eternità, ma sùbitu m'arrestu

pirchì non sacciu comu accuminciari.

    Nun trovu li culura e tuttu u restu

c'abbisogna a 'n-pitturi p’inquadrari

'n-suggettu ca 'un si tocca e 'un é mudestu.

Nun basta sulu celu, stiddi e mari

    pittari cu sulerzia a tali fini.

'N-mari ci voli senza riva e funnu,

'n-celu senza principiu e senza fini,

    stiddi infiniti supra tuttu u munnu,

na tila granni ca nun ci ha cunfini

e tanti, tanti cosi ca 'un ci sunnu.   

 

 

 

              Attisa senza fini

 

    Scrutu in silenziu l'orizzonti azzurru,

li muntagni luntani frastagghiati,

li nuvuli nto celu accartucciati

e cu la fantasia chiù non rincurru

    cavaddi alati e mancu lu sussurru

di ventu ascutu, mistu a li cantati

d'acidduzzi filici e innammurati.

Fermu e in terra impicatu, chiù non curru,

    aspittannu na cosa ca nun veni,

ca nun vinni e ca forsi non verrà.

La menti stanca all'erta si manteni,

    pinsannu sulu a chiddu ca sarà.

Lu tempu passa, la spiranza teni,

nun si spaventa di l'eternità.

 

 

 

                I me dui sordi di pinseri

 

    I me dui sordi di pinseri nenti

sunu! Ora semu di diversi idei!

Li me cuncetti sunu sulu nei

nta na tila sbrizziati malamenti.

    E' tempu persu l'ammustrari i denti,

jttari vuci e fari piagnistei.

Comu svaniu lu tempu di li Dei,

accussì s'annullavu la me menti

    nta 'n-munnu novu, chinu di carenzi,

'ngrasciatu, addumanneri e saltimbancu.

Fineru i cosi granni, li prudenzi,

    lu decoru.... Chiddu ca teni bancu

é scuncizza e crisi di cridenzi,

chiddu ca cunta é stari nta lu brancu!          

          Di duluri si campa.

     Lu duluri é a la basi di la vita!

Grapi l'occhi e guardati d'attornu.

Nun passa nta lu munnu mancu 'n-jornu

ca 'n-fattu novu a chiangiri 'un t'invita.

    Chiangi  lu patri, la matri, la zita,

cu mori e cu nascivu. Lu frastornu

cumpari a tutti banni senza scornu

e l'animi cuntorci, scica e trita.

    Si stu duluri eternu na matina

scumparissi pi’ sempri e di surrisu

fussi sulu du munnu a facci china,

    pensu c'avissi sbilanciatu pisu

stu fattu nta la vita e sta manfrina

di l'omu cancillassi e nonmu e visu.

 

 

 

              Cunstatazioni amara

 

    Non sulu lu piaciri mi passavu

di fari cosa e puru di campari.

La spiranza c'aveva s'astutavu.

Nun c’è chiù nta  stu munnu chi spirari

    Quannu carusu c'a menti vulavu,

pinsannu cosi granni e sempri rari,

non sapeva ca sulu m'ingannavu.

Su' li tempi a viniri sempri amari!

    Persi nta sta furesta maliditta

tutti li forzi, li spiranzi e l'anni.

Chiddu ca sulamenti resta additta

    é lu cunvincimentu veru granni

ca nta stu munnu nun c'é cosa dritta

o cu sensu fatta, ma sulu inganni.

 

 

 

              Priera

 

  O Diu d'amuri ca li vrazza apristi

di supra di ssu lignu misu in cruci,

volgi lu sguardu a mia ca sugnu tristi,

rischiarami la menti c'a to luci,

  fammi sintiri infini la to vuci,

dunami la forza ca sulu avisti,

quannu stu munnu scialaratu e truci,

murennu comu 'n-omu, ridimisti.

  Non sugnu dignu d'essiri sarvatu

di l'infernu, ma stu turmentu vivu

ch'é tirrenu, unni sugnu subbissatu,

  Tu m'astuti pirchì ormai sugnu privu

d'ogni forza, d'ogni spemi e d'ogni ciatu

e l'anima si scica a civu a civu.

 

 

 

               Gramigna

 

  A scippari cu impegnu e forza provu

chista ca crisci infuta erba sarvaggia,

chiantata in terra comu fussi chiovu,

ca l'anima e lu cori si scuraggia.

  La runcula, ca scianca, l'avvantaggia;

ogni tagghiata é nu germogliu novu;

radica metti lesta unni s'adaggia;

s'allonga in terra comu fussi rovu.

  Pensu ca cu invintavu la gramigna,

lu fici p’ dispettu du viddanu

e pi’ ruina di l'ortu e di la vigna.

  Ma nta lu nostru munnu nenti é vanu

e si st'irbazza nta la terra alligna

fa certu parti di 'n-eternu pianu.

 

 

 

              Lu cani

 

  Sugnu u megghiu di tutti l'animali!

-dicia lu cani- annacannusi li cianchi.

Chiù di mia  nuddu o munnu c'é ca vali,

pirchì di l'omu patri in menzu a l'anchi

  ju tegnu privilegiu sustanziali

di stari, ondi per cui ci guadagnu anchi

nomu e gradu di granni capurali.

Lu guardanu l'armali di li branchi

  cu summa maravigghia e su' alluccuti.

Ma ci arrispunni a tappu 'n-vecchiu liuni:

-P’alliccari li cani su' nasciuti.

  A mia mi pari, sutta a ssu patruni,

non tantu armali ca rispettu incuti,

ma 'n-veru alliccaturi di cugghiuni!-

 

 

 

             Lu liotru

 

  Misu in tronu nto menzu di la chiazza,

chiù nìvuru di 'n-moru saracinu,

cu supra 'n-cicialivu levantinu,

leva la funcia all'aria e nun s'incazza.

  A matula prutesta u cittatinu

cu la vucca ch'é china di scumazza

e li palummi ténunu fistinu.

Iddu 'un ascuta mutuperii e lazza,

  pirch’é di petra lava e si ni futti.

Vi parru di lu liotru catanisi,

di chiddu dda ca canuscemu tutti!

  Non vogghiu ca qualcunu mi strantisi

e di rifirimenti sempri brutti

mi n'accampassi tutti li pritisi.

 

 

 

              Cruci

 

Cruci di canni

sbattuti du ventu

cruci di lignu

nto fangu azziccati

cruci di ferru

ca fannu spaventu

cruci di focu

nto celu addumati

cruci di fumu

punsiddati a stentu

cruci di spini

nte carni azziccati

cruci di petra

d'eternu turmentu

cruci ca foru

di genti scicati.

 

 

 

           Malincunia

 

  Quannu m'assettu a la finestra stancu,

guardu lu mari spumiggiari attornu

e scogghi ca si tingiunu di jancu.

N'ascutu lu rumuri e mi frastornu.

  Nto ciriveddu li pinsati sciancu

ca fici beddi duci nta lu jornu

mentri di mostri ammunziddati 'n-brancu

mi si para davanti e mi ni scornu.

  Accussì comu la scumazza janca

supra la riva si frangi schiuventi

a mia cu pena lu ciatu mi manca.

  Mi sentu dintra comu fussi nenti,

comu lu mari ca in terra si sbianca,

comu nu riccu ch'é puru pizzenti.

 

 

 

           Guardannu la campagna di Modica

 

  'N-filu di petri allividdatu e incuttu

nto virdi da campagna arraccamata

t'addisegna tra l'arvuli na strata.

'N-muru cunsuntu e malamenti struttu

  di na casuzza vecchia e diruccata,

lu troncu mozzu di 'n-arvulu ruttu,

'n-ciumi pitrusu quasi sempri asciuttu

davanti a na muntagna spirtusata

  sutta a 'n-celu ca pari acculuratu,

nu sceccu ca cuntentu arragghia e mancia,

'n-viddanu ca travagghia scammisatu

  sutta a lu suli ca la vita trancia,

'n-acidduzzu ca canta a tuttu ciatu....

Cca tuttu scurri lentu e....nenti cancia!

 

 

 

            Lu jornu di li morti

 

  Dui nomi, quattru dati, na balata,

dui lumeri addumati, dui ciureri,

na fotografia supra ogni latata,

tri fila di mattuni misi arreri.

  Guardu mutu cu l'anima scicata

lu màrmuru ca fu jancu finu a ieri.

Di scunfortu e di chiantu na vintata

la menti investi e scianca lu pinseri.

  Dui voti si muraru ssi mattuni,

dui voti ssa balata fu fissata,

dui voti intisi in pettu lu matruni.

  Pagai la prima e la secunna rata

di stu duluri ca la morti impuni

e capivu qual'é l'ultima strata.

 

 

 

          Lu vecchiu 'rogiu

 

Du vecchiu 'rogiu

nta lu muru appisu

sentu lu toccu

di la vuci stanca.

Lu passu insettu

fissu ca 'un arranca

e di li jorna

'un sentu mancu pisu.

Ma cu custanza

iddu spingi l'anca

e lassa signu

di lu tempu spisu.

A mia s'astuta

tostu lu surrisu,

si pensu a l'uri

ca in suppilu scianca.

Lu specchiu amaru

ca rifletti u visu

e mustra mutu

la me barba janca

mi dici chiaru

ca ssu roggiu anticu

fu ddocu misu

pi’ camuffari

comu vita manca.

 

 

 

           Si a coppia caminamu

 

  Si a coppia caminamu

nta li strati,

é naturali

lu vuliri beni.

Chiù luci ni truvamu

'nte nuttati,

menu pisanti

sunu i nostri peni,

mentri li figghi nostri

spinsirati

da sulitudini

li dulenti sceni

vidiri ponnu

sempri chiù distanti

e ridiri du mali

ca ni veni.

 

 

  

 

              Puisia di vitru

 

   Puisia di vitru ca sbattennu l'ali

t'ammustri tutta nuda e senza truscia

di cosi arraggiunati a tavulinu,

lu ventu ca ti porta é sempri duci

e m'arrisciala tuttu senza sforzu.

E siddu intappi contru na barrera

ca 'un si percia di petri duri e incutti,

ti rumpi comu povira buttighia

e spanni tuttu intornu milli sbrizzi

di ciavurusu sonnu incantaturi.

Tu si la pruvuligghia di la menti

ca ammuccia la tristizza di lu munnu

e di culuri rosa la cummogghia.

Tu si pi’ mia la fimmina chiù bedda

e l'amanti chiù duci ca 'un tradisci.

Lu to vasuni chinu i fantasia

non mi duna pinseri e mancu peni,

ma sulu tanta paci e tanta gioia,

puru quannu sbuttannu si’ pungenti

e vilinusa sputi li sintenzi

contru la malagenti e li sturturi.

Quannu di tia mi servu pi’ cantari

li fimmini, l'amuri e li turmenti

o sfuttiri cu sbagghia malamenti,

tu si chidda ca veramenti parra

e duna corpu a cosi stravaganti,

ca sunu sulu e sulu fantasia.

Sacciu ca 'un duni pani e cumpanaggiu,

ma si lu picca tempu lu cunsenti

mi vogghiu nte to vrazza abbannunari

e t'addumannu scusa siddu sula

parvenza parturisciu di puisia.

 

 

 

         'N-amuri ca piggiora

 

  Tutti dui avemu cosi di parrari,

ma lu silenziu regna in santa paci.

Tutti dui avemu vucchi di vasari,

ma stannu fermi li labbra rapaci.

  Tutti dui avemu carizzi da fari, 

ma li manu ni tuccamu fugaci.

Tutti dui avemu sensi d'addumari,

ma l'acqua jttamu supra la braci.

  Tutti dui n'amu dittu tanti cosi,

ma quanti cosi n'amu a diri ancora!

Lu nostru amuri é spina senza rosi,

   é disiu senza sboccu ca m'accora,

tirrimotu ca l'anima scumposi

e lu tempu ca passa lu peggiora.

 

 

 

       Lu me rimorsu

 

  Si luna o suli                         

nta lu celu splenni                     

o ventu o chiantu                      

si riversa attornu,                    

nta l'arma sentu                       

lu rimorsu vivu                        

ca sugnu privu                        

  di tuttu chiddu                        

ca lu cori spera,                     

pi’ tuttu chiddu                       

ca 'un ti dissi ancora,               

pi’ tuttu chiddu                       

ca 'un ti sappi diri                 

e nun capiri                            

 ca chiù luntana                       

tu mi resti siddu                     

mi ni staiu mutu                       

cu lu cori c'arragghia                  

e cu la pena                           

ca dintra m'attanagghia                

e menti squagghia.                     

  Pi’ chistu sugnu                      

curaggiusu e parru                      

e versi sfurnu                                                                                                          

d'amurusi cosi                         

comu funtana                        

ricca di liquori                    

finu ca mori                           

  l'ultima stizza

d'acqua ca si perdi,

l'ultimu cantu

di lu cori persu,

l'ultimu motu

di la menti fusa

e tu cunfusa

  li vrazza allarghi

pi’ sintìri affettu,

la vucca duni

pi’ sintìri amuri,

la menti addumi

pi’ fantasticar

nta stu gran mari,

   unni mi sciacqu,

natu e sugnu persu,

nta stu gran focu

ca nto celu acchiana

e fumu densu

e russu manna

in ogni banna.

   Si sti paroli

Nun ti vannu a tonu,

si li me versi

nun ti fannu nenti,

si stu parrari

non ti tocca u cori,

nuddu ni mori.

   Mi basta aviri

Lu rimarsu chetu

Di non tintari

D’acchianari in celu,

di non ti diri

lu me sintimentu

e quantu sentu.

    E sugnu certu

Ca ti fa piaciri

D’aviri notu

Chiddu ca ti dicu:

ca sugnu cottu,

ca mi piaci tantu

e nun mi vantu.

 

 

 

          Li dui arcubaleni

 

  D'arcubaleni ni videmu dui

nto celu nuvulusu e scuncassatu:

unu é marcatu e largu e l'autru sfui

a l'occhiu ca 'un é tantu cuncintratu.

  Chiddu ch'é chiù lucenti supra vui

s'inarca comu 'n-menzu cucciddatu;

l'autru menu apparenti supra nui

si va spirdennu in celu spiddizziatu.

  Ma la nostra e la vostra sorti stannu

supra la stissa terra impantanati.

Si vi pari diversu lu malannu,

  pirchì ss'arcubalenu vi guardati,

stati tranquilli ca lu stissu dannu

n'avemu, scimuniti, nta sti strati! 

  

 

 

        St’ occhi....

  

  St’ occhi ca sunu specchi

du me cori

ed unni m'arriposu

si li guardu,

faru lucenti

stagghianu lu portu

nto mari timpistusu da me vita.

  St’occhi unni curru cu la fantasia

supra l'ali incantati

di puisia,

dannu sensu a li notti

ca passaru

prima vilati e senza stu caluri.

  St’occhi ca ci hannu funnu 

raccamatu

e chinu di brillanti e gemmi rari

sunu la fonti di la me ricchizza

e la surgenti di la vera paci.

 St’occhi ca ora mi fannu

cumpagnia

e dannu sensu a lu campari amaru,

supra lu lettu tristu

di la morti,

pi’ mia sarannu l'ultimu cunfortu

 

 

 

          Vasuni

 

Na bannera spirduta tra li manu

e deci jta di passioni viva,

dui pezzi di celu liquefatti

vilati a pampinedda,

'n-ciuri ca si grapi duci duci,

'n-toccu suspirusu

di sensi addumati,

'n-alitu di paci,

scrusciu di catini

rutti nta lu pettu,

na varca ca curri senza vela,

la menti ca tumma nta lu mari

e musica divina in sichitanza

mentri lu munnu taci tuttu attornu.

 

 

 

            Lu liotru s'annacau la cuda

 

   Chi fu?!....Lu liotru s'annacau la cura!

Non si sapi lu comu né lu quannu

né tantu lu pirchì, ma l'avvintura

fu sicura pì chiddi ca la sannu.

   La viritati é chissa, vera e crura.

Nun ebbi conseguenzi, 'un fici dannu.

La cunferma la detti la quistura

e lu cunsigghiu comunali, stannu

   a la parola di cu sapi e visti.

Lu granni prufissuri, lu parrinu,

lu mavaru, lu storicu civili

   'un sannu chi diri di stu fattu. Chisti

sannu sulu di tuttu stu casinu

ca s'annacavu si, cu veru stili!       

 

 

 

          Giucattuli d'autri tempi

 

 

   All'angulu da chiazza di li morti

supra na lapa ammunziddati stannu

li carritteddi di na vota e fannu

lu stissu effettu d'essiri risorti.

   Na vota, quannu c'era fami forti,

li picciriddi annavanu giucannu

cu carritteddu nta li strati. Tannu

nun c'eranu giucattuli cuntorti

   e simuventi. Sulu di cartuni

mudillatu cavaddi fermi e tisi

furunu impaiati a carritteddi i lignu

   pi’ picca sordi. Ma ora ti n'adduni

ca sunu cari ed hannu li pritisi

d'essiri antichi a prezzu senza signu.

 

 

  

 

        Lu ricordu vivu

 

    Chiù assai di centu e milli su' li jorna

ca non ti vidu, cara, e non ti sentu.

Lu tempu ca passavu chiù non torna,

ma intattu resta ancora u sintimentu.

   Non sacciu si lu visu chiù t'adorna

ddu risu duci ca ricordu a stentu.

Lu tempu longu di la menti storna

li to sembianzi comu fussi ventu.

   Di vidiriti ancora nun m'aspettu

e leggiu nta lu cori mentri scrivu

ca la passioni mia truvò rizettu.

   Spirduta tra la genti ti pirdivu!

Di l'amuri ca pruvai e di l'affettu

mi resta sulu lu ricordu vivu.

 

 

             

             Scrivu....

