Il mio sito

Pina Licciardello

Il sito in tutte le lingue

 I Video che ho dedicato alla mia Terra e alla mia Città

 

 

DUCI TERRA MIA!

CATANIA FOREVER

CATANIA BY NIGHT

CATANIA COM'ERA

          CATANIA SPARITA

     I QUARTIERI DI CATANIA 

        LE SPIAGGE PIU' BELLE

                DI CATANIA

GLI SCORCI PIU' BELLI

DELLA MIA SICILIA

        SICILIA: LA MIA TERRA

          PERLE DI SICILIA

CITTA' DELLA SICILIA

GIRO DELL'ETNA

dai "Ricordi di un viaggio in Sicilia" di Edmondo De Amicis

JEAN HOUEL

Un francese in Sicilia

ANDERSEN in SICILIA

L'Etna vista da Andersen

dai "Ricordi di un viaggio in Sicilia" 

Il contenuto di Google Maps non è mostrato a causa delle attuali impostazioni dei tuoi cookie. Clicca sull' informativa sui cookie (cookie funzionali) per accettare la policy sui cookie di Google Maps e visualizzare il contenuto. Per maggiori informazioni, puoi consultare la dichiarazione sulla privacy di Google Maps.

CONTATTI

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

Espressioni tipiche catanesi con traduzione in inglese

*****

 

Si fa così per ridere....

Le nostre espressioni catanesi sono molto colorite e divertenti,

tradotte  in inglese poi....

 

 

 *******

__________________________________________________________

 

Subway map of Catania

__________________________________________________________ 

 

**********

 

 

Words and expressions

 