 

   Scrivu paroli ca nun hannu sensu

supra fogghi ca volanu a lu ventu;

appuntu stiddi nta lu celu immensu

a cavaddu di nuvuli cuntentu,

   mentri l'occhi si lìncunu di densu;

nta lu mari disegnu 'n-soccu sentu;

nto ciumi scurri tuttu quantu pensu.

Di fari tuttu chistu nun mi pentu

   'Un esisti nenti veramenti eternu!

Lu tempu passa lentu e nun cunsola,

la morti scianca e lassa senza ciatu.

   Megghiu 'un capiri chiddu ca discernu,

megghiu campari comu nta na fola,

megghiu nun dari peni di cummiatu.

 

 

 

               Non fussi megghiu?

 

    Carissimu dutturi milanisi,

semu d'accordu, senza cumplimenti,

ca fomu uniti malamenti e misi

a cazzu e culu senza aviri nenti

chi spartiri, ma cu ni fici i spisi,

finu a st'ura, non fu lu continenti,

ma la Sicilia tutta para para,

comu la vera storia ni lu impara.

 

    Non parru di la storia fatta in casa

ca leggi supra i libri di la scola,

unni u Piemonti la Sicilia vasa

e di patria si sbrizzia la parola

a dritta e manca, tantu ca ni scasa

'n-patriottismu ca supra i casi abbola,

ma 'un havi fundamentu né sustanza

nonstanti c'é tutta st'esultanza.

 

    Ca nenti ci accumuna lu dimostra

stu fattu cca: ca si Vossignuria

vimissi stu mumentu a casa nostra

circannu di capiri sta puisia,

nun a sapissi léggiri, ne ju na vostra

sapissi interpretari e così sia!

Nui parramu dui lingui diffirenti,

pirchì vinemu di diversi genti.

 

    Di provenienza siti longobardi,

menzi tedeschi, gallici, francisi,

'n-miscugghiu di nordici bastardi;

semu in Sicilia di razza muddisi,

menzi greci, finici e cu riguardi

arabeggianti e marucchini intisi.

Semu di razzi differenti nati!

Putému diri d'essiri cugnati,

 

    vistu ca dui razzi bastardi semu,

ma cu diversi cumpunenti in attu.

Si la carta geografica videmu,

appari nettu sulamenti 'n-fattu:

di mari circundata ad ogni estremu

n'arrisutta a Sicilia e dunqui esattu

cuncettu esisti di separazioni

naturali, ne mai reali quistioni

 

    avanzari putemu di 'n-luntanu,

passatu incucchiamentu e di futuri

consimili evenienzi: tutti sanu

(e cu lu dissi sunu prufissuri!)

ca fa parti du zocculu africanu

la Sicilia; perciò di st'avvinturi

nun ci ni foru né sarannu mai,

a menu ca lu ponti nta sti guai

 

 

    non ni cafudda puru, comu fici

'n-certu Garibaldi cu la scusa

di fari i Siciliani chiù filici.

Mai fu fatta 'n-azioni chiù fitusa

di stu Pippinu ca ti veni e dici

d'abbattiri cu da Sicilia abusa

e poi, comu lu tradituri Ganu

di lu Piemonti ni desi nte manu.

 

    Chi pigghiata di culu fu stu fattu!

Di 'n-patruni dispoticu ed ottusu

avemmu sulu lu tristu barattu

cu 'n-autru ancora chiù tintu e fitusu!

Pi’ mettiri li Siculi all'aggattu,

scasàru du Piemonti finu a jusu,

nto cori da Sicilia, birsaglieri,

surdati scelti e puru cannuneri.

 

    Si leggi nta li libbri di la storia

ca in Sicilia ci foru plebisciti

popolari, ch'ebbiru la gloria

di fàrini italiani tutti uniti,

ma nun si dici insemi a ssa gran boria

ca foru buttanati e farsi riti.

Li muschetti puntati nta li rini,

calammu i corna e puru li carini.

 

    Pirdemmu tuttu senza cumplimenti:

onuri, libertà, travagghiu e pani.

Già vinniru in Sicilia antichi genti,

ma ni ficiru ricchi, forti e sani.

Li Svevi, i Greci, l'arabi sapienti,

i Francisi, i Fenici, i Catalani,

di st'isula ni féru na putenza,

'n-faru perenni d'arti, puisia e scienza.

 

    L'Italiani, inveci purtàru fami,

miseria, crisi, guerra e scupittati.

Comu famelici lapuna a sciami,

ca sùcanu la linfa assatanati

di 'n-ciuri raru e ni lassànu i stami,

accussì l'Italiani d'ogni stizza

da Sicilia ni ficiru sasizza.

 

    Dopu cent'anni e passa i sudditanza

lu risultatu avemu ca si vidi:

mari inquinatu, fami ca s'avanza,

cannuni sutta u lettu, c' hannu a 'ssiri

cca pi’ forza chiantati in sichitanza,

surdati amiricani, lu patìri

l'effettu deleteriu di strampalati

liggi e tassi a munzeddu cafuddati.

 

    Carissimu dutturi milanisi

non fussi megghiu, m'addumannu e dicu,

vistu ca semu malamenti misi,

ca da Sicilia si facissi nicu

nu Statu novu, sulu e senza pisi,

ca ci ridassi lu splinduri anticu?

Ca fussi sulu e sulu sicilianu

e senza propriu nenti d'italianu?

 

  

 

              La priera di 'n-sicilianu

 

   Bedda matri sull'altari,

Signuruzzu fati tuttu

Pi’ scanzarini stu luttu.

Nun li fati chiù calari!

   Megghiu aviri 'n-artu ruttu,

a lu Fasciu suttastari

o lu focu suppurtari,

ca vidiri 'n-ceffu bruttu

   d'un nordista nta sta terra!

Chissa é genti di rapina,

porta fami, peni e guerra.

  Pi’ scanzari la ruvina,

chistu mari ca n'inserra

s'allargassi na matina!

 

 

 

        Lu sonnu bonu

 

Riposu serenu

senza languori

senza agitazioni

supra nu lettu

granni d'erba sicca

supra la terra

ca 'un ha stata arata,

funtana d'acqua

pura e cristallina

ca nun sazzìa

ma ti leva siti,

amanti sora

ca nun si siddia

ca taci e vasa

duci senza chiantu,

amicu veru

ca ti lassa in paci

ca 'un é putenti

e 'un é mancu spentu,

furesta granni

unni nun ti perdi

e nun ti scanti,

mari azzurru e chetu

ca 'un é paludi,

silenziu divinu

ca nun é morti

privu di fantasmi

e d'emozioni....

Chistu é sonnu bonu

ca ti rinforza,

l'anima arrisciala

e duna paci.

 

 

 

         L'angoscia

 

Rigirarisi supra l'anima

cutiddiata

nta l'aria muta

e quannuu u mari é calmu;

sintirisi l'anima

scicata

di li chiù funni ambasci

nto silenziu impassibili

di na notti

senza stiddi

e senza ventu;

gudiri di torturi

ca ridunu

orrendamenti

nto serenu splinduri

di l'aria mattutina;

sintiri nta menti

lu beccari oscenu

d'aceddi rapaci

nivuri e gracchianti

c'abbolanu supra 'n-campu

di granu d'oru

non tegghiatu;

ristari i fora calmu

imperturbabili

cumpiacenti e duci

e sentiri dintra

focu vivu

ca t'abbrucia.

Chista é l'angoscia,

pena c'attanagghia u cori,

trappula p' a menti

ca 'un é forti,

fantasma

dulurusu

ca la vita astuta.

 

 

 

             Non sugnu pueta

 

    Giuvanni no! Nun farmi insuperbiri!

Non sugnu pueta e mancu cavaleri!

O forsi la curdedda tu mi tiri?

Ora ti dicu qual'é lu me pareri

    Ju scrivu pi’ lu me piaciri,

'n-soccu leggi nun sunu cosi seri

(é diversu de pueti lu sintiri!),

cavaddu nun pussedu e vaiu a peri!

    Leggiu di Tempiu, Catullu e Buzzati

e d'autri menti li versi a satari

e di sti cosi tutti ammunziddati

    ni nesci fora tuttu stu puitari

Si tratta sulu di cosi....arrubbati!

Cu sta carta lu pisci po’ intrusciari! 

 

   

                  Cummeni lu divorziu

 

     Ju di misteri fazzu u ferrovieri

Pi’ picca sordi comu voli u Statu,

per cui travagghia puru me muggheri.

Trasennu tantu puru di ssu latu,

    dici na liggi fatta davanti a ieri

ca nun é giustu mi sia puru datu

lu cosiddettu assegnu famigliari

pi’ lu primu e secunnu figghiu natu.

   Li deputati vonnu pi’ finali

ca in dui pagamu a cassa malatia

senza dirittu a li midicinali.

    Mi cummeni a stu punta a terapia

divorziu fari vistu quantu vali

lu matrimoniu nta st'Italia mia.

 

 

 

               Pirchì?

 

    Pirchì sfuggi

l'amuri ca ti portu?

Nun l'ha caputu

ca ti vogghiu beni?

    Tu mi fai nta stu modu

granni tortu,

pirchì la vita

tutta m'avvileni.

 

 

 

          In morti di Benjamin Moloise.

 

   Su' lu cunsorziu umanu

notti scinniu balorda!

Ancora 'n-fattu insanu

e l'omu ca s'allorda

d'un attu tetru e vanu

ca menti nun lu scorda!

   Lu suli ca s'affaccia

in terra ti dipingi

'n-orrenda longa staccia,

na corda ca si stringi.

Vidi 'n-esangui faccia

e morti ca la cingi.

   Di la furca si isò

crudeli la bannera,

'n-cristianu s'impiccò!

La cosa 'un pari vera,

ma si verificò

pi’ liggi e cu manera.

   'Nta l'Africa chiù funna,

unni di l'omu jancu

priputenza secunna

lu tortu e teni bancu

cu di ricchizza abbunna

affamannu cu, stancu

   d'essiri schiavu e vintu,

decoru va circannu,

nta chistu postu tintu,

àutu si livau 'n-cantu

di libirtà e d'istintu;

persi timuri e scantu

   'n-nivuru curaggiusu.

La fidi ca s'avanza,

la schiavitù e l'abusu,

du cori la pussanza,

ogni dirittu esclusu,

la forza e la custanza,

   lu ficiru sì forti

ca si canciaru in covi

di libirtà risorti

li ghetti e chiù non trovi

cu temi peni e morti.

Cu guarda sulu movi

   paroli di cunnanna

nto munnu ch'é civili,

mentri nto greggi azzanna

lu guvirnanti vili.

Cu furca e corda scanna

pi 'un sentiri la bili!

   Tu Beniaminu amatu

ca penni di la corda

a tutti duni ciatu

e mustri a bestia ingorda

ca vosi assassinatu

'n-omu ca nun si scorda.

   O pueta di li ghetti,

tu màrtiri, tu faru

c'adduma nta li petti

lu focu duci e caru

di libirtà, t'aspetti

ca di stu fattu amaru

   nàscinu forzi arcani,

putenti comu razzi,

niscennu di li tani

li novi forti vrazzi

c'attaccanu sti cani

e férmanu sti pazzi.

   Lu sangu di to vini

nta l'animi s'insurca.

Cantannu la to fini,

la menti ca 'un si curca

raddrizza li carini,

mustrannu la to furca.

   Tu insigni lu perìculu

ca tirannia ni induci.

D'amuri Cristu 'n-vìnculu

ni fici di la Cruci,

di libirtati 'n-sìmbulu

la furca to riluci.

   Di Botha l'assassinu

la tomba perirà,

mentri lu to distinu

in celu brillerà

e da to fama chinu

lu munnu resterà.

 

 

 

                      Lu rimediu sociali

 

   Na vota ca 'un c'é Fasciu,              

a tutti li problema                          

truvamu   soluzioni                        

pi 'un gn'iri a catafasciu.              

   Rimediu senza tema                    

puliticu e civili                              

chiù megghiu nun truvamu             

ca fari l'elezioni.                             

   S'addumanu cannili,                                         

si fannu cosi granni,                       

facennu i votazioni.                        

Si sulu ni parramu,                        

   arrizzanu li canni                           

p'e cosi ca nun vannu                    

nta vita cittadina,                           

ma basta 'n-elezioni                       

   bedda granni ca u dannu                 

scumpari comu nenti.                     

Curremu tutti a coru,                        

strugghennu na catina                     

   di beddi vutamenti.                        

Pi’ chiddu ca succedi                       

e, senza poi strafari,                      

n'avemu cosi d'oru!                          

   Vutamu  cu  chiù fedi,                         

vutamu cu passioni,                         

vutamu in libertà,                             

vutamu pi’ cantari,                           

    Vutamup’a regioni,

p’a scola, p’u cumuni,

p’a pruvincia, p’u statu

p’u quarteri, pi’ ccà,

pi’ ddà, p’i cantuni,

p’e chesi, p’e campagni,

p’e paisi, p’e spitali,

p’e casi, u sindacatu,

   s’a coppia si scumpagna,

si casca lu guvernu,

si piscia la jaddina,,

s’è chinu lu rinali…

   Vutamu sempiternu!

Vutamu tutti quanti,

e granni e picciriddi,

llinchemu china china

   la cascia ch’è vacanti

di cunsensi e votazioni!

Vutamu puru in celu ,

vutamu supra e stiddi,

   vutamu boni, boni!

S’aggiustanu li cosi ,

senza tantu piniari,

finisci lu sfacelu!

   Si pensi ca ‘un su’ rosi,

si pensi ca ‘un è veru,

si pensi su’ minchiati,

tu vota e nun pinsari.

 

 

 

 

                     Ju vogghiu mi scusati

  

   Ju  scrivu  'n-soccu vidu,             

'n-soccu leggiu o mi cunvinci         

e, chiddu ca chiù cridu                   

o m'appassiona, mi duna                 

   spuntu ed ispirazioni.                      

Ora su' cosi salaci,                        

ora su' cosi boni,                            

ora tinti e purcariusi,                        

   ora duci e curretti,                             

ora amari e disulati,                          

comu li sentu netti                           

e 'un importa la sustanza.                

   Sugnu l'omu di strata                  

ca gurdannu pensa e parra,           

chiddu ca 'un ha pinsata                

preordinata e ricurrenti.                 

    La me filosofia                           

nun esisti e mancu cunta:               

sulu cu la fantasia                           

guardu l'omu e la natura.                .

   Ju guardu, chianciu e ridu           

oppuru criticu sugnu                      

e qualche vota stridu,                     

propriu comu si cumporta              .

   na pirsuna comuni,                       

'n-pocu granniusa, gnurriusa,        

chianciulina, cafuni,                       

ma certi voti assinnata                  

    Cchiù d’u giustu e cuscenti

Di sapiri unn’è ca sta

Senza ragionamenti,

sintimentu, sbagghiu e gustu.

   Adopiru paroli,

motti e ditti pupulani

accussì comu soli

parrari ne’ nostri strati

    u viddanu, u scularu,

u muraturi, u sartu,

u garzuni, u putiaru,

chiddu ca vinni i brocculi …

     Tiru ‘nsumma di fora

Di li quarteri chiù vecchi

Vucabuli c’ancora

Su’ parrati senza tema

   D’essiri scurdati,

comu ficiru Martogliu,

Tempiu, ancora ricurdati,

e autri pueti menu noti.

   Ju vogghiu mi scusati

Si nto menzu de’ me scritti

Qualche mottu truvati

Pisanteddu e vastasatu.

   Vosi apposta parrari

Comu fannu i pupulani

Pi’ farivi chiù chiari

Li me versi strampalati.

  

 

 

                A lu re di li carmi

 

    Pi’ quantu nicareddu, si’ lu cantu

ca immensu tra li carmi levi l'ali.

Tu supra tutti teni giustu vantu

d'essiri spumeggianti ed assai vali,

    pirchì cu pochi versi duni incantu

e sbrizzii cu mastranza pipi e sali

supra cuncetti granni, usannu tantu

quantu ni basta in termini essenziali.

    Curtu, succusu, cuncintratu e forti

a la puisia ci dasti i primi fasci   

e grazie a tia, sunettu, ebbiru sorti

    pueti comu Petrarca e Danti. Nasci

d'acchitu nta li chiazzi e nta li corti

puru oggi, comu tannu, senza amba

 

 

 

           Lu postu ambitu

 

    Ora ca morti incombi nta ssu scannu

é megghiu ca ni restu a larga. Almenu

arreri e spaddi lu ciatari oscenu

nun sentu di cu va lestu arrancannu.

    Chissu mi pari postu di malannu,

chinu d'invidia arcigna e di vilenu.

Cu l'acchiappa ricivi sulu dannu

pirchì si senti lu malocchiu in senu.

    Si é propriu necessariu ca ci vaiu,

fazzu bon visu a bruttu jocu e ridu,

ma cu fifa nta seggia mi ni staiu.

    Comu l'aceddu lassa sanu u nidu,

nesciri ni vulissi vivu e gaiu

cu l'esitu cuntrariu ca ora vidu.

 

 

 

              Cinquantanni!

 

    Agghicatu a tri quarti da me vita

tiru la summa 'n-pocu scugghiunatu.

Anni di ferru, anni di crita

scapparunu nta nenti e d'ogni latu.

    Puru quannu filaru comu sita

sempri duru mi vinni u siminatu

e l'acchianata mi scicò li jta

pagannu 'n-prezzu sempri chiù salatu.

    Ora sugnu chiù spertu e tegnu bancu,

guadagnu e sugnu patri di famigghia,

ma guardannu lu specchiu menzu stancu

    sinceramenti la vogghia mi pigghia

di scancillari stu culuri jancu

ca mi cummogghia comu pruvuligghia.

 

 

          Eppuru sugnu vivu

 

    La me dispirazioni é comu aceddu

ca ci havi l'ali rutti;

l'amuri ca ti portu 'un havi facci,

i me pinseri su' senza paroli.

Non vidu e mancu toccu

dispirazioni amuri e pinsamenti.

Eppuru sugnu vivu certamenti,

si d'amuri mi pasciu dispiratu

pi’ tia ca pensu e bramu.

 

 

 

        La vita é fatta pi’ gudiri

 

    Cu si ni futti di li pregiudizi

e di li strani pinseri de vecchi,

ca nta stu munnu apricu sulu vizi

vannu vidennu e quantu sunu scecchi

    iddi non sannu. Li duci carizzi

e lu giuvanili arduri 'un sunu pecchi,

sunu sulu di vita pochi sbrizzi,

sunu d'amuri li fuggenti specchi.

    Mori lu jornu e l'indumani torna,

la notti passa e ricumpari ancora,

ma quannu l'omu in terra si ni storna

    fa la fini di 'n-ciuri di scalora.

Chiù nun havi unni sbattiri li corna

ca di lu munnu ormai ni resta fora.

 

 

 

             Megghiu paci ca ricchizzi

 

    Chiù tostu ca ricchizzi cercu paci,

né curru arreri a cosi stravaganti.

Si non sugnu ambiziusu né rapaci,

non voli diri ca, cunfusu a tanti

    vogghiu stari cu fama d'incapaci

e ca mi tenta puvirtà di santi.

Pi’ fari appena chiddu ca mi piaci,

ju vogghiu aviri giustu lu bastanti

   di sordi e di rispettu in societati.

E chiddu ca mi piaci nun é tantu:

mi basta 'un gn'iri nuru pi’ li strati,

   'un sentiri di fami peni e scantu,

aviri libirtà de me pinsati,

mustrari a facci cu decoru e vantu.

 

 

 

              'Un é veru ca a morti é nenti

 

    Ca a morti é  nenti pi’ lu sulu fattu

ca nun esisti quannu semu vivi

e quannu esisti nui 'un avemu tattu

pi’ sentiri com'é, su' cosi privi

    di logica ragiuni. E' veru esattu

lu cuncettu (ca certu 'un ha ‘nvintivi)

ca lu cuntrariu c'é di quant'é in attu.    

La morti esisti pirchi’ c'é cu vivi!

    Si inveci voli diri ca cu é mortu

nun senti nenti e dunqui 'un ha 'mpurtanza

pi’ d'iddu a morti, forsi 'un havi tortu.

    Ma nun teni cuntu di la sustanza!

Vali a diri ca quantu a vita é sortu,

scumpari tostu quannu a morti avanza.

 

 

 

              Supra lu vinu

 

    Salaratu a la taverna,              

unni i vinu m'illinchivu!            

Gloria, gloria sempiterna            

a lu vinu e a mia ca bivu¡            

   Quann'é duci e di sustanza      

e trincatu vinni in paru                

lu vinuzzu nta la panza               

ti rinfrisca u viddicaru.               

   S'é di gustu ed é maturu          

nun c'é propriu chiù chi diri.            

S'iddu é forti ed anchi puru

é liggeru e veru beddu,

a quartari ci si pò jri.                   .

   Si ni bivu in quantitati             

nu mi sentu chiù sicuru,             

cu li robi i nuditati                      

di cupriri chiù non curu.             .

   Tant'é forti lu caluri!                

Già lu pettu m'allargavu             

stu purtentu di liquri                   

e lu focu m'addumavu.               

   Ma si ancora sa di mustu       

tu ti sburdi li budedda,               

t'arruvini tuttu u gustu                 

e ti spanni puru a cedda.            

   Si lu vinu é troppu chiaru       

tutta a vuci t'arriciata,                 

comu capita o pisciaru               

vanniaturi di la strata.                 .

    Si virsatu nto biccheri

Iddu trubulu arrisedi,

si ni bivi su’ guai seri!

Forsi è mugghi ca lu cedi.

    Cu stu vinu nu rumuri

Nta la testa ti s’impica

Comu rota di muturi

E lu nasu t’arrussica.

   Si lu vinu è rusateddu,

chissà è bonu veramenti:

è liggeru e veru beddu,

s’arrisciala la to menti.

   Si doratu tu lu provi

Cu la panza ammarezzata,

nun c’è cosa ca tu trovi

chiù precisa, chiù azziccata.

   Stu li quaori tantu caru

‘un ammiscari mai cu l’acqua!

Nun ti vali chiù ‘n-samaru

Lu vineddu ca s’annacqua.

   Fussi chiaru, fussi scuru,

fussi russu, fussi jancu,

fussi duci, fussi puru,

t’arripetu e nun mi stancu

   ca di l’acqua ‘un ha parrari.

Lu vinuzzu caru a Baccu

Na minnitta ni po’ fari

di la panza nta lu saccu.

 

 

 

               Amuninni nta putia

 

Furasteri ca passati

Pi’ li strati catanisi,

risturanti nun circati!

Itivinni nta putia,

cosi boni vi mangiati.

Dda vistuti a com’e gh'é,

a buffetta v'assittati

e cu vinu a tinchité

sdivacatu nte cannati

vi mangiati chistu cca:

quattru alivi ma cunsati

cu lu spezi beddu russu,

quattru ciciri squadati

cu l'ugghiuzzu ca lampia,

quattru favi cucinati

cu la cùdini i maiali,

aggrassati ch'e patati

carcagnoli, mussi e cudi

e cacocciuli impanati

arrustuti supra a braci

e, si tantu poi mangiati,

piscistoccu a missinisa,

baccalaru ch'e patati,

pani i casa friscu i furnu

nta la panza vi calati.

Picca sordi poi pagati

a cumpensu i stu mangiari.

 

 

 

               Lu vecchiu e lu vinu

 

    Batti lu ventu, u friddu si pizzia,

la vecchia nta la casa si rinserra

e la notti si spanni supra a terra.

S'addumanu li luci nta la via,

    mentri lu vecchiu lestu a la putia

di già currivu pi’ non fari scerra.

A la cannata china ora fa guerra

senza fini, ca bivi e s'arricria.

    Lu vinu cala duci comu meli.

Di fora la timpesta, dintra paci,

di fora friddu, dintra lu caluri.

    Lu 'ncantavu lu vinu e già li celi

su' chini, chini d'angiuli rapaci

ca s'arrubbaru tutti li duluri.

 

  

 

              Invocazioni

 

    S'apprestanu a marina i piscaturi,

muti muti li primi carritteri

s'avvianu pi’ la strata, mentri arreri

ritorna stancu e chinu di suduri

                cu passavu tutti l'uri

   di la notti vigghiannu senza posa.

Non forza, né serenità di statu

sunu cumpagni di cu ha travagghiatu,

quannu tuttu é mutu ed ogni cosa

                   serena s'arriposa.

    O Santi di lu paradisu! O Dei,

si mai ci fosti di lu munnu anticu!

Vui ca faciti chistu munnu apricu

pristati aricchi a li paroli mei!

                  Tu Veniri ca sei

    regina e matri cara di l'amuri,

s'esisti, scinni in terra cu lu cocchiu

a st'ura e risplindenti volgi l'occhiu

ad iddu cu ducizza e cu canduri

                 e tuttu lu caluri,

    ca la stanchizza astuta, tu c'infondi.

E Vui, celesti santi, la spiranza

dati di luci, forza e padrunanza,

pirchì 'un é giustu ca sulu sprofondi

                   scuraggiatu nell'ondi

    d'un mari granni, vanu e turmintatu,

mentri tutta si sbrigghia la natura

cu ducizza. Chiù forti e gratu allura

nta li chesi l'innu verrà cantatu:

                 "Signuri salaratu.”

 

 

 

          In morti di to patri

 

   Mentri di fora chiovi lentamenti

e ssu chiantu o to chiantu si cunfunni,

lu sguardu to rimiru ca profunni

la pena ca sconvolgi la to menti.

   li stissi cosi, ormai ridotti a nenti              

m'intacciaru lu cori e peni funni

cummigghiaru a me vita comu l'unni

timpistusi du mari travulgenti.

   Calavu a testa e m'asciugavu u ventu

li lacrimi chiù amari e lu duluri.

Ora sta puisia china di turmentu

   pi tia scritta ridunami sinturi

d'antichi peni ca di novu sentu,

ma ssa pena vogghiu c'acqueti e curi.

 

 

 

            Ti vulissi......

 

    Ti vulissi d'invernu

purtari supra a muntagna di sira

pi’ guardari li stiddi,

manu cu manu, d'arreri a li vitri

appannati di ciatu

ca nesci di la vucca

e parrari di cosi senza sensu

nta lu silenziu immensu......

   Vulissi in primavera

passiari insemi a tia

'n-jornu sanu pi’ li trazzeri sparsi

di ciuri ed erbi virdi

o pi’ nu boscu affuddatu d'aceddi

ca l'aria lincunu di voli e canti,

ridennu allegramenti

di cosi ca 'un su' nenti.

   Vulissi nta l'estati

supra na spiaggia d'oru

cu tia addumari nto focu d'amuri

sutta li raggi di lu suli amicu

mentri lu mari, ca la terra e l'ondi

cunfunni di vasuni,

di salmastru cummogghia

li corpi nostri nudi ed ogni vogghia.

   Vulissi nta l'autunnu

cu tia ristari nta li strati chini

di genti ca passia,

mentri lu suli cala cu lintizza

e stampa in terra l'ummiri chiù strani

di 'n-munnu scanusciutu

e stari indifferenti

comu si nun ci fussi nuddu e nenti.

   Vulissi sempri stari

cu tia senza l'angoscia d'ammucciari

antichi peni e chiantu d'abbandonu,

vasarti cu passioni ogni mumentu

e favuli appuntari tra li stiddi

nto libbru da me vita senza fini.

Quanti cosi vulissi

cu tia rifari ca non fici e dissi!

  Quanta vogghia vulissi

di lu tempu passatu ritemprari

e scùsiri li cosi ca su' fatti,

pi’ riturnari arreri,

cu tia tummari nta l'anticu gorgu

e dda sempri ristari!

Ma di lu tempu ormai girò la rota:

Essiri non si pò chiù di na vota!

 

 

 

            La privisioni

 

    L'acchianata di lu secunnu pianu

cu santa paci e cu facilitati

certamenti nun é nu fattu stranu.

E' ca, cuntannu giusti li pidati,

    precisi all'anni mei m'arrisuttanu.

Non sacciu certu chiddu ca pinsati

di stu fattu, ma chiddi ca parranu

prufetizzaru gran calamitati.  

    Pi’ nenti temu li divinazioni

e mancu lu malocchiu de mavari,

mi scantu sulu di li mali azioni.

    E poi ca nun si parra di cripari!

Secunnu mia, chista é na previsioni

di 'n-autru tantu putiri acchianari!

 

 

 

             Primu addettu a lu Ripartu

 

    'N-crafolu di cartazzi vecchi e novi,

sdivacati ogni jornu a comu e gh'é

supra lu scannu nicu t'arritrovi,

mentri chiòvunu sempri a tinchité

    novi fogghi arrivati d'ogni dovi.

'Nto mentri cerchi di capiri unn'é

na pratica impurtanti ca non trovi,

- Diu santu! (senti) Guarda cca chi c'é! -

    E vidi avanti a tia cu l'occhiu smortu

lu Capu du Ripartu c'apprisenta

na nova carta e parra tuttu assortu

    di chiddu ca scuprivu e lu cummenta.

A stu puntu ti veni l'occhiu stortu

e lu disiu di nésciri ti tenta.

 

 

 

          Sceccu di curdata

 

    Ora ca sugnu sceccu di curdata

nta la pagghia mi curcu e mi ni futtu.

Non dicu mancu si lu bastu é ruttu

e si pisanti veni l'acchianata.

    Cu mi caccia ca sapi sempri tuttu

mi duna indicazioni di la strata,

'un importa siddu é giusta od é sbagghiata;

iddu guida ed iu tiru oppuru ammuttu.

   Di cuccheri mi sentu veramenti

la pristanza l'aspettu e lu curaggiu,

m' accussì vosi dda d'unni si senti

   chiù forti la pidata e lu so sgaggiu;

né cosa esisti o munnu ca cunsenti

d'apprizzari cu sfutti o duna raggiu.

 

 

 

             Minchia di carti!

 

    Minchia di carti, minchia chi casinu!

Carti isulati e carti accumpagnati,

abbiati tutti supra u tavulinu.

Ci sunu chiddi novi ammunziddati,

    c'arrivanu di friscu lu matinu

e chiddi vecchi già catalogati,

ca vannu nta lu stipu ch'é già  chinu

e mentri chiddi frischi vi guardati,

    'n-munseddu vi n'arriva di chiù novi,

di chiddi ca su' ditti telegrammi

e sunu tanti ca nemmenu provi

    a sparruliari 'n-pocu e fari drammi.

A fini da jurnata t'arritrovi

cu ciriveddu fusu e l'occhi strammi.

 

 

 

             Promozioni cu bonu auguriu

 

    Mi ni cumpiaciu di sti promozioni,

frischi d'annata ca vi duna l'Enti,

('nvintatu apposta pi’ li cosi boni!),

ma vi l'é diri amici mei cuntenti:

    Ora vi scinni u premiu i produzioni,

lu straordinariu e tuttu u rimanenti

e vi veni la vogghia da pinsioni

pirchì capiti d'acchiappari nenti.

    Guardati attentamenti la striscetta:

v'aumenta lu stipendiu tanticchedda,

ma taliati quant'é la tassa netta

    e di quantu s'accurza la curdedda

senza notti, duminica e trasfetta.

Però na promozioni é sempri bedda.

 

 

 

        Ju vidu la to facci

 

Ju vidu la to facci

tra li fogghi morti

di l'arvulu ca dormi

tra li strisci nudi

di l'acqua ca sbacanta

nuvuli a munzeddu

tra li petri pizzuti

di la strata longa

nta l'acqua di funtana

ca si perdi in terra

supra li porti chiusi

di la me spiranza

ma la to facci é smorta

tra li petri duri

na fogghia senza furma

ca si va sfacennu

quadru d'acqua ca trema

quannu u ventu ciuscia

e nto silenziu friddu

da menti spirduta

si cunfunni cunfusa

tra li facci vecchi

da vita ca scumpari

tra li facci novi

da vita ca cumpari

e lu tempu passa

comu sirpenti bestia

ca si mangia a cura

e la spiranza é persa

d'agghicari in cima

a lu faru ca luci

mentri la me vuci

tra nuvuli d'infernu

si cunfunni e squagghia

e fuliniusi l'occhi

na facci straburuta

restanu a guardari

comu buttigghi leggi

galleggianti a mari.

 

 

 

         Ti vogghiu dari na rosa

 

    Ti vogghiu dari na rosa,

na rosa privileggiata,

russa o gialla nun importa,

na rosa frisca di risinu

comu la siti ca mi struggi,

    na rosa pura e mudesta,

data cu manu ca chiangi,

data cu manu ca pensa,

trimanti smaniusa liggera ,

scantata pi’ risa scuntrusi,

    na rosa muta e murenti

c'ammustra senza duluri

li biddizzi so cumposti,

filici di 'n-tristu distinu

si grapi nu cori ch'é chiusu.

 

 

 

            T'aspettu

 

Si t'assicuta a furia

da timpesta

e lu duluri u cori

t'attanagghia

e di tana rifuggiu

nun ti resta

e pi’ siti feroci

ti si squagghia

l'arma mentri spirduta

nta li strati

e facci e pettu e manu

ventu tagghia

allura veni e curri

lesta lesta

unni ti dici u cori

ca non sbagghia.

Manu trovi c'a manu

s'accumpagna

vucca c'a vucca chiudi

lu turmentu

mentri l'acqua du celu

nun ti bagna

e taci lu rumuri

di lu ventu,

l'erba rigina scopri

nta campagna

li stiddi in celu vastu

centu a centu

e nto vidiri 'n-occhiu

rispicchianti

nu cori sempri amicu

sbalancatu.

 

 

 

             E' inutili!

  

    E' inutili ca scalu i muri lisci!

'N-munzignaru, puru si cunsola,

non trova sempri pronta la parola

a chiddu ca t'imbrogghia lu capisci.

   'Nto zuccu mortu a fogghia chiù non crisci,

non nasci pi’ dui voti a stissa viola,

non torna chiù lu tempu di la scola,

lu ciuri ch'é tagghiatu ti marcisci.

    Friddu e gelu infasciaru menti ed ossa,

luna e stiddi non sacciu chiù tuccari

cu l'ùmmira ca penni supra a fossa.

    Mi resta sulu oscenu lu guardari

'n-immagini sfuggenti ca m'affossa

e mi faci chiù duru lu campari.

 

 

 

                 Si leggiri tu sai....

 

  Si leggiri tu sai

li ruppa e li trazzeri

ca vidi nta me facci

addisignati vivi,

si capisci u culuri

di l'occhi me cangianti

ora cilestri e chiari

ora grigiastri e scuri,

da nasca l'arrizzata

quannu mi guardi muta

o la muvenza duci

di la vucca ca surridi,

allura veramenti

pussedi a chiavi giusta

pi’ grapiri nu scrignu

segretu e favulusu

unni ci trovi chiddu

ca speri nta la terra:

muntagni immaculati,

vadduni verdeggianti,

celu turchinu e tersu,

mari serenu e riccu

di vita e di piaciri

cu dintra li tisori

chiù granni di lu munnu.                 

 

  

 

              Lu me timuri

 

Terrori di carizzi vellutati

ormai pi’ sempri persi nta stu munnu

di manu senza paci abbannunati,

notti bianchi cu tia passati accantu

senza spiranza di turnari ancora,

l'abbrazzu di lu munnu sculurutu,

lu chiangiri lu tempu ch'é passatu,

vasuni di luntanu scumpagnati,

frusciu di ventu tra capiddi sfatti,

spaventu di campari sempri picca

cascari a tumma senza chiù spiranza

nta fossa chiù funnuta di l'obliu

e chiangiri pi’ sempri senza frenu.