YOURSELF= TU STISSU
SEEING DOING= VIRENNU FACENNU
WHERE ARE YOU GOING TO GO?= UNNI AGGHIRI ENNU
DON'T EXPAND YOURSELF= NON T'ALLAGARI
MOVE STOPPED= MOVITI FEMMU
LITTLE DUCK= PAPAREDDA
LITTLE BOOK= LIBRINO
FLY DOWN= VOLA VASCIU
I KNOW MY CHICKEN= CANUSCIU I ME POLLI
BE BEAF= STAI MANZO
THERE IS NOTHING FOR THE CAT= NON CE NENTI PA IATTA
I SEE IT STONES STONES= MA STAIU VIRENNU PETRI PETRI
WE ARE LOST= SEMU PESSI
FOR LEATTLE PLEASE= PI FAUREDDU
SPEAK DUMB= PARRA MUTU
SEE FUUL ME NOW= SI FUMMINAU
IF I TAKE YOU I SCANNER YOU= SE TI PIGGHIU TI SCANNU
I FIND YOURSELF VERY WELL= T'ATTROVU MEGGHIU
TAKE GOOD FOR YOU= PIGGHIA BONU PI TIA'
WHERE YOU STAY IN THE SUMMER YOU STAY IN THE WINTER= UNNI T'HA FATTU A' STATI FATTI U 'NVENNU
but,in which sense= ma, in che senso?
Look what you have to do= Viri chi ha fari
I put your head, where are your feet= Ti mettu a testa, a postu de peri
Form where I can take, I take= Di unni pigghiu,pigghiu
Run away= Scappatinni
DO IT ONE= FALLU UNU
I will wait for you outside= T'aspettu fora
Hey man!= Au 'mbare!
Help yourself and God will help you= Aiutiti ca diu t'aiuta
God will come with you= U signuri t'accumpagna
Will you come alone?= Ma veni sulu?
Friend and Look at you= Amici e vadditi
WHAT YOU WANT TO SAY, AND YOU CANNOT SAY= A CHI VO' RIRI E NO SA' RIRI
YOU CAN DO IT= C'HA PO' FARI
BEAUTY MOOOTHER= BEDDA MAAATRI
ONE BY ONE WITHOUT PUSH= UNU A UNU SENZA AMMUTTARI
Hey,what is the problem?= Au qual è u problema?
LITTLE AROUND BEACH= TUNNICEDDU RA' PLAYA
Nobody marries who is not alike= Nuddu si pigghia si nun s'assumigghia
WALK ON! = O' passìa
sorry, are you taking me for the arse?= mi sta pigghiannu pò culu?"
you are sleepyng= o cucchiti
SHOULD DIES MY MOTHER ( WE MAKE ANTLER)= MA' MORIRI ME' O' MA' (FACEMU CONNA)
the ugly girl= sì un cessu ri fimmina
FOR PEACE OF THE LOVE = P'AMURI DA PACI
YOU HAVE SOMETHING FROM THE PIG= N'HAI RO' POCCU
enjoy yourself= addivettiti
YOU EAT FOUR= TI MUCCHI 4
YOU ARE THE BEST! = si u megghiu!
Jump the cat = Sauta a iatta
When will your almond coagulate? = Quannu ti quagghia a mennula?
The truth it's= A VIRITA'
thrown from the tip of the pier= ABBIITI DA PUNTA O MOLU
EYE LIVE AND HAND TO A KNIFE= OKKIU VIVU E MANU O CUTEDDU
can i cook the pasta? = a pozzu calari a pasta?
you have a beautiful voice,you do it put in a disc= hai bella vuci,fattilla mettiri ndo discu
Who goes outside his country gets lucky= Cu' nesci, arrinesci
as Abramo the patriarch used to say, less we are, better we stay= e comu dissi u patriacca Abbramu, cchiù picca semu e megghiu n'a passamu
DO Go to wash your rear end in a rough stone= Va laviti u curu a sciara
YOU LIKE IT = TI PIACISSSSSSS
BROKE TO BROKE, BREAK AT ALL= RUTTA PI RUTTA, RUMPEMULA TUTTA
I AM CUTTING MY HIPS FROM TOO MUCH LAUGHTER= MI STAIU TAGGHIANNU I CIANCHI DE TROPPI RISATI
WHAT DO YOU S-PUSSY WANT?= CHI S-PACCHIU VOI?
horned = C U R N U TU
A LITTLE GIRL= A PICCIRIDDA
You stink like a tuna desK=. Feti comu u bancu da tunnina
I'm dead! = motta sugnu!
go smooth there = vacci lisciu
you want the full barrel and the drunk wife = voi a utti kina e a muggheri n'briaca
WHITE IS THE SALT= IANCU E' U SALI
CONTINUALLY= ANZICHITANZA
HEY MAN, HAVE YOU PROBLEM?= M'BARE HAI PROBLEMMI?
THE PROBLEM ARE IN THE SCHOOL!= I PROBLEMI A SCOLA SU'!
don't make the egg whit two reds= non fari l'ova cu du russi
IT'S WOWWW!! = MORTALEEEEEEEEE
THE FISH STINKS FROM THE HEAD= U PISCI FETI RA TESTA
IDIOT YOU AND WHO DON'T SAY YOU= BESTIA TU E CU' NON TU RICI
SORRY BABY, WE CAN KNOW EACH OTHER?= AU PAPAREDDA, CI POTIAMO CONOSCERE?
you go to streap and to sleep= spogghiti e bo cucchiti!!
A MAN DIED WAITING FOR YOU = UNU MOSSI ASPITTANNU A TIA!
IT SEEMS WHITE TO ME = MI PARI IANCA
Hei nice, we consume this lipstick = BEDDA, SPADDAMU STU RUSSETTU
or u eat this soup or u throw your self from the window... = o ti manci sta minestra o ti ietti da finestra...
YOU DON'T KNOW WHO ARE THE PEOPLE= TU NON SAI CU SU' I CHISTIANI
MANY FRASH THINGS ON THE BACK = tanti cosi frischi 'nda carina
I SUPPORT YOU= T'APPOGGIU
Black with black it doesn't paint= niuru ccu niuru nun tingi
hey man, what's enjoy you = aho 'mbare, cchi t'aggiuva
kiss kiss= basuneddu
SULPHUR! = SUFFURU!
Cute,sweet and with sugar...= Bedda, ruci e 'nzuccherata!
From where it rains, it slides out of me = di unni mi chiovi mi sciddica
I give you a reversed fourty-five = ti rugnu 'nquarantacincu a rivessa
make your little balls of meat more little = falli cchiu nichi sti puppetti!!!
I made a valley= fici a valli
Water in front of and wind in behind = Acqua ravanti e ventu d'arreri
MY NEK= M'ACCOLLU
LET'S PICK UP PUPPETS= "Aricugghemuni i pupi"
MADE CUT THE FACE = Fatti tagghiari a facci
THE RIVER PULLS STONES = U sciumi tira petri
YOU'RE 'NSHORT = sì 'ncuttu
you make me blood= mi fai sangu 
Leave it = lassa stari
LEAVE THE HAND= LEVICI MANU
Maccheroni fill up the stomach = i maccaruni allinghiunu a panza
I fuck and i dont care = futtu e mi ni futtu
Really ? = Appiddaveru ?
Now like now = UORA COMU UORA
but you are always you! = ma si' sempri tu!
I often scratch I have eat river= M'arraspu o spisso haiu manciasciumi
Just a word to say = Parola ca si rici
my friend, you have made too much just now!= amicu uora a fattu assai!
today tomorrow a competition= oggi dumani n'concorsu.
i am in a middle of street= sugnu n'do menzu di na strada.