 

 

 

  

               L'azzurru cancillatu

 

   Ormai nun sunu chiù specchi d'azzurru

st'occhi ca vidi grigi e senza luci:

scheggi di vita e petri di riportu

calàru a ciumi e cummigghiàru u funnu.

Li dui laguzzi dunni ti spicchiavi,

rigina di l'amuri e di lu cori,

ora su' fossa d'aciddazzi ingordi

ca nidu s'attruvaru quatti quatti

e sinturi di morti e diffidenza

suvirchiaru la fidi e la spiranza.

Tu fusti u primu aceddu di rapina

ca dasti u primu corpu di punseddu

ed allurdasti cu pitrami e fangu

quant'era pi’ natura azzurru e tersu.

Ed ora taci e forsi tremi e chiangi

e forsi u cori ti s'agghiaccia in pettu

pirchì rimorsu nun ti duna paci

o forsi ridi suddisfatta o forsi

tu guardi e non capisci comu tannu

o forsi mancu guardi e ti ni futti.

Ma ch'importa ormai lu guardari o menu

di tia ca fusti tuttu e chiù 'un esisti?

Ora vulissi st'ùmmira di morti

Pi’ sempri cancillari tutta para

e ca st'occhi turnàssuru filici

comu quannu carusu non pinsava

a li bruttizzi di stu munnu vanu

e la fidi l'arduri e la spiranza

 

 

  

           Cu sapi?

  

   Cu sapi si mi sta pinsannu?

Forsi a li stiddi in celu

oppuru o virdi da campagna attornu

mustra lu sguardu e chiangi.

Forsi di risu spinsiratu lìnchi

la casa silinziusa

o taci pinsirusa

nto nidu ca nun é vacanti

e pitta nta li mura

pinseri ca su' janchi

e senza sensu.

Forsi  farfalla acculurata

abbola

nto celu ca nun havi fini

e supra qualche ciuri

s'arriposa

e bivi meli

'mpastatu cu l'amaru feli.

Comu na varca

sbattuta di lu mari

ca dispirata va circannu terra

sentu ca torna ancora

ma forsi troppu tardi

comu na vota

quannu lu tempu detti paci

ed astutò nu focu granni.

 

 

 

               Forsi...

 

   Forsi nto misi i Giugnu i tutti l'anni

nasci na stidda in celu

cu l'occhi di carbuni

e la vucca traditura,

na stidda di petra

e petra nta lu cori

ca non si ferma

e vola in pizzu a la muntagna

e l'anima mi danna.

   Forsi ssa stidda é na mavara

ca rinasci qualche vota

e spunta all'impruvvisu

nta me vita

sbirsannumi la menti

e lu spirdu ricumponi

di 'n-amuri ch'era mortu

e  subissatu.

   Forsi ssa stidda é fruttu

di la fantasia ch'é malata

o di la menti ca s'annegghia

ed esisti sulu nto pinseri,

ma sugnu certu

ca non durmeva né fantasticava

quannu tuttu paru mi vasava

e comu na canuzza mi circava.

   Forsi la menti spera ca scumpari

ma lu cori trema

e voli ca 'un si perdi

tra li nuvuli du celu

e 'un si cunfunni,

stidda tra li stiddi,

nto nivuru balordu di l'obliu.

 

 

 

        Idda scumpari

 

   Idda scumpari!

A lu stramiliu si ni va,

spirduta comu negghia

nta negghia di li munti!

Scumpari all'improvvisu,

senza chiantu,

comu na fogghia d'autunnu

ca lu ventu la cunnuci,

comu aceddu ca va circannu nidu

nto friddu du Natali,

nta notti senza stiddi.

Scumpari!

E puru si spiranza la susteni

sentu ca va chiangennu

amaramenti

e di luntanu vidu

li lacrimi a ciumara

ca bagnanu la facci.

Ma tergiri non pozzu ssu duluri

pirchì ni sugnu fora,

cumpletamenti fora!

 

 

 

               Amuri scunchiusu

 

   Tu parri ciangi e ridi

ed ju t'ascutu

Tu mi vasi ed  ju ti vasu,

Tu m'abbrazzi ed ju t'abbrazzu,

Tu mi voi e sugnu to’,

Tu non voi e t'arrispettu.

Ma ascuta, si fa sira!

Ormai passau lu tempu di li meli

e puru chiddu di li pira

e d'autra  frutta ancora

chiù acerba e chiù pimpanti!

E' tempu ca m'ammustri senza veli

chiddu ca chiù m'aggrada

e chiù m'attira

pirchì lu scuru ammazza i cosi beddi.

Luci e caluri perdi

lu suli ca s'ammuccia,

lu ciuri ca mori chiù non nasci,

lu tempu passatu chiù non torna,

l'acqua ca non scurri

s'arristagna,

lu focu ca 'un adduma si disperdi,

l'amuri ca 'un s'ammustra

si ni squagghia.

 

 

 

           Nun ti pozzu cunsulari

 

   Si vecchiu scimunitu adivintavu

oppuru santu patri cunfissuri

ca cunforta e cunsigghia a tutti l'uri

chiù nun lu sacciu!  E diri ca pinsavu

   d'essiri buttaneri e piccaturi

e di parrari comu a me nann'avu

accussì prestu mancu lu sunnavu!

Ju ti ringraziu pi’ stu grandi onuri.

   Capisciu quali su' l'ambasci granni

ca cunti addulurata e 'n-pocu arrenu

arreri o chiantu ca d'attornu spanni,

   ma cunsigghiari non ti pozzu a pienu

pirchì mentri cunfortu m'addumanni

a stentu li me sensi tegnu a frenu.

 

 

 

             A Reggiu Calabria

 

    Li capi li capuzzi e li capicchi,

li menzi culiddi di lu novu Enti

chiamati fòmu pi’ tagghiari a spicchi

luntanu di l'amici e de parenti,

    chista nova ferrovia e li so pecchi

pi’ farla divintari chiù valenti.

Si pensi: "Quiddi nacchi?  quiddi nicchi?",

tu nun ci voi capiri  propriu nenti!

    Pilastri semu di lu novu corsu,

chiddi ca infini àmu aggiustari tuttu

quant'é ca nun si fici tempu scorsu!

    E mancu pozzu diri mi ni futtu,

pirchi sacciu mi veni lu rimorsu

si non travagghiu sempri 'ncuttu 'ncuttu.

 

 

 

           L'ultimu colpu

 

   L'ultimu colpu

di serra

calavu,

ogni spiranza

ardita

finivu!

   L'arvulu grossu

in terra cascavu,

l'ultimu

sognu

da vita

svanivu!

 

 

 

                Matinu

 

   Sunu li quattru di matinu! L'ura

ca lu disiu d'amuri isa li pinni,

dopu ca la nuttata lu ritinni.

       Si sbrigghia la natura!

   Muscia la fogghia, quasi senza vita,

s'addrizza ancora sutta l'acquazzina;

la notti cu lu jornu si cumbina;

       si stagghianu li jta

   all'orizzonti di l'aurora nova,

mentri tumma la notti nta lu mari

e l'aceddi s'apprestanu a cantari.

       Lu focu di l'alcova

   s'astuta lentamenti ed ora taci;

lu jornu ca cumpari porta luci,

ogni cosa ca vidu pari duci.

       D'intornu tuttu é paci.

 

 

 

             Lu secunnu tortu

 

   Si 'n-omu mori nta stu munnu,

di ciumi scurri nu gran chiantu

e sempri lu duluri funnu

cumpari insemi a schiantu.

   La genti dici ch'era 'n-santu,

magari s'era 'n-vagabunnu

e mentri in celu va lu vantu,

vidi girari tunnu tunnu

   parrini cu li paramenti.

Non sonu di campani a mortu,

mancu scrusciu di buatti senti

   nta li spitali pi’ l'abortu.

A cu nascivu già murenti

la genti fa secunnu tortu.

 

 

 

             Prupunimentu

 

  E' liggi di natura sacrosanta

ca l'omu nasci e crisci pi’ muriri

e nenti propriu nenti ci ha putiri,

quannu la morti impinitenti canta,

d'arristari le negghia ca t'agguanta.

  Lu sacciu ca m'aspetta 'n-postu amenu,

unni stari tranquillu a tutti l'uri,

senza aviri chiù gioi né duluri,

luntanu di la casa e di lu trenu

friddu cumpostu di la terra in senu.

  Ma si mi resta ancora tempu e locu

e si lu Ptreternu lu cunsenti,

vogghiu essiri filici tra la genti,

addumari di l'amuri nta lu focu,

gudirimi la vita ancora 'n-pocu.

 

 

 

         Lu postu amenu

 

   Esisti nta su munnu certamenti

'n-postu tranquillu, unni lu cori squagghia

e s'arriposa l'affannata menti,

unni 'un si senti la genti ca ragghia,

   unni la paci regna finalmenti,

né senti chiddu ca ti cusi e tagghia

o ti cunta li soliti lamenti

e fatti brutti ca lu cori assagghia.

   Forsi longu e lu tempu pi’ circarlu

cu spisa granni di fatica e chiantu.

Ma chiddu ca non dassi pi’ truvarlu!

   Di na cosa veramenti mi scantu:

ca chissu postu amenu, mancu a farlu,

c'é sulu nta na gnuni 'i campusantu.

 

         

 

        La filosofia currenti

 

  Si mungibeddu si grapissi tuttu

e focu comu fussi mari apertu

bruciassi la campagna e luttu

lu fattazzu mittissi a lu scupertu,

         Cumpari, mi ni futtu!

  Si l'acqua di lu mari tuttu a 'n-trattu

cummigghiassi lu portu e la citati

e poi quagghiassi comu fussi astrattu

suffucannu la genti nta li strati,

         Cumpari, mi ni sbattu!

  Ma si pi’ casu avissi qualche 'mbrogghiu

e pirdissi la casa e li tirreni

e m'arristassi leggiu u portafogghiu

e chinu u cori di duluri e peni,

         Cumpari, nun lu vogghiu!

 

 

 

              L'invitu

 

    La rigina di cori m' invitavu

a sciampagnari a corti na jurnata.

Na littra mi mannavu sigillata

unni diceva scrittu chiaramenti

ca la rigina mi disidirava.

Allicchittatu comu 'n-principinu

a curriri mi misi pi’ la strata

circannu d'arrivari prestu prestu.

Ma ad ogni cantunera nun m'attrovu

na carta sempri nova ca m'intuppa

la porta di la reggia sbalancata?!

Ancora 'un trasu nti la reggia e campu

sulu spirannu ed aspittannu sempri.

 

 

 

          A mia lu tempu 'un mi cummogghia

 

    A mia lu tempu 'un mi cummogghia, dissi,

ca sugnu forti spinsiratu e granni!

Ma nun é veru! Ca passaru e comu

l'anni chiù virdi e sulu fogghi sparsi

ristaru in terra nta na strata stritta:

fogghi di facci ca spareru prestu,

fogghi siccati in terra senza scampu

supra li petri spogghi di la vita.

Passanu l'anni ma di stu passari

nun resta nenti ca in eternu dura

e in funnu a strata ca m'avanza ancora

fridda balata mi cumpari scritta,

mentri a me facci fogghia resta sicca

di strata nova ca la teni anticchia

e dopu sulu fangu e pruvulazzu

ch'eternu dura nta la scuru funnu.

 

 

 

        A banna di Girgenti

 

   Quannu ancora Girgenti si chiamava

la citati ca fu di Pirandellu,

c'era ddocu na banna ca sunava

li musichi chiù beddi ad ogni appellu.

   Ad ogni festa ca si cilibrava

nta chiazza si sinteva nu burdellu

accussi’ forti e granni ca intrunava

comu fussi 'n-cannuni di vascellu.

   Ma 'n-jornu lu sonu ca suleva

lu celu abbrancicari 'un ebbi tonu!

Chiù ca 'n-fistinu 'n-martoriu pareva!

  A cu' diceva ca non era bonu,

lu mastru di la banna arrispunneva:

- Tantu mi dati e tantu vi ni sonu! -

 

 

 

             La vita comu Diu la fici

 

    Mari in timpesta cupu e senza fini,

strati fangusi sciddicusi e vani,

saccu pisanti ca ti rumpi i rini,

orda affamata d'arraggiati cani,

    sepi intricata d'arvuli e di spini,

aviri fami senza anticchia 'i pani,

sapuri amaru e scrusciu di catini

oppuru toccu santu di campani

    ca duna paci senza mai cissari,

volu d'aceddu libbiru e filici,

piaciri immensu chiù du stissu mari,

    fistinu granni ca natura indici

nto so maternu e riccu casulari.

Chista é la vita comu Diu la fici!

 

 

 

           Nun m'affruntu

  

   Sbarcatu in celu m'arritrovu misu

tra l'angiuli divini e chiù non vidu

la genti ca d'attornu chiangi e ridi.

Si dormu nun lu sacciu! Forsi sognu

e friddu eternu sentu dintra l'ossa.

Di l'angiuli lu sguardu sentu in coddu

e spimmuli su' l'occhi senza abbentu.

Lu friddu passa e spunta la virgogna

e la virgogna m'addiventa pena

e m'arrusbigghiu dispiratu e persu,

ca sugnu piccaturi tra li santi.

Ma quannu in terra scinnu e guardu attornu,

mi passa la virgogna e tornu prestu

a ragiunari e cumparari calmu

li me piccati e chiddi di la genti.

Si tintu sugnu e dignu di l'infernu

c'é cu di tantu mi surpassa e vinci.

Allura nun m'affruntu chiù di mia

ca sugnu piccaturi di strapazzu,

ma di purtari sulu u nomu d'omu!

 

 

 

            Vecchiu birrittu russu

 

    Sapissi tu chi pena ca mi fai,

vecchiu birrittu russu scunsulatu!

Tra anonimi cappeddi ti ni stai

nto funnu di lu stipu abbannunatu.

    Su' finuti li notti ca passai

cu tia, cumpagnu caru affizziunatu,

lu suduri ca a ciumi ti dunai,

l'undiggiari di l'anni ormai cimmatu

    di tia lucenti sutta suli forti,

lu picca spaziu ch'era sempri nicu

e la spiranza di na megghiu sorti.

    Nta lu ricordu di lu tempu anticu,

aspetti l'ura di la nostra morti

e mutu ascuti chiddu ca ti dicu.

 

 

 

                 A Tresa

 

    Chiddu c'ha statu lu to corpu 'un sai

o forsi, Tresa, lu capisti a volu:

la zàgara ciuruta nto jardinu,

la rosa cummigghiata d'acquazzina,

la pussanza, lu ventu vurticusu

di vogghi novi ardenti e fantasiusi,

lu funnu di lu mari timpistusu,

lu pizzu immaculatu di li munti,

lu puzzu di li sensi scalpitanti!

Ma forsi fusti tutta 'n-illusioni

e 'ntisi sulu chiddu ca sunnava

o comu di luntanu ti videva

o comu nta la menti ti vuleva,

pirchì lu focu mi spuntava allura

e mi spingeva cu tizzuna ardenti,

mentri cadenti e stancu simulacru

di straburuti sensi già tummavi

nto mari astrusu di lu tempu assurdu.

Ora non sacciu si mi sta davanti

lu sonnu ca non scordu o lu distinu

di la vita ca scurri maliditta,

pirchì sfrigiata la to facci appari

di la vicchiania assurda ca cummogghia

e lu to corpu e puru l'anni mei.         

 

 

 

             Moriri di festa

 

   Quannu é Natali, Pasqua o Capudannu

o pi’ la 'Mmaculata o 'n-autra festa,

si tuppulia la morti a la to porta,

non trovi mancu 'n-cani ca ti ciara.

Nun veni lu dutturi ca ti sarva,

lu farmacista é chiusu e lu 'nfirmeri

ti fa sapiri ca si senti mali.

Dopu, nun trovi lu tabbutu e mancu

lu beccamortu ca t'incascia eternu.

Tu resti sulu nta lu catalettu,

di ciuri spogghiu e d'acqua biniditta,

ca Cristu stissu é latitanti ddocu!

La chesa ch'é parata pi’ la festa

la porta chiudi ca non si’ gradutu.

Passa la festa e t'arritrovi infini

parenti, amici, ciuri e laparderi,

sulerti beccamorti e tabbutari,

tutti cuntriti cu la manu stisa

attornu a lu to lettu tristu e friddu.

Si trova infini lu parrinu oranti,

lu sacristanu, l'acqua biniditta

e l'urfaneddi ca prejanu pi’ tia.

Calata la balata, torni infini

a dòrmiri tranquillu e resti sulu

ca nenti resta chi scippari chiùi!

 

  

 

               La morti

 

    Arrivari la vitti pi’ tri voti,

sempri di festa, muta, comu 'n-jattu

ca sta acchiappannu 'n-surci abbabbanutu.

La 'ntisi fridda sciddicari in terra

e d'ùmmira bagnari 'n-soccu tocca,

li vrazza stisi nta lu lettu sfattu

e poi di chiantu cummigghiari tuttu,

tagghiannu a trincu l'ultima spiranza.

La prima vota l'aspittai tri misi,

tri misi longhi chini di duluri,

e quannu vinni pi’ la 'Mmaculata,

ancora scanusciuta, detti paci

c'astutata truvavu la lumera

di la spiranza di campari ancora.

All'antrasatta pi’ lu capudannu

s'apprisintò gracchiannu spavintusa

e mi lassò 'ntrunatu e senza paci,

ca nuddu l'aspittava e la pinsava.

La terza vota di luntanu vitti

la so facciazza canusciuta ormai

e lu so passu intisi cadinzari

l'uri di li jurnati spiranzati

finu a la Pasqua di resurrezioni.

Ora  ca bona la canusciu infini,

li jorna passu e cercu di capiri

qual'é lu me mumentu di muriri

pirchì vulissi fari li me cosi

senza lassari nenti a cumplitari.

 

 

 

            Notti di Natali

 

    A valli di stu munti suvrastanti,

unni tummavu in chinu cu la menti,

nun crisci l'erba duci di l'amuri

e 'un cuva sutta terra la spiranza.

Sulu ventu mi sbatti nta la facci,

ca térgiri nun pozzu cu la manu,

pirchì attaccatu sugnu tuttu paru

e l'occhi mei s'intuppanu di scuru.

Cca sutta nasci mortu lu Bamminu

e la stidda non spunta cu la cuda

e morti regna ch'é rimediu sulu

a camula du cori scunsulatu.

Cca la notti é friddusa e senza sboccu,

su' lacrimi li stiddi di lu celu,

su' sbrizzi di duluri li lumeri,

é sonu di lamentu a ciaramedda.

Bagnatu di suduri a lu Presepiu,

pasturi, vegnu senza nenti in manu

e nudu sutta l'arvulu mi prostru,

Lu friddu ca m'infascia, mi sutterra

e sulu morti sentu nto me cori.

Pi’ mia sta notti é sulu infernu vivu,

non nasci paci e mancu lu Signuri.

 

 

 

                Tramontu

 

    Quadru stingiutu di murenti luci

ca mi cunsenti di guardari ancora

l'aceddi svulazzari senza paci

e l'arvuli stampari macchi scuri,

nun t'astutari! Lassami spirari!

Non vidu stiddi rilucenti in celu

e mancu lu chiaruri di la luna,

ma lu suli murenti tracuddatu.

Sulu na barca s'alluntana a mari

e trema la lampara all'orizzonti,

'n-puntu di luci ca scumpari allura

e negghia sulu negghia avanti all'occhi.

Ora pinseri sfurnu vagabunni

supra stu quadru ca mi sta davanti

mentri lu cori trema e si cunfunni

pi’ na spiranza nata all'impruvvisu,

ma strisci vidu sempri chiù vilati

e mi disperu ca mi sentu persu

e sentu ca dumani nun agghiorna

e sta luci ca scala chiù non torna.

Addiu munnazzu infami e tradituri!

Addiu notti d'amuri e di piaciri!

Addiu peni passati ma surgenti

di vera vita nova ricurrenti!

La luci squagghia e puru la me vita.

 

 

 

                 Tistamentu

 

   Ora mi pasciu di pinseri antichi

e la mimoria mi ricorda 'ncutta

la strata scarpisata finu ad ora,

quannu balati i petra lava e ventu

mi ficiru pruvari lu turmentu

di cu cammina e spera e nun agghica.

Li manu sunu chini di firuti

e cicatrici vidu nto me corpu,

ca ficiru chiù dura la me peddi

e di curazza mi visteru u cori

e chiantu e risu m'astutaru in senu.

Ma siddu chiantu chiù l'occhiu nun senti

e ventu di timpesta chiù non frisca

a mia d'attornu straburutu e forti,

ormai lu tempu m'azzuppò li peri

e fici da me vita 'n-pezzu i petra,

ca chiù non curru sveltu e sugnu fermu.

Sulu frastornu m'arristò davanti

di moriri tranquillu e senza peni.

e di non dari sconsu a cu é d'attornu.

Vulissi puru aviri dopu mortu

piaciri immensu d'arristari vivu

tanticchia appena pi’ putiri dari

a cu bisogna 'n-pocu di mia stissu.

Pi’ chistu lassu tistamentu scrittu

ca quannu arriva lu mumentu giustu,

squartatu vegnu in tanti pizzuddicchi

e chiddu c'abbisogna veni datu

a cu lu voli pi’ campari ancora.

Chiddu ca resta vogghiu ca s'abbrucia

e cìniri spirduta nta lu mari

diventi pastu di li pisci oppuru

cuncimi di la terra ca non mori.

E siddu é veru ca l'Eternu duna,

spirdutu u munnu, la resurrezioni,

risorgi certu lu me corpu insemi

a la natura ca la vosi Diu.

 

 

 

          A Giulia

 

   Sugnu lu scanusciutu ca tu cerchi,

chiddu ca l'uri tingi

di la to notti antica

ed ali duna a la to menti stanca,

chiddu ca di cilestru l'occhi lìnchi

di tia ca dormi e 'nsonni.

   E' negghia la me facci,

é focu lu me corpu,

su' ventu di caluri li me manu,

é cantu la me vuci

e l'occhi mei di stiddi ci hannu furma.

   L'angilu sugnu o forsi lu dimoniu

ca scava nta to menti ed arrusbigghia

la bizzocca ca dintra t'arriposa

e fremi di sunari cu passioni

l'arpa scurdata di lu tempu jutu.

   Ju sugnu lu pitturi senza nomu

patruni di la notti,

ma la me tila é ricca di culuri,

chiù di l'arcubalenu,

e cu lu punseddu dugnu luci

a lu scuru chiù funnu e tinibrusu.

   Ma si di tantu sugnu lu campiuni,

scumparu cu lu jornu e cu lu suli,

ca vinci lu  scunfortu di la vita

e mutu mi cunfunnu tra la genti

e nuddu sugnu e nenti;

eppuru mi talii,

nun é chiù negghia la me vera facci,

nun é chiù ventu la me manu stisa,

nun é chiù sonnu lu me corpu veru!

   Daccussì restu notu scanusciutu

e passa la to vita senza mia,

sonnu sunnatu di la notti fridda,

fami sbisesta di frinati sensi,

spiranza accarizzata e mai vuluta.

   Ma si lu tempu trovi

e l'occhi attornu movi

e nun ti manca vuluntati e fidi

lu jornu veni ca mi vidi infini;

allura non chiù sonnira pirduti,

ma paradisu in terra

ti dugnu e notti e jornu

e puru si  lu scuru si pizzia,

la luci di l'amuri nun ti manca.

 

 

 

               Chiddu  ca ricordu

 

Na stanza cumpiacenti

'n-lettu disfattu appena

na luci d'astutari

nu focu dirumpenti

di na ducizza arcana

viulenza di villutu

supra 'n-divanu mutu

'n-ciuri ca sboccia nudu

di vesti comu fogghi

cascati pi’ magia

'n-corpu d'alabastru

ca sùbitu s'inarca

na cicatrici immensa

na manu ca ti tocca

carizzi di capiddi

sbirsati tra li manu

passioni di cristallu

tra specchi riflittenti

abissi di silenzi

surcati di paroli

frasi insinsati e rutti

timuri di sbagghiari

turmentu di lu cori

chiantu smurzatu appena

nta l'occhi liquefatti

bocci argintati e d'oru

di vasuni disiati

na vucca ca m'implora

na vucca ca mi vasa

na vucca c'addumanna

amuri e cumprensioni

na vucca ca mi dici

pirdunami l'amuri.

 

 

 

          Ad idda ca dormi

 

La notti é ghiacciu fusu nta la menti.

Sentu lu ventu sbattiri li vitri

e lu cori ca tuppia nta lu pettu,

ma tu dormi, la manu nta me manu,

ed ju ti guardu soru e mancu ciatu.

Su' l'occhi chiusi ed affilatu u nasu,

la vucca chiusa e li capiddi sfatti,

lu pettu ansanti pi’ lu sonnu chinu.

Tu dormi. Ju ti vigghiu

e cu la menti ca mi squagghia tostu

pitturu la to facci

supra na tila azzurra ca 'un esisti

e lu to corpu intagghiu

supra na petra rosa forti e dura

cu lu scarpeddu di la fantasia.

Tu dormi ed iu ti vigghiu!

Ti vogghiu ma non parru,

ti guardu sulamenti.

Lu focu adduma, la passioni é forti,

ma restu fermu cu la manu stritta.

Tu voli nta la negghia di lu sonnu

e, stidda tra li stiddi,

curri nto firmamentu di l'incantu

e favula rivivi favulusa

nta 'n-munnu novu e d'oru,

unni 'un c'é postu forsi

pi’ mia ca guardu e bramu.

Minnìcu allura  cercu la to vuci,

ca sentiri non pozzu nta ssu sonnu

e trasiri non sacciu nta ssa vita

e dispiratu perdu ciatu e paci

e nta la menti, ca 'un s'acqueta, accantu

a tia ca dormi e sonni,

la maravigghia nasci

di 'un essiri prisenti

e  stariti luntanu tanticchedda,

si puru la durata di lu sonnu. 

 

 

 

             Supra na fotografia di me matri

 

  O mamma bedda,                   

di quann'eri nica,                        

tra cosi vecchi,                          

ritruvai di tia                             

na fotografia                              

ca lu tempu accuzza.                 

Eri nicuzza                                

  e l'occhiu chinu                      

di chiaruri immensu                            

ammustri ddocu                       

silinziusu e duci                       

e nun pinsavi                                   

certu a tristi sorti                       

ca la morti                                 

avissi cotu                               

comu rosa a maggiu                   

e lu surrisu                                  

supra a vucca vidu                     

e li capiddi                                  

'ntornu a facci janca,                            

unni nun manca                           

   biddizza e paci                        

'nnuccintizza e jocu.                   

Ju nun c'era tannu!                     

Tu 'un sapevi mancu                  

siddu l'amuri                              

ti facissi matri                            

e di me patri                               

  nenti sapevi!                              

Tu parravi appena                       

e li piduzzi                                  

rummuliavi intornu                    

mentri currevi                             

comu na papuzza.                       

O me matruzza                           

   Comu vulissi

Riturnari arreri,

firmari u tempu

cunfunnillu tuttu

e sciddicari

supra l’anni in finu

a lu distinu

   d’ammisculiari

li dui nostri viti,

d’essiri assemi

nichi tutti dui ,

jucari assemi

comu frati e soru

e jorna d’oru

   pittari apposta

 supre tili immensi

pi’ dari amuri,

scancillari tutti

l’anni chiù tinti

da to vita curta,

cangiarla tutta

   a costu puru

da me stissa vita!

Ora tu fridda,

dormi sutta terra.

A mia nun resta

Ca purtari ciuri

E lu duluri

   D’essri statu

Forsi tintu figgi

E ‘un aviri

Lu putiri avutu

D’alluntanari

Da to vita a morti

‘mpignusa e forti.

 

 

 

                   Nta chesa

 

   Nta l'aria muta

di suverchiu celu

cannili gialli

di prigheri antichi

e simulacri

di pinseri arcani.

   Lu santu luci

supra di l'artaru

e Diu s'adduma

tuttu d'ogni latu,

ma d'impruvvisu

sentu lu ciatari

di lu prisenti

burdillusu e strammu

e Diu s'astuta

comu lampu sicca.

   Né Diu né Santi

suvrastanti in celu,

ma terra terra

lu campari umanu

e chiantu e risu

sviscirati insemi,

mentri nto celu

scunsulatu acchiana

sempri chiù forti

lu ciàuru di morti.

 

 

 

               Rivoluzionariu modernu

 

    Nta stu bastardu munnu ca ci avemu

Pi’ curpa nostra e di li nostri patri,

cunvinti d'aggiustarlu senza menu,

tra tutti li casini e li burdelli,

facemu puru li rivoluzioni.

N'avemu d'ogni tipu, tempu e furma:

chiddi pi’ finta e chiddi pi’ davveru,

chiddi lucali e chiddi naziunali,

chiddi nicuzzi e chiddi appariscenti,

chiddi moderni e chiddi medievali.

C'é cu si futti u ciriveddu e scrivi,

cu inventa supra a carta munni novi,

c'é cu ci cridi e poi si fa ammazzari,

cu metti bummi, ammazza e fa l'eroi,

cu s'allonga la varva e li capiddi,

cu s'incatina, cu si fa attaccari

cu spirimenta di non chiù mangiari,

cu si metti lu ponciu, cu l'occhiali,

cu spara a destra e manca e poi si penti,

cu inveci nun si penti e fa discursi

ca parunu sinsati ma non giusti.

Attornu a stu burdellu cunsistenti,

c'é cu ci sciuscia e specula cuntentu

e svirgugnatu lìnchi li sacchetti

di soldi e sangu misculiati assemi.

Avvucati saccenti, giurnalisti,

pulitici curnuti, scribacchini,

dutturi, beccamorti e cummircianti

s'arruffunu ed arraffunu tummannu

comu curbacchi supra li carogni.

S'allarga a macchia d'ogghiu u businessu

e nasci all'orizzonti 'n-novu tipu

di burdillista veramenti stranu,

ca dici pesta e corna d'ogni cosa,

ca cuntesta lu Statu e li so liggi,

c'adora Garibaldi e Ché Guevara

e sputa in celu, in terra e supra tuttu,

mentri cunvintu comu 'n-mammaluccu

s'abbrancica a li liggi di lu Statu

e paga senza mancu fari casu

tutti li tassi ca ci sunu in attu

pi’ mantiniri chiddu ca non voli,

cumpresa a rata all'assicurazioni

p'aviri quann'é vecchiu la pinsioni.

 

 

 

         Pirchì parru di Diu

 

   Pirchì mi mettu ginucchiuni e preju?

Pirchì parru di Diu,

s'é cunfinatu Diu

unni finisci a vita,

si l'omu scugna l'omu

e nun esisti lu caminu giustu

di la spiranza eterna di l'amuri?

Pirchì parru di Diu,

si sugnu sulu e sulamenti sulu

e lu silenziu mi cummogghia tuttu,

ca dispiratu sugnu e nenti fazzu

p’ abbannunari sta dispirazioni?

E siddu ancora esisti nto me cori

'n-amuri ca m'annorba menti ed occhi,

nun basta a cancillari

l'amuri non amatu

e lu cascari oscenu nta lu fangu

di cancillati sonni

e di spiranzi persi.

   Di Diu si parra quannu a vita stringi!

Ed ora ca lu tempu mi cummogghia

e li me manu sunu tagghiuliati

e ricurdari cu spaventu a morti

la menti mi cunsenti,

eccu, mi prostru e preju.

Sulu cunfortu cercu,

mustrannu in celu li me manu lurdi,

pi’ chiddu ca non fici,

pi’ chiddu ca non ebbi,

pi’ chiddu ca spirai

e c'ammazzò lu tempu.

Ma li me manu sunu sulu mei

e mei li peni e la dispirazioni,

ca Diu nun senti mentri sugnu vivu!

Forsi sulu la morti lu cummovi!

 

 

 

            Di mia non parru....

 

   Di mia non parru, ca non vogghiu nenti

e l'ossa mei non sunu

di chiddi da sarbari

sutta l'artaru di la chesa matri

o  d'ammustrari comu na bannera

na  vota l'annu cu discursi granni

pi’ cilibrari fatti purtintusi

ca mai non fici supra di sta terra.

   Di tia non parru, c'ora mai non cunti

e 'un ti ritrovu, spersa nta la menti

scicata di pinseri sempri novi,

ca l'occhi m'astutaru

e d'ùmmira tingeru la to facci

e favula visteru ch'era duci

di petri e ventu senza na spiranza.

   Di lu tempu non parru ch'é currenti

e notti e jornu sunu sempri i stissi

e 'un cangia versu in celu

lu motu di lu suli e l'autri stiddi

e mancu in terra cangia lu distinu

da vita ca rinasci,

da morti ca ritorna.

   Di Diu non parru, ca ni persi a fidi

calatu nta stu munnu,

unni viteddi d'oru

su' misi in cacaticchiu

e cruci servi sulu a fari chiamu.

   Parrari vogghiu sulu

di 'n-munnu ca 'un si vidi,

di sferi di cristallu,

di vitri acculurati,

di specchi riflittenti,

di nuvuli spirduti,

di mura trasparenti,

di vuci mai sintuti,

di l'ecu farfagghianti,

di cosi fantasiusi,

ca vidiri 'un si ponnu

e nati mai non foru e mancu morti.

Sulu accussì liggeru m'arritrovu

nta 'n-celu novu e fintu

unni scumparu e squagghiu

ma restu sempri vivu.

 

  

 

                Guardannu a luci

 

   Ci sunu jorna di diserta paci

in cui la luci regna incuntrastata,

sia quannu supra mura si rifletti

e tutta a vista annorba di chiaruri,

sia quannu trimulanti in terra pitta

pupi cangianti e strisci

d'aspettu sempri novu,

ora sirenu e quetu,

ora scumpostu e strammu.

Allura nenti esisti:

sulu silenziu eternu senza l'ecu

di vuci cuncitati e farfagghianti

e di mulesti peni scanusciuti,

senza nu sguardu ca ti guarda in facci,

senza lu sonu di na vuci amica

o di 'n-avversu gridu.

Lu munnu interu squagghia e si defila

e vanu allura resta lu vuliri,

ca a nenti pensa a menti addumisciuta

e si disperdi fusa

assicutannu l'ummira cangianti

o sulitaria affuca

nto mari di la luci ca l'agghiutti.

Ma si la paci regna,

di disertu si tingi la natura

e la luci diventa na prigiuni,

dunni 'un si nesci vivu e mancu mortu

e nenti si trova ca si pò vuliri.

   Nta st'orridu chiaruri,

unni di luci abbiviru la vista

comu dischiusu ciuri

ca mutu spunta in menzu a l'erba muta,

m'ascutu stralunatu.

Ma la me vuci ca m'agghica surda

di mia certu non parra.

Ju vivu vita ca 'un é forsi a mia,

ca nuvuli cangianti in celu cercu

e tuttu punsiddannu di culuri

anniricu la luci suvrastanti

e dintra mia m'arroccu.