the three people of the bad alley:iron, lead and bad shit= i tri da vaniddazza:fero, chiummu e cacazza
how it'll end, it be told= comu finisci si cunta
fucking, fucking that God forgive everybody= futti futti 'ca dio perdona a tutti
when it's raining and it's windy...be careful at your balls= quannu chiovi e tira ventu...e baddi stai attentu
that's enouth!= bonu chiù!
the one which has more rope, he has to fix the pig = CU AVI CHIU CODDA ATTACCA O POCCU
You've more horns than a crawlers pan...
= HAI CCHIU CONNA TU CA NA PIGNATA RI VACCAREDDY
Can't be more darkness than at the midnight = chiu scur' i menzannotti non po fari...
hey ducky...you're like the pig, with nothing to discard! = PAPAREDDA SI COMU O POCCU: NENTI RI ITTARI...
three hairs has the pig, the pig has three hairs= TRI PILA AVI U POCCU, U POCCU AVI TRI PILA
it sends heat! MANNA CAURU
but...what if the heat is still to come?= MA S'U CAURU ANCORA A VENIRI...?
Little duck call business? = Paparedda chiama 'ffari?
to leave himself run= LASSARISI CURRIRI
BE CAREFULL = TENA ACCURA
it doesn't go out nothing= non ci nesci nenti
this is a full ass= U CULU CHINU IE'
how it finish you tell= COMU FINISCI SI CUNTA
you eat male bee = ammucca lapuni
turns, turns and turns = gira furia e vota
where it rains (on you), it slider over = unni ti chiova ti sciddica
HEY MAN, YOU ARE EATEN= M'BARE SI MANGIATU
I FEEL MYSELF ALL OK= MI SENTU TUTTU PRIATU
I LEAVE YOU PENDING= TA LASSAI 'MPINTA
tie the donkey where the owner wants = attacca u sceccu unni voli u patruni
that bad weather!= chi malu tempu!
where it misses, God provides = unni manca, Diu pruvvidi
River pulls stones = u ciumi tira petri
blows fulls, drunk wife and grape to collect = utti china, mugghieri 'mbriaca e l'uva a ccogghiri
you are better than horse meat= si megghiu da canni di cavaddu
I made my blood like water= mi fici u sangu acqua
eve hidden= vigilia ammucciata
move there= moviti docu
in the ascents every saint helps= n'acchinati ogni santu aiuta
in the descents not fall as an avalanche = ne calati nun v'allavangati
Time runs= u' tempu ammogghia
day broke lose it all= jurnata rutta peddila tutta
love love is chickpea soup= amuri amuri iè brod'i ciceri
I'm inflamed= m'inciammai
they carry them now= uora i pottunu
you can swing it= c'ha poi annacari
you have more horns than days = hai chiù corna cà jorna...
from where I come I come from the mill = dunni vegnu vegnu dò mulinu
bitter who marries you = amaru cu ti marita
jumpditches= sautafossi
I take away you the canaries= ti scippu i cannarini
Im feet feet= sugnu peri perii
FORGET THE STREET = a scodditi a strada
as the bucket and the rope= sunu comu u sicchiu e a corda
Hard bread and worn-out knife = Pani duru e cuteddu ca un tagghja
Who watched himself saved himself = Cu si vaddau si savvau
It that doesn't coagulate and the cat that licks it = Idda ca non quagghia e a iatta ca ccia llikka
Are we all devotees all ? Of course, of course !! = Semu tutti devoti tutti? Cettu, cettu !!
Say hello to your sister = A to soru ma saluti
taking the vinegar street = pigghiari a schrata d'acitu
OF COURSE= NON TE LA SQUARI
S.Jhoseph think for is shave = S.Giuseppe pinsava pa so di varba
I swear you, for the evaluation of the ognina's landscape!= Ti GIURU QUANTU STIMU A VISTA RI L'OGNINA
don't addiction yourself = nu t'addicari
you must be crazyyy= sì un pazzuuuu!!!
dont shake your butt= non ti annacari
NOW YOU FIND A SOLUTION FOR THIS PROBLEM = ORA SCIOGGHILI STI NUMERI
sugarrrrrrrrrrrrrrr!!!= zuccuruuuuuuuuuu
WHERE THE LORD LOST THE SHOES= UNNI U SIGNURI PESSA I SCAPPI
BIBERON'S SUN = FIGLIU DA SUCALORA
HE DOESN'T SCRATCH EVEN FOR BROTH = NON NI RATTA MANCU A BRORU
COLLECT YOUR PUPPETS = ARRICOGGHITI I PUPI
STAY STIFF = STATTI SODU !
WITH THE SCORCH = CA SCORCIA
SCAFAZZED = SCAFAZZATO
Who has had, has had Easter small cassatas= cu n'appi n'appi cassatell'i Pasqua
you are taken by bombs= si pigghiatu dai bummi
DO YOU COME ALONE OR WITH COMPAINS???= veni sulu o accumpagnatu??
to you that interest you!= attia chi t'interessa
Licking sardinas = alliccari a sadda
fuck fuck which god forgive all= futti futti ka dio piddona a tutti!!
hey men!don't worry= Ou' m'bare futtitinni..
DO YOU KNOW IT AT ALL?= A SAI TUTTA?
HEY MAN, AND A PAIR THAT I HAVE AT HOME ARE TWO PAIR= AU 'MBARE E M'BARU CA AIU A CASA SU' DU' PARA
the last wheel of the wagon = l'utima rota do carru
who has more salt make a better soup= cu avi ccchiu sali conza a minestra
can I lick you= canalicchio 
see you under the elephant= ni viremu sutta u liotru
YOU ARE AFFECTED FROM THE HAIL= SI TUCCATU DA RANNULA
But when never= MA QUANNU MAI
HOW ARE YOU PUT ? = COMU SI MISU ?
That God taxidriver = che Dio t'assista
sparis= spariggi
white mister = Misterbianco
That God taxidriver = che Dio t'assista
you have to know the people before you speak = canuscili i chistiani prima i parrari
The Barrier - A barrera
Cold River - ciumifriddu
Red Fountain - Funtanarrussa
The Sheet Water - l'acqua a linzolu
the Fair of Monday = a fera o luni
Pissing Step (o più letteralmente Fishing Step) = passupisciaru
Aunt Lisa - a zza lisa
Saint Peter Clereance - San petru clarenza
questa è fantastica: BIG MIKE - GRAMMICHELE
Big Road - Viagrande
Three chestnuts - Treccastagni
The Benedictines -I benedettini
Cape Mills - Capomulini
John Fortress - Castrugiuanni (vecchio nome di enna)
Table Plane - Piano Tavola
GNAWOXY= ARRUSICAOSSA