'Un ascutu 'n-soccu sentu,

nun guardu 'n-soccu vidu,

ca l'occhi sunu stanchi di guardari,

l'aricchi s'intupparu

e la menti si vilavu di chiaruri.

Spirai na vota ed ora chiù non speru.

Lu me distinu é chiddu

di 'un essiri dumani,

ca di vulari in celu ad ali aperti

ni persi la spiranza

ed ali e pinni m'abbruciò lu tempu.

   Ma sta diserta paci ca m'abbrazza,

stu sulitariu stari abbabbanutu

nta luci riflittenti

o persu in menzu a cangianti trazzi,

mi cunsola di cimi immaculati,

di celi mai raggiunti.

Ca vivu sugnu infini

e mi basta guardari sulamenti

stu chiaruri ca tuttu m'annurbavu

ed ascutari l'ecu di la vita,

fattu di ventu leggiu ca si perdi

tra nuvuli passanti

e petali bagnati d'acquazzina,

facennu finta d'ascutari assortu

cosi mirabulanti e senza fini

e stari inveci mutu

e nun pinsari a nenti

e divintari petra tra li petri,

acqua currenti in menzu a ciumi in china

ed ummira sfrangiata

tra l'ummira da luci trafuranti.

   Lu tempu vola supra l'anni mei

senza spiranza d'essiri immurtali

e trazzi lassu leggi da me vita

ca li cancella a luci

tra l'ummiri cangianti in terra stisi

e puru li me versi 'un sunu nenti

e duranu lu tempu da liggiuta.

Ma stu parrari, stu ristari assortu,

stu scriviri custanti,

stu non spirari nenti e diri cosi

ca su' chiù granni i mia,

mi fannu divintari luci e speru

ca in menzu a tantu chiaru

qualcunu vidi la me lampa e dici

ca ci sta bona nta stu mari granni.

 

 

          Na sirata a Motta

 

   Ciuri appassutu nta lu borgu anticu,

pi’ troppu stari senza amuri veru,

ti vitti amministrari pani e vinu

arreri a lu bancuni di la festa.

Cu la faretta longa e la cammisa

di pizzu alabastrinu mi paristi

di lu casteddu avitu la rigina,

c'aspetta travagghiannu l'omu amatu

partutu pi’ la guerra in terra santa.

Di milli fochi allura lu pinseri

la menti s'addumavu comu nenti

e cavaleri anticu nta curazza

cu tantu di pinnacchiu supra l'elmu,

e lu cavaddu jancu pi’ cumpagnu,

mi vitti nta lu  bagghiu cu la spada

turnari di la terra di lu turcu,

purtannu appressu li stindardi rutti

pigghiati in guerra all'arabu dumatu.

Sunàvanu li trummi e li banneri

nto celu traballavanu fistusi,

ca riturnavu infini nto casteddu

amuri e paci, cuntintizza e jocu!

Ma forsi chista nun é fantasia,

ma fattu veru di lu tempu jutu.

Cu sapi quanti voti si  grapéru

li tampunati porti di ssa rocca,

ca foru chiusi pi’ la guerra in corsu

e quanti dami di l'anticu tempu

filici s'abbrazzaru nta lu pettu

lu cavaleri anticu ca turnava

o forsi li capiddi sparpagghiaru

di ciniri pi’ chiddu ca 'un turnavu!

Cu sapi quanti voti ssi straduzzi,

tutti cuntorti e stritti tra li casi,

di genti s'affuddaru ca curreva,

tutta scantata versu lu casteddu,

ca di luntanu vittiru arrivari

lu saracinu ca sbarcò di friscu

e quantu sangu e lacrimi virsati

bagnarunu ssi bàsuli di lava

o quantu soni e puisii d'amuri

nta l'aria si livaru e notti e jornu.

Centu e chiù assai di centu sunu l'anni

ca passaru di quannu ssu casteddu

e ssi straduzzi intornu fatti foru

supra la rocca ca la chiana guarda,

na vota virdi e immaculata ed ora

di casi e strati trapuntata tutta.

Ma petri e borgu sunu ancora vivi,

pirchì di storia pàrranu silenti

e mura e strati sunu cantu vivu.

    Ca tu non cangi e muta resti ddocu,

petra tra petri cu lu cori  friddu,

comu ssi casi e ssu casteddu anticu,

unni ti specchi e ti cunfunni tutta,

mi piaci forsi chiù d'ogni autra cosa

pirchì mi spingi menti e cori ancora

a cosi novi ca sunnai di fari

e lu pinseri mi s'adduma tantu

e cussì forti ca disiu m'appaga

e lu ristari cca sulu a guardari

nun é turmentu o dulurusu statu

ma sognu beddu e spiranzusu arrivu,

pirchì di puisia ti vestu tutta,

tu ca si nuda d'ogni sintimentu

e forsi dintra astuti insanu focu.

 

  

 

         Ascuta, nun parrari

 

Muta Fulippa! Pi piaciri muta!

Non senti comu canta l'acidduzzu

e comu l'aria ciuscia duci duci

tra l'arvuli de mennuli ciuruti

e comu l'acqua sciddicannu cunta

li favuli chiù beddi nta lu ciumi?

Pirchì nun la finisci di parrari

e nun t'assetti supra di sti petri

e muta ascuti la natura attornu,

ca senza posa nu fistinu teni?

Comu ti spercia di parrari sempri

quannu d'attornu c'é la paci e sulu

la musica si senti da natura?

Ju cca m'assettu mutu e l'occhi chiudu

Pi’ sentiri chiù megghiu lu cuncertu

ca cu diversu tonu in celu acchiana.

Ascuta comu ridunu li fogghi

ca tra d'iddi si fricanu cuntenti

e l'aria friscanzannu li cattigghia,

mentri canta lu pàssiru satannu

ca pari d'accurdari li strumenti

di l'acqua ca risona nta lu ciumi

cu l'ecu ca si perdi tra li munti.

Ascuta comu la cicala 'ncutta

lu marranzanu sona cu mastria

e la chitarra spizzica lu rospu,

mentri luntanu di lu cani senti

l'assulu di tinuri vagabunnu

nto menzu di lu coru di lu greggi.

Ascuta comu lu cantari taci

e poi ripigghia tuttu all'impruvvisu

ca lu silenziu musica diventa

nta lu spartitu ca natura scrissi

ed é sulenni, granni e chiù schigghenti

di na trumma ca sona all'antrasatta

e tu ci tummi dintra duci duci

cu l'ali aperti di la fantasia

e squagghi e nun si' nenti e nuddu

ca lu to stissu ciatu si cunfunni

nto gorgu di li noti ca su' muti.

Ascuta comu ci s'intona a tappu

lu rintuccanti sonu di campana

ca lu ventu cunnuci di luntanu

e ciavuru disperdi di prighera

ca d'acqua sapi biniditta e mustra

la strata di la paci e di l'amuri.

Ascuta, nun parrari, statti muta!

Ascuta sulamenti stu diliziu

ca ti cattigghia l'anima e lu cori

e natari ti fa nta l'infinitu,

unni si perdi ogni malannu e pena

e tuttu pari chiaru, beddu e duci.

 

 

 

         Dichiarazioni

 

  C'era na vota nta lu munnu anticu

na fimmina chiù bedda di lu suli,

ca Leda a Giovi-Cignu ci scuvavu,

dopu c'Amuri ci azziccò lu cori,

e guerra scatinavu pì deci anni

tra antichi Greci e Turchi d'Ellespontu.

D'Elena parru di l'antica Troia,

ca fu fatali pi’ la so biddizza.

Ju si vi guardu ad idda vi cunfrontu

pirchì divina mi pariti e siti

e Paridi addiventu si vuliti,

ca cummattissi puru pi’ vint'anni

p'avirivi tanticchia tra li vrazza

e vasari 'ssa vucca risulenti.

'Ssu pettu mi cunfunni e ss'occhi sunu

du' lampi ca mi fannu scimuniri

e siddu poi li jammi m'ammustrati

ju perdu la ragiuni e la parola....

Vui siti bedda, bedda tutta para,

d'unni parrati e d'unni mi guardati,

di supra e sutta e quannu v'annacati

o quannu ferma vi ni stati ddocu,

li manu nta la facci impiddicati.

Ah si putissi pi’ 'n-mumentu sulu

di Giovi Patri la putenza aviri,

comu vi cummigghiassi tutta d'oru,

scinnutu apposta di lu celu fusu,

e comu v'acchiappassi trasfurmatu

nta centu furmi ca lu Diu pigghiava

pi’ farisi li fimmini chiù beddi!

Comu squagghiari vi facissi tutta

a forza di vasuni e muzzicuni,

Vui ca di friddu marmaru pariti,

di chiddu fattu apposta pi’ li chesi!

Lu focu ca vi dassi in sichitanza

'un avvissi fini finu a quannu l'ecu

si sintissi nto munnu da me vita

e ciatu nta lu pettu m'arristassi

ca mancu la fucina di Vulcanu

avissi paraguni simiglianti!

Vui siti mari piacirusu e duci

ed iu lu pisci stummu ca ci nata,

vui siti lu pirtusu di la tana

ed iu lu surci ca mi trasi spera,

vui siti nidu tra li rami appisu

ed iu l'aceddu ca ci cuva dintra,

vui siti celu, luci, firmamentu

ed iu lu suli ca ci gira attornu,

vui siti tuttu, tuttu qauntu speru

d'aviri nta stu munnu e poi muriri,

magari cu l'infartu in tempu nenti!

 

 

 

            Dubbiu       

 

   Caminu nta la notti allegiu allegiu

e pensu in sichitanza 'n-soccu sugnu

e fici finu ad ora nta lu munnu,

mentri lu celu m'acchiappò la vista

e luciunu li stiddi attornu a luna.

La strata é larga e sulitaria curri

tra purticati chiusi e luci allatu

senz'ummira di vita ca si vidi.

Lu ne passatu appari beddu e bruttu,

lu me prisenti chetu e senza scossi

e lu dumani nun prisenta ambasci.

- Sugnu filici? ( M'addumannu e dicu)

o forsi sugnu pampina ingialluta

ca chiù nun senti spimmuli di ventu

e tira avanti muta e senza sensu

mentri d'attornu stiddi, luci e luna

si toccanu tra d'iddi senz'i mia? -

Nuddu arrispunni e sulitariu vaiu.

 

 

 

       Pirchì?....

 

Pirchì lu focu da muntagna nesci

e scurri tra li petri

e petra t'addiventa

e poi lu virdi allegiu lu cummogghia?

Pirchì lu lampu allucia l'orizzonti

e dopu ca lu tronu lu sutterra

scumpari in tempu nenti

e nenti d'iddu resta nta lu celu?

Pirchì la cira squagghia

e poi diventa dura?

Pirchì gira lu munnu?

Pirchì lu suli e poi la luna in celu?

Pirchì scurri la vita

e poi la morti agghica?

Pirchì....? Pirchì....? Pirchì....?

Pirchì stu dumannari tanti cosi

e non campari  comu ammatti ammatti?

 

 

 

      Lu me trenu

 

Si 'un fussi statu scrittu

nun lu sapissi certu quannu fu

ca supra di stu trenu mi truvai

e quantu mi ci restu nun lu sacciu

ca nun ni fu priditta la scinnuta

e cu' la sapi nun la dici ancora.

Iddu strisciannu terra terra sbuffa

e curri in facci o celu

senza agghicarlu mai,

si ferma pi tanticchia,

acchiana e scinni genti

e poi riparti pi firmari ancora.

Di scinniri non pozzu quannu vogghiu

ca tanti voti lu disidirai,

ma sacciu puru ca nu beddu jornu

di lassarlu mi tocca all'antrasatta

senza cunsensu e senza avirni spinnu.

  

 

 

       Na cumpagnia non vuluta

 

Signura chi vuliti?

'Un é chistu lu mumentu!

Tirati avanti ancora

ca già di cca partivu

cu' aveva di partiri!

E poi non siti sula,

ca c'é cu' v'accumpagna

e nun sapiti ancora

ca mancu mi piaciti!

 

 

 

     Lu castellu Ursinu

 

   Unni la chiazza basulata vidi

lu mari attornu c'era

a stu casteddu anticu.

Comu 'n-pileri vinni struttu apposta

Pi’ fari sintinella alla citati

supra nu scogghiu in facci di lu mari.

A matula Nettunu,

cumpari di li turchi saracini,

circò di struggirni li mura arditi

cu milli e milli assalti di marusi

oppuru stannu calmu

pi’ l'inimicu sbarcu favuriri.

Stu Diu paganu guerra dichiaravu

a la citati quannu

la so divota Santa figghia a Cristu

in fidi la ridussi,

e quannu vitti d'essiri imputenti

mannò Mercuriu supra la muntagna

p'addumannari aiutu o Diu sciancatu.

- Vistu ca l'acqua - dissi - nun ci poti,  

provaci tu cu focu e tirrimoti

a sburdiri li mura du casteddu

e strùggiri  accussì Catania tutta. -

Vulcanu, allura, ch'era da cumacca,

li pedi ci cattigghia

a lu durmenti Encéladu,

ca s'arrimina tuttu sutta terra

e fa trimari la Sicilia intera.

Cascaru casi e tanta genti morsi,

ma lu casteddu additta s'arristavu

ca lu guardavu lu divinu amuri.

'Ncazzatu allura comu 'n-saracinu

'n'enormi pala pigghia lu Sciancatu

e focu ammutta contru la citati.

Comu si fussi lu Simetu in china

scurri forti la lava,

c'ammeri jusu llinchi  

vadduni e fossi e poi

casi s'agghiutti e strati

finu c' a mari agghica,

mentri Nettunu sbuffa e s'arritira

e un'isula diventa lu casteddu

di focu circundatu e non chiù mari.

Ammutta ancora cu la grossa pala

Vulcanu feru la scurrenti lava

pi struggiri li mura,

ma nun ci arriva ca lu ferma a tempu

lu Velu di la Santa catanisa. 

Dopu stu fattu lu furtinu anticu,

puru si 'un c'era chiù d'attornu mari,

chiamatu vinni sempri comu prima

lu casteddu "di lu sinu",

ca a picca a picca divintavu " Ursinu".

 

 

 

    La giostra

 

   Furria la giostra tunna,

si ferma pi’ tanticchia

e poi rigira ancora

accussì comu lu puparu voli.

Furria lu munnu tunnu

e nun si ferma mai

accussì comu lu Signuri voli.

Furria lu tempu incuttu

e nun s'arresta mai,

ch'eternu pari e senza nudda fini.

La vita ca furria,

na vota ca si ferma,

non torna chiù a girari,

ca né puparu e mancu lu Signuri

la fannu riturnari!

 

 

 

          A l'arvulu ca morsi

 

    Arvulu anticu di li centu vrazza,

li morti sunu morti, nun c'é scampu!

Lu ventu ca t'annaca  duna ciatu

a li ramuzzi sicchi e pari vivu,

ma siddu casca l'ultimu rispiru

nto funnu di lu jornu ca si curca,

la luci di la luna ca s'adduma

ti stampa in terra fermu stinnicchiatu

e lu truncu ca pari nu tabbutu

ammustra l'ossa sparpagghiati attornu

di tia ca fusti riccu di fugghiami

e trinchillanti di furtuna e vita.

   Na vota a ciuri profumati e duci

d'attornu stava lu lapuni in festa,

ca lu meli sucava du to sangu

e tu jucannu cu frunzutu spinnu

ci davi forza di ballari 'ncuttu;

na vota rami, a pinnuluni curvi

pi’ troppu pisu di suverchia frutta,

d'aceddi si linchéru burdillusi

e tu cantavi assemi ad iddi cantu

ca chiù 'un ascutu in celu scanzunatu;

na vota all'ummira di tia fraternu

li pecuri aggiuccati tutti pari

lu friscu si guderu e foru sazi

di ripusari assemi a lu pasturi;

na vota sutta lu cucenti suli

mi dasti lu rizzettu chiù paciusu

ed ali dasti a la me menti svigghia.

 

    Ora si’ ddocu misu spogghiu e siccu 

e sulu vermi e fungi abbrancicati

ti percianu la peddi in sichitanza

e finu a quannu lu viddanu a steddi

lu corpu ti riduci e focu attizza

cu d'iddi nta lu furnu pi’ lu pani.

Lu to campari pi’ cent'anni e passa,

lu to luttari arditu cu lu ventu,

lu to superbu stari senza scantu

nun t'aggiuvò mischinu e fusti persu,

ca t'astutò lu lampu in tempu nenti.

Ma tu 'un aviri peni né rimpianti,

pirchì lu to distinu e chiddu stissu

di cu nascivu e vecchiu t'addiventa! 

 

 

 

           Liggi sbagghiata           

 

   Lu nannu di me nannu e poi me nannu

dicevanu c'a Liggi é sempri Liggi

magari quannu pisa e laria pari!

Ma m'addumannu e dicu siddu é giusta

la liggi ca sancisci beddu chiaru

c'allammicatu e scunsulatu campa

l'urfaneddu di cu' la vita persi

nta la difisa di la stissa Liggi,

mentri stipendiu e libirtà si godi

l'omu c'ad iddu ci ammazzò lu patri

e m'addumannu ancora siddu é giustu

ca cu' travagghia quarant'anni e passa

du’ soldi pigghia pi’ campari a stentu,

di chiddi ca virsavu a picca a picca,

mentri cu arroba scanna e si ni futti

da liggi e di lu Statu, infini acchiappa

stipendiu grossu, onuri e nomu novu!  

Lu pirdunari é certu cosa bona

pirchì fa parti di l'umanu sensu,

ma si la Liggi lu prevedi in chinu 

pi’ cu’ si penti, allura stamu frischi

ca penni sempri la vilanza mali

nte manu da giustizia e di la Liggi!

 

 

          Na rosa nto casciolu

 

   Guardannu certi cosi du passatu,

la vogghia nun mi veni 

di starimminni pinsirusu e mutu,

pirchì nun sempri u cori é disulatu 

pi chiddu ca 'un agghica.

   Quannu la rosa vidu,

ca russa e frisca tu mi dasti 'n-jornu

ed ora sicca é misa nto casciolu,

lu cori nun si scica nta lu pettu,

né la vogghia mi veni di tummari

nto funnu di la terra

pirchì tu fusti ed ora chiù non si’,

ca  sulu  resta viva la mimoria

di tantu tempu persu senza scopu.

    Nun sacciu si mi pensi

o siddu campi ancora e si’ filici,

e mancu sacciu siddu mi piacissi

cu tia turnari arreri,

ca stu cimeliu anticu nun lu dici

e rapprisenta sulu

na cosa ca passavu

e nun mi detti nenti di sarbari,   

né cosi di pinsari.

    Lu fattu mi cummovi sulamenti

di la vita ca persi sta rusidda

nta l'attu c'a cugghisti

quann'era ancora viva e risulenti.

 

 

             Pi’ chistu....

 

     Comu puteva nun passari infini

lu spinnu ardenti ca m'attanagghiava,

si quannu ti vasava cu' passioni

paroli sbuvattavi scunchiuruti?

Comu puteva stari chiù cu tia,

c'anniricavi sempri lu me cori

cu li cosi chiù tinti ca sapevi?

Si sulu ti guardava pi’ tanticchia

ju sinteva lu cori ca squagghiava,

ma tu pinsavi (e lu dicisti puru!)  

ca picca e nenti ju pi’ tia cuntava.

Capivu a 'n certu puntu chiaru chiaru

ca avissi avutu nu distinu amaru

ristannuti d'arreri comu 'n-cani.

Pi’ chistu ti lassavu risulutu,

azzittennu lu cori c'arraggiav

 

 

      Ci sunu siri....

 

  Ci sunu siri ca la notti cala,

lu celu trapuntannu

di rilucenti stiddi,

e lu chiaruri di la luna stenni

supra la terra 'n-velu

di biancu paraventu

ca nun ammuccia ed anzi lu ricarca

lu nivuru di l'ùmmira stampata.

Allura sunu stanzi senza porti

li ricurdanzi, dunni trasi e nesci

la menti senza posa

e ciuri senza stelu

mi parunu li stiddi ammunziddati

supra la tila arcana di lu celu,

ca pari l'appuntavu cu passioni

lu chiù divinu di l'artisti antichi,

addisignannu apposta

li favulusi miti di na vota.

   C'é cu pensa di divintari riccu,

di fari lu patruni di lu munnu,

d'aviri fama granni

e d'essiri putenti,

ma ju diventu sulu vagabunnu

bivennumi cu l'occhi sti sirati,

e volu tunnu tunnu,

comu fussi na vera taddarita,

supra stu campu di ciuruti stiddi

spirannu sulu di squagghiari assemi

all'aria ca si leva priffumata

tra l'arvuli d'aranci,

ca poi nta notti cala chianu chianu

pirdennusi luntanu.

  Ju vidu nta li stiddi apprisintata

la mitica avvintura

di l'omu e di lu munnu

ch'eterna pari nta lu tempu fusa

e mi cunfunnu arreri ad idda sula,

scicannu nta la menti li pinseri

piddicusi d'ogni jornu

comu siddu a me vita 'un fussi nenti

supra sta terra ca m'addeva e nutri

e sentu u paradisu finalmenti

ch'é fattu di perenni gudimentu,

senza lu spinnu e l'allammicu vanu

di l'uri trafficati di la vita,

ca foru e ca sarannu.  

  Di tutta la me vita,

ca si cunfunni in chinu 

cu l'ummira e li stiddi di sti siri,

vulissi sulamenti

ca m'arristassi intattu nta la menti

lu to ricordu vivu.

Anzi vulissi ca cu mia vinissi

a cavaddu di Pégasu vulannu

tra stidda e stidda nta lu firmamentu 

e 'nsémula gudiri 

l'amuri di li santi in paradisu,

mentri c'armeggia cu lu marranzanu,

la tremula cicala

rumpennu lu silenziu,

di la notti ca scinni alleggiu alleggiu

ed accussì tummari

sempri chiù funnu, dunni l'erba crisci

di lu divinu amuri e di la paci

unni 'un c'é scantu d'incuntrari serpi

e mancu timpurali.

 

 

 

         E' d'accussì la vita                    

                  

   Non mi diciti ca la vita é brutta

quann'é ca chiovi e c'é lu malutempu

o ca la vita é bedda si lu suli

riluci 'nta lu celu senza negghia.

A tempu di bontempu e malutempu

pinsati sempri ca 'nsunnannu stati,

pirchì lu tempu scurri e cangia sempri.

La vita é fatta di duluri e gioi,

ca jocanu tra d'iddi senza sensu

e s'accussì non fussi, 'un fussi vita!

  

  

 

         Lu tempu de cirasi            

          

   Quannu veni lu tempu de cirasi

vannu in celu cantannu l'acidduzzi

ed iu macari scurazzannu vaiu

all'ummira di l'arvuli frunzuti,

ca mi canta lu cori nta lu pettu.  

Ma quantu é curtu u tempu de cirasi!

Iddu dura lu tempu da cugghiuta

e stizzi russi lassa tra li fogghi,

ca pàrunu di sangu acculurati!

 

 

 

           Cuntentu, ma...

                      

    Vulàru da finestra l'anni mei,

ca chiù non sugnu comu quannu fui,

ma si putissi nasciri du' voti

turnassi sempri ad essiri lu stissu,

spirannu sulu di cangiari strata

vidennu certi facci di luntanu!

 

 

 

            Pitturi sugnu

 

   Pitturi sugnu

di cumeti e stiddi,

ca lu tempu cummogghia

a picca a picca

di sempri chiù pisanti

pruvuligghia,

mentri cangia lu munnu

a mia d'attornu

e nun mi pari veru

di vidiri

li me capiddi

fili divintari

di sempri chiù siccagnu

chiantimaru.

 

 

 

            Lu tempu scurri

 

  Mentri tu  ridi o chiangi,

oppuru travagghiannu t'accaluri

o sulu spinsiratu t'arriposi,

oppuru mangi e futti e ti ni futti,

muta la sira scinni e nun capisci

ca s'accurzò la vita di tanticchia.

Sulu quannu tu vidi nta lu specchiu

ca la to facci tutta s'arrappavu

o ti senti lu ciatu ca ti manca,

capisci ca tummò la notti funna.

Lu tempu scurri lentu ma custanti

e quannu ti n'adduni é troppu tardi.

 

  

        

              Ricurdanza viva        

 

  .... 'Na facci

chiù non vista,

'na vucca

non vasata,

'na vuci

ca non dici,

'na storia

già finuta,

ca nesciri

nun voli

da me vita......

 

 

 

              Chimera

 

  Curnutu cu ci cridi veramenti

ca calanu li tassi a picca a picca!

Mutivu sempri novu d'acchianari

all'antrasatta nasci e nun c'é scampu!

 

 

 

       Cosa passata                  

 

  Li stiddi nta lu celu

su' lucenti

tra nuvuli jucannu

a mucciaredda;

Ju sacciu ca tra d'iddi

risulenti

ci sunu l'occhi aperti

a pampinedda

di tia ca fusti tuttu

ed ora nenti

 

 

 

        A la duttura di lu cori      

 

   Tu ca m'ascuti u cori

cu st'apparecchiu a furma di trumbetta

dimmi chi dici stu rintoccu ruttu,

stu ticchi-tacchi 'ncuttu  

c'ascuti nta lu pettu

e siddu tu capisci,

o duci dutturedda di lu cori,

quann'é ca chissu trimulannu mori

e si capisci puru

ca parrari vulissi d'autri cosi

mentri, scrivennu, l'apparatu cunta

tocchi e rintocchi disignati a pinna

e l'occhi chiudu stisu nto littinu

p'ascutari silenzi

di sònnira cilestri

e non pinsari a nenti

e stari fermu comu Cristu in cruci

e sentiri ducizza 'i paradisu.

 Di moriri non parru

ca mi passò lu scantu e sugnu vivu,

chiù vivu di 'n-mazzuni saracinu,

ca  sguazza e sàuta a moddu di lu mari

ed é filici di natari ancora.  

Cu pinnuli a mitati tranguggiati,

cuntrolli, ascutamenti,

analisi di sangu,

paroli di sustegnu,

crisceru li spiranzi di campari  

e si ni vidi effettu,

si a scriviri turnai cosi allegri,

lu trivulu lassannu fora manu,

ed a guardari sempri chiù luntanu

la vita ca s'allonga cu custanza.

 

 

         

                "Internet explorer"

   

   Unni paroli a matula spinnuti

s'incucchianu sbirsannu li pinseri

oppuru a ciumi sciddicannu juti

t'ammiscanu minzogni e cosi veri,

  ddocu tu trovi genti scanusciuti

ca giranu parrannu peri peri

tra celu, stiddi e nuvuli tingiuti

rumpennu porti, mura e cantuneri.

  Li tasti accarizzannu da tastera

la menti, ca s'abbuffa di purtenti,

lustru scummogghia munnu ca nun c'era    

  e tu diventi sempri chiù saccenti

ca d'accussì truvasti la manera

di nuvuli sautari 'n tempu nenti.

 

  

 

          Vulissi.....

 

   vulissi ca lu cori

m'addumassi lu focu

ca dintra ti rivugghi

e l'occhiu mi cuntassi

lu nenti ca cumpari

nta l'iridi cangianti

pi’ sentiri vulari

pizzudda di passioni

cu l'ali di la menti

ed ascutari 'ncuttu

lu ciatu ca mi cunta

na storia appena nata

d'amuri scunfinatu,

di vogghia mai sintuta,

d'orgasmu mai pruvatu

e sentiri lu sonu

du cori ca trabucca

nta l'attimu precisu

ca squagghi di piaciri.

 

 

 

         Signurinedda a la moda

 

   A suli quattru jta

di lu viddicu appisa

allammicata scinni

la picciula faretta,

ca la tratteni appena

la natica purputa.....,

c'appari smutannata,

pirchì 'un si vidi striscia

e mancu cusitura

di roba ca traspari.

Chiù supra a davanzali

li minni arricugghiuti

a stentu li susteni,

fissatu cu 'na nocca,

na speci 'i capizzali,

ch'é puru trasparenti.

Capiddi sciddicati

calati a funtanedda

davanti e pi’ d'arreri

cumpletanu l'arredu

assemi a na rusidda

ca vidu disignata

accantu a lu viddicu.

Minni, viddicu e cosci

mustrati pi’ bannera

e natichi vilati

ca parunu panuzzi

s'annacanu pi’ strata

ca pari la sfilata

de "signurini"in mustra

nta li casini antichi,

ca chiusiru battenti

pi’ troppa libirtati.

 

 

 

 

         La risposta....giusta!           

 

    sugnurinedda mia ca m'addumani

si tisu sugnu o siddu m'aggiuccai,

    "a mia la trumma nun fallisci mai",

diceva quanu aveva cinquant'anni

    ed ora ca sissanta n'accucchiai

mi pari anticchia china di malanni,

    ca prima d'accurdari 'na sunata

ci voli appena appena 'n'allisciata   

 

 

 

               Autoritrattu

 

   D'Ulissi sugnu la spicchiata furma,

ca d'Itaca e Penelopi infatuatu,

supra cuntradi novi abbola e tumma

senza scurdari lu passatu statu.

   Non vogghiu saccu chinu cu la cumma

e mancu menzu leggiu allammicatu;

fidi e spiranza in pettu m'arribumma

d'aviri a Circi sempri a mia dallatu.

   Occhi cilestri sempri duci e vivi,

nasu affilatu e vucca risulenti,

capiddi cummigghiati di la nivi

   pi l'anni ca  passaru 'n tempu nenti,

menti sbrigghiata e sensi ancora attivi

di mia ni fannu 'n-omu impinitenti!

 

 

         

                   L'ariddu e la farfalla

 

     Supra lu muru stampigghiata a manu

si vidi 'na farfalla acculurata

ca parissi vulari chianu chianu

supra 'na rosa tutta spampinata.

     Ddocu stissu tanticchia chiù luntanu

'n-ariddu va satannu 'nta la strata

e comu si sunassi u marranzanu

la smovi cu lu cantu e la parrata.

     L'ariddu dici a la farfalla muta:

- Pirchì ristati ferma cummaredda?

Pirchì nun vi faciti 'na curruta

     cu cu' vi sta tirannu la curdedda

e cu paroli duci v'assicuta?

La vita senza motu nun é bedda!

 

 

           Comu lu vinu....

 

      Comu lu vinu si' di la muntagna,

ca sempri chiù di zuccaru addiventa,

si nta la vutti chiù dimura e stagna!

Lu me pinseri cchiù nun s'accuntenta,

      ca pruvari vulissi la cuccagna

di tastari ssu vinu, mentri sbenta

e scula di la vutti, e duci bagna

la lingua jucarina ca 'un abbenta!

      Vogghiu accussì firmari tutti l'anni

di la vita ca scurri senza scampu

e sarbari lu ciavuru ca spanni

      nta l'aria ca ti vasa e fici stampu

di tia nta lu me cori assai chiù granni

di chiddu ca putissi 'n-tronu-lampu.

 

                

        Tu, vinu bonu....            

 

    Tu vinu bonu si',

di chiddu russu in petra

ca veni da muntagna,

ca bìviri vulissi

a cannarozzu chinu,

finu a séntiri nte vini

lu focu ca cattigghia

lu cori e la midudda.

Dimmi com'é ca fai

ad essiri spizzenti,

accussì frisca e duci

cu ssi capiddi janchi,

ca parunu chiù tostu

scumazza rivugghenti,

di chidda ca si furma

supra di lu vinu quannu,

niscennu allegru e tocu

da vutti dispinsera,

nta la cannata tumma.

Forsi é megghiu ca muta

ti ni stai e nun lu dici,

ca d'accussì in silenziu

la menti pò vulari

fantasticannu 'ncutta

attornu a lu to corpu

ca spogghiu cu la vista

e poi rivestu a tappu

d'amuri e fantasia,

mentri mi guardi e parri

e vidiri non puoi

lu torbidu matruni

ca dintra mi rivugghi.

 

 

             Pilu jancu    

                         

   L'argentu è lu culuri di li stiddi,

ca luciunu nta notti cu sustanza.

Vui, ca d'argentu aviti li capiddi,

Signura, e li tingiti cu custanza,

   dicitimi si janchi li piliddi

aviti puru sutta di la panza,

oppuru nta l'incagghi di l'asciddi,

ca crisciunu ammucciati pi' crianza.

   A mia lu pilu, c'ammucciatu aviti

mi fa fantasticari e siddu é jancu

nun dativi pinseru e nun chianciti

   ca cu lu me punseddu ch'é di rangu

li tingiu d'oru o comu vui vuliti

ogni mumentu senza ca mi stancu.

 

 

 

        Quali pinseri.....       

 

  Quali pinseri, quali cosi duci

mi nasciunu nta menti a cafudduni,

quannu nta l'occhi aperti mi riluci

lu lampu di lu sguardu ca mi duni!

  Mentri la vista tumma e si cunnuci

supra li minni tisi a pruvuluni,   

ascutu piacirusu la to vuci

e sentu nta lu pettu lu matruni

  di la passioni ca lu cori ammutta

e ca di focu li me sensi adduma.

Tutti li voti ca la vucca asciutta

  di tia mi resta e vanu si cunsuma

lu tempu di l'attisa, dintra tutta

mi resta la passioni cu la scuma.  

 

 

 

        Sicheu e Didoni

 

   Lu spirdu di Didoni si livavu

supra la pira c'abbruciava ancora

e comu aceddu c'allaggiuccu curri

nta l'antru di Plutoni s'intanavu.

Lu cori ancora chinu di duluri

idda l'occhi spingivu lacrimusi

spirannu di truvari puru ddocu

l'amanti tradituri mortu stisu

ca subissatu avissiru i marusi

pi’ grazia ricivuta di Nettunu.

La facci non truvavu di l'amanti,

ma chidda corrucciata di Sicheu,

ca si scanzava pi’ non la guardari.

- Sicheu! Sicheu! Chi fa non mi canusci? -

Dissi Didoni primurusa e duci,

spirannu di truvari lu cunfortu

di lu maritu ca pirdutu avia

quannu ammazzatu vinni nta la guerra

pi’ conquistari l'africana Sirti.

Mutu ristavu l'omu 'ntabarratu

nta lu so mantu ancora spirtusatu

di l'alabarda ca lu fici siccu;

li spaddi senza tanti cumplimenti

ad idda ca chiamava ci vutavu

e a parrari si misi lemmi lemmi

cu n'autru spirdu ca l'accumpagnava.

Didoni allura si scicò la vesti

e mustrannu li minni bruciacchiati:

- Si la me vuci, dissi, nenti poti,

stu pettu guarda ca vasavi in terra

quannu dilettu e sbaddu ti pigghiavi

di lu me corpu e di la vita mia,

ca bisugnusa sugnu nta st'istanti

di l'amurusu affettu ca mi dasti.-

Allura si vutavu lu chiamatu

e spustannu la vesti pi’ davanti

lu sessu ci mustravu pinzulanti

e cu repressu sdegnu arrispunnivu:

- Muta! Che già di questo ti scordasti

quando lo troiano semi t'ammuccasti!

Che vai cianciando adesso buttanazza

in questo loco, donde mi sconvolse

vedere l'acchianata di quel letto

che m'appartenne per sancite nozze

da parte di quell'uomo d'autra razza

a cui non solo zinne ed altro dasti? -

- Pintuta sugnu di l'amuri insanu,

dissi Didoni cu li manu giunti,

ca m'arrubò lu tradituri Enea.

Chiddu ca frieva di passioni ardenti

nun era lu me corpu, cridi a mia,

ma chiddu di so matri ca spingeva.

La prima vota ca mi scuncicavu

Veniri stissa mi pigghiò la manu

e cu trasportu la dipositavu 

unni 'un vuleva la me menti sana.

Mi parsi allura di vidiri a tia

e daccussì mi detti senza pena

non sulu tannu ma custantementi.

Lu pintimentu miu fu granni assai,

ca, comu vidi, tostu m'ammazzai.-

- Non solo femminazza arrisuttasti,

ma pure spudorata menzognera.

Nel sen la spada t'azzicasti trista

non per lo pentimento che rodeva,

ma per la persa di cotanto amante.

In questo loco lo taliare lece,

fatti e pensieri di chi campa ancora.

Pertanto muta statti a questo punto,

poiché conosco pure il paragone

che tu facesti nella mente insana

tra la mia mazza e quella del troiano

e ch'eri grata al padreterno Giove

ch'io morto forra in tempo per goderti

in libertà assoluta il grato gusto

dello sdillizio che t'offriva il Fato.

- O Sichereddu miu ca si gilusu,

si tu campavi certu 'un c'era scopu

d'avvicinari mancu pi’ tanticchia

stu tradituri, ca mi cunvincivu

parrannu di svinturi e poi scappavu.

A mia lu to cunfortu mi mancavu;

pi’ chistu m'arrubbavu onuri e vita,

pi’ chistu ad iddu detti lu me cori. -

- Non dir minchiate, rispunniu Sicheu,

che mai tu debole non fosti, donna

cui volontate e forza in cor tenesti

e me trattasti come can che lecca

e che la vita ti togliesti adesso

perché dal Fato non ti fu concesso

di schiavizzar per sempre quel lenone,

che l'onde solca per fondare Roma

e per intanto femmine assicuta

a cui sollazzo e sollazzar compiace.-

  Ribatti ancora e chiangi dimustrannu

amuri e pintimentu la mischina

e sempri la rintuzza lu maritu

cuntistazioni novi apprisintannu.

E siddu caminati peri peri

e l'aricchi pristati a li paroli

ca lu ventu cunnuci strati strati,

Didoni ancora chiangiri sintiti

pigghiannu pisci in facci e vituperi

ca riturnari voli cu Sicheu,

d'apprima fattu beccu  e poi priatu.    

E' sempri daccussì ca ci havi fini

la storia di cu' lassa e poi ripigghia!

 

               

            Stu ventu …

 

Stu ventu ca mi sbersa li capiddi,

vulissi ca facissi 'n-mulineddu

di chiddu giustu versu di li stiddi,

ca comu fussi lama di  cuteddu

 

li vesti ti strazzassi liddi liddi  

e nuru ti lassassi lu purteddu

(ch'é duci di guardari puru a chiddi

ca pérsuru la forza di l'aceddu!)

 

e facissi sghiddari li capicchi

di li minni strugghiuti a pruvuluni

ca certu duri comu li cuticchi

 

   sunu custretti a stari all’ammucciuni

sutta ssa vesti china di stinnicchi,

ca vunchiari mi fannu … u pantaluni

 

 

  

               Chiovi

 

    Chiovi…,

minchia comu chiovi!

Alleggiu alleggiu  accuminciavu,

sbrizza dopo sbrizza

e dopu chiù forti a chioviri si misi

supra la terra asciutta,

supra l’erba sicca,

supra i tetti russi,

supra i petri morti …

… e chiovi…

‘nsichitanza chiovi!

Sbacantati in terra

li nuvuli a mumzeddu

stinnicchiati sunu

supra la campagna

e comun nenti fussi

si sbracaru tutti

sutta l’arvuli affucati

e pari picireca

cascata di lu celu

lu velu ca si vidi

sciddicari in terra.

    Accussì chiovi

supra l’anni mei

e nun si ferma chiù

l’acqua scunchiusa,

ca scinni a cataratti

e veni di luntanu,

dunni ‘un c’è paci

e mancu paradisu.

C’era na vota ddocu

la luci di lu suli

ca punziddava a muzzu

lu celu alabastrinu

ed ora s’ammucciavu

e mancu tenta

di spuntari ancora.

 

 

 

       Alla Signora Bella       

    (ovvero: prove d'epitaffio)

 

   Cara signura Bedda, ca viraci

veramenti lu nomu ni purtati,

vinni avant'ieri p'aviri ammustrati

li santi mappi di l'eterna paci. 

   Vi dicu già ca comu mastru Staci,

(Don Miciu ni cuntavu li bravati!)

vulissi dintra di lu calapaci

muntari matarazzi schiumazzati

   e daccussì pruvari eternamenti

lu ciavurusu sensu di campari.

Cu stu sunettu, speru sulamenti

   ca si truvati tempu di passari

davanti a mia ca dormu e fui viventi,

sulu pinseri allegri aviti a fari!

 

 

     

        A Franco Fazio 

            

  Carissimu don Cicciu cunsigheri,

ca prestu vi vulissi deputatu,

comu tostu mi vinni cunsigghiatu

da Turiddu Torrisi lu purteri,

  a circari vi vinni jorna arreri

pi’ sapiri qual'era l'apparatu

ca mi facissi aviri accaparratu

lu situ eternu nta lu cimiteri.

  Ora ca sacciu bonu e canuscivu

quantu c'era da fari e d'impiattari

e d'ogni ambascia ju ni sugnu privu

  lu bisognu mi nasci ca vi scrivu

pirchì vi vogghiu certu ringraziari,

spirannu di ristari ... sempri vivu!

 

 

 

 

            Al Geometra  Platania

 

   Esimiu ingignireddu Platania,

ca retti e curvi beddi assistimati

scurriti supra di la scrivania

e disignati casulari e strati

   ca servunu alla viva cumpagnia,

speru ca propriu nenti ci truvati

nto prugittari sta casuzza a mia,

ca distinari vogghiu (in salutati!)

   a dopu ca pi’ sempri m’addumisciu.

Nenti vogghiu ca fussi appariscenti:

qualcosa di bidduzzu, duru e lisciu,

   ca dicissi all’amici e li parenti

ca non campavu sulu pi’ lu pisciu,

ma pi’ cosi chiù avanti a lu prisenti. 

 

    

 

          A Peppi Tavolacci, marmararu

 

    Carissimu don Puddu Tavulazza,

ca la petra di l’Etna tagghiati

e rumpiri sapiti cu la mazza,

prescia ‘un avemu, né nicissitati

   di fabbricari ‘i cursa la curazza

cu li lastruni nivuri ‘ncuddati

pi’ cummigghiari la scavata tazza,

unni sarbari l’ossa stagiunati.

   Putiti travagghiari chianu chianu,

ca lu disignu aviti tuttu paru

e lu muriri pari ch’é ... luntanu!

   Intantu toccu ferru e toccu azzaru

mentri ca sugnu ancora vivu e sanu

e, quannu pozzu, feddi ‘i baccalaru!

 

 

          Ancora alla Signora Bella

    (ovvero: Comunicazioni al Comune

  di l’avvinuta costruzioni di la tomba)

 

 

    Cara Signura Bedda risulenti,

pirchì pinsari è beddu (sopratuttu

si ni sugnu l’oggettu prirumpenti!),

ancora versi cu la pinna ammuttu

   e speru ca l’aspettu miu prisenti,

ca nun mi pari assumurusu e bruttu,

Vi resti sempri impressu nta la menti.

Lu calapaci vimmi infini struttu,

   cu tantu di scrittura stampigghiata

supra la lastra ch’è di petra lava,

comu si dissi , all’angulu di strata.

    Di nudda morti ancora porta data,

ch’è leggia ancora comu si spirava,

ma l’opra vinni infini terminata.   

 

          

             

       A Francu Faziu nautra vota

  

   Caru don Cicciu ancora vi ringraziu

pi’ chiddu ca si fici in tempu nenti.

N’approfittu pi’ dirivi lu straziu

ca mi vugghi nto pettu pirmanenti

 e mi spingi a parrari a Cicciu Faziu,

futuru deputatu certamenti, 

ca speru mi ni duna tempu e spaziu

pirchì l’ascutu servi a cu lu senti.

 Minchia don Cicciu cu stu signor Frodi,

cu Pappu Scoppula, Picuruni Jencu,

Baffinu e Pernacchiotti in centu modi

  ccà stamu jennu tutti a lu sbalancu!

Sulu spiranza accucchia e canta lodi

cu di pigghialla … ddani nun è stancu.  

 

 

 

                      Epitaffiu

 

     Supra a me tomba ‘n-ciuri

ca non mori

mettu pirchì dumani

nun si dici,

vidennu ch’è lassata

nura e spogghia,

ca nuddu dopu mortu

mi pinsavu.

 

 

 

        Quannu ci voli, ci voli!

 

  Si pensu ca murennu mi suvrasta

Stinnicchiatu nta tomba ca mi fici,

na cruci ch’è chiù longa, a quantu pari,

di quaranta millesimi di metru,

ca mudillannu la prigiata lava

sgarrò lu mastru mentri la tagghiava,

non dormu chiù la notti e mancu mangiu!

E chi facemu si lu pisu è troppu

Ed idda spunna a trincu a cupirtura,

comu si fussi ‘n-palu ca s’azzicca,

mentri ca dormu dintra lu tabbutu?

Oppuru si s’incazza u mortu accantu,

ca vidiri non poti u panurama,

e liti attacca ca nun ci havi fini?

Mittemu ancora ca si di ddocu passa

Cicciu Faziu dumani e si ni adduna

ca sta cruci assimighia a ‘n-grattacelu

chi po’ pinsari di la me pirsuna?

Ca sugnu forsi ‘n-piritu abbuttatu,

di tri o quattru centimetri chiù longu

di chistu e chiddu, ca mudesti sunu?

Sta cosa non po’ siri certamenti,

pirchì murennu vogghiu stari in paci

e làstimi non séntiri cuntari!

Tagghiamu, pi’ favuri sta gran cruci!

Facemula chiù curta ‘i menzu metru,

livamula di tornu tutta para,

si daccussì lu voli cu lu voli.

Ma siddu c’è qualcunu ca sbagghiavu

a misurari st’opira chiummuta,

facennu sciddicari pi’ tanticchia

lu metru allegru supra di sta cruci,

magari in bona fedi certamenti

e susteni ch’è giusta la sbagghiata,

allura speru ca la cedda soi

di tantu ci s’accurza quantu dici!

 

 

 

         A un vecchiu amicu,

         veramenti vecchiu

 

   Uttanta sunu l’anni ca facisti

E sunu chiù di centu li malanni,

ca ti porti d’appressu a lu vastuni,

ma lu to cori sempri arditu e forti

scanusci lu spaventu di la morti.

Tu sempri ha statu privu di stanchizza,

di cori granni, manu ginirusi

e chinu d’onestati e d’alligrizza,

amanti di la paci ad ogni costu,

ma siddu vidi attornu mali fruschi

lu nerbu ammustri caudu e e fucusu

e tratti a mala genti comu muschi.

“Ca tantu a mia chi mi ponnu fari?

Pozzu appena dui vénniri campari!

(Accussì dici sempri chiù cunvintu!)

Li jorna ca mi duna lu Signuri

È beni ca li campu allegramenti

Mustrannu a frunti carica d’onuri

A cu mi voli beni e lu cunsenti.”

La vita c’ha passatu è na bannera

di travagghiu, rispettu e dedizioni

cu la famigghia sempri in primu pianu,

ristannu sempri amicu di l’amici,

cui duni sempri na parola duci

e tantu affettu senza ricumpensa.

Lu ventu ca strumbazza nta li strati

E l’ecu ammustra dulurusa a tutti

Di lu munnu ca chiangi li so peni,

mai li lamenti sentiri mi fici

di tia firutu, stancu ed ammalutu.

Quannu nto lettu ti ni stavi stisu

oppuru, manuvrannu li stampelli,

d’in postu a nautru cu prudenza jevi,

canzuni canticchiavi a carrittera

e la spiranza nta lu cori avevi

di rimangiari u munnu a muzzicuni,

comu quannu picciottu lu stratuni

parevi misurari cu li pedi

e li cavaddi séntiri putevi

dìciriti li cosi chiù segreti,

c’a tutti davi ‘mmestu cu custanza

e cu l’amuri ca non sbagghia mai

trattavi li pirsuni e l’animali.

Ti vogghiu tantu beni e tu lu sai

ca lu me cori non ti scorda mai.

 

 

 

         Notti di spiranza

     (Primo premio XXII ediz Pr Natale   

        2010 di Tremestieri Etneo)   

 

  ‘Nta stu vadduni funnu e senza luci,

unni tummavu cu la menti persa,

non crisci l’erba duci di l’amuri

e ‘un cuva sutta terra la spiranza.

Lu ventu sulu ciuscia nta la facci

E lu dispettu scinni nta lu cori.

Cca sutta è notti funna lu Natali,

su’ lacrimi li stiddi di lu celu,

su’ sbrizzi di duluri li lumeri,

è sonu di lamentu a ciaramedda.

Cca la stidda non spunta cu la cuda

e morti regna, ch’è rimediu sulu

a la disperazioni di lu cori.

Cu l’anima scicata a lu Presepiu,

pasturi vegnu allura senza nenti

e nudu sutta l’arvulu mi prostru

mustrannu sulu lu ma chiantu vivu,

lu friddu ca m’incascia e mi sutterra

e lu scunfortu ca ‘un mi duna paci.

Guardannu lu Bamminu nta la stadda

s’addumanu li stiddi d’improvvisu,

lu friddu mi si strogghi nta lu pettu

e la paci ritrovu ca pirdivu.

lu ventu cemma e mi diventa duci

lu toccu nta la facci risulenti.

Spiranza mi rinasci nta lu cori

e la lumera dintra mi s’adduma

di lu pidutu amuri pi’ la genti,

mentri lu sonu si n’acchiana in celu

da ciaramedda ca ‘un è chiù lamentu.   

 

       

 

A Trimisteri Etneu 

 

    Tri munasteri antichi ammeri susu

e tanticchia di terra ammeri jusu,

di Trimisteri sunu li cuntradi

ca sutta Mungibeddu sunu misi,

scuntrusu e chiacchiaruni comu sempri.

Rivugghi l’aria di profumi antichi

Supra li tetti ca su’ russi e novi

‘nsemi a rumuri sempri chiù ‘nsuttusi

di machini ruzzanti nta li strati,

ca persuru lu nomu di trazzeri.

 

 

           Menu mali …

 

    Ntrunò nta l’aria strùbica

lu ribummatu ciatu

di chiddu c’aspittava

di vìdiri la porta

ficcata finalmenti

nto muru fattu a nicchia

cu tutti i sacramenti!

Sbagghiavu la fissura

lu mastru muraturi,

‘ngigneri numinatu,

e Donna Pipispezzi

chiamavu l’ebanista,

ca a porta rifilavu:

tanticchia ni tagghiavu

pi’ quantu ni bastava,

ma curtu arrisuttavu

lu chiovu  ‘i sirramentu

e nesciri di fora

si vidi la purtera,

ca trasiri mon poti

nta cursa di ritornu.

   Menu mali veramenti

ca di lignu si trattavu

e fàcili ni vinni

la picca rifilata

e dintra lu pirtusu,

si l’ebanista torna,

lu chiovu, chiddu giustu,

di trasiri si spera

ca fermi la purtera.

 

   Lu poviru patruni

da casa fatta nova

ringrazia lu Signuri

ca si trattò di porta

e sulu di nu chiovu

na picca chiù spurgenti,

ca siddu nautra cosa

nicissitava tràsiri

nta fissa di lu muru

chi fa … si la tagghiava?

E si non era chiovu

Ca fora ni ristava,

chi fa … si l’allungava?

 

 

       Natali  2012

  

   Squagghiarunu li stiddi nta lu celu,

ca fattu ‘i picireca si tingivu

di luci nova supra di lu munnu,

pirchì nascivu appena lu Bamminu,

comu sempri a dicembri i tutti l’anni,

secunnu tradizioni e ricurdanzi,

ch’è solitu cuntari lu Vangelu.

Di spiranza lu cori s’illinchivu

E l’amuri spiramu ca purtavu

Non sulu a cu ci cridi veramenti,

ma puru a chiddi ca nun sannu nenti

di stu misteru di l’omu natu Diu

e daccussì la paci finalmenti

nto munnu veni, ca non ci havi fini.

 

 

 

              Sonnu persu

 

    Lu sparpagnari in celu li purtenti

sempri diversi  e tersi prirumpenti,

ca di scumazza janca sciddicannu

rivéstunu li mura

e ca pirciari ‘un sannu

lu centru di li nuvuli ammucciatu,

mi fa jttari sangu nta stu munnu

assummurusu e friddu,

mentri scurri lu tempu ch’è pirdutu.

E non parramu di lu sonnu persu

assicutannu lu spirari  ‘ncuttu

ca m’agghicassi prestu la matina

e d’accussì astutari

lu focu ca mi sbamba nta li vini.

  

 

              Turnavu Don Giuvanni Boscu

 

      Nta l’aria muta di strudenti chiantu

turnasti ancora chinu di pussanza

carissimu Giuvanni Boscu Santu

e dintra ni s’adduma la spiranza. 

     Dici qualcunu ca passò lu scantu

Di non aviri nenti pi’ la panza.

Ma certu  Tu non cridi a ssu gran vantu

ca fu fattu cu tanta tracutanza.

  Ju pensu sulamenti, comu a Tia,

ca nun mi pari giustu d’imprusari

lu populu mischinu ca talia

   e d’ammucciari chiddu ca s’ha fari

senza tanti cummenti e fantasia:

 VULIRI BENI E FARI TRAVAGGHIARI.