YELOWISH - Gialinusu
To eat the bones with salt = mangiarisi l'ossa cu' sali
Saffron etnean= Zafferana etnea
You're carnival= si' Cannaluvari!
Uncle's Vincent hat - a coppola do zu vicenzu
i saw a skull upon a cannon - vitti na crozza supra nu cannuni
how are these little males? beautiful they are! - comu su sti masculini? beddi su!
cheers my grandpa! - Evviva me nannu!
what a belchie are you doing? - cchi schifiu stai facennu?
100% elephant brand - cientu ppi cientu macca liotru
go to have a crap that It will draws a colour - ocaca ca ti nesci u culuri
go to have a crap at the head of the wharf - ocaca a punt'o molu
go to have a crap in the basket - ocaca inta pila
let a black pudding goes through - calamuci u sanceli
just load a bag of lime - caricati n'zaccu e cocina
two feet into a shoe = ddu pedi 'nda na scappa
Let is bleed = Lassicci ittari sangu
Yes, you are the man, not your sister! = tu si ca si masculu, no tto soru
None borns teached - nuddu nasci 'mparatu
TAKING A WHITE ' S SIDE = pigghiari na 'patt'i'sbiancu
St.Julian's way up = acchianata ri san Giulianu
There were no donkeys in the market= non cinnerunu scecchi a fera!
Exscuse me, lady, do you suck a horse hamburgher? = Scusassi signorina, se la suca una puppetta di cavallo?
smooth as a bottle's neck = lisciu comu 'n coddu di buttigghia
don't be matelic = non fari u matelicu
who like to amuse himself, must buy a monkey= CU VOLI ARRIRIRI S'ACCATTA A SIGNA
It's thing to stick you wall to wall = E' cosa di 'mpicariti mura mura
who's to hang this bell on the cat? = cu cci'attacca sta cianciana o iattu?
do good to cat and it will scratch = fa bbeni a iatta ca ti ratta
you drink like a camel= bivi com'u cammiddu
eat idiot that the car passes= ammucca fissu c'a macchina passa
long without sense= longammatula
dead sant anastasia= motta sant anastasia
but if the heat has to still arrive.. = MA SU U CAURU ANCORA HA VENIRI
on the honor of my family = SULL'ONORE DA ME FAMIGGHIA
with snot= muvvusu
with spit= vaviatu
you seem a cockroach= pari na bratta
you are a dead cat= si' na jatta motta
you're cooler than roses= si chiu friscu dei rosi
may god gift you = u signuri ti facissi a razia
god bless = binirittu diu
to whom are you talking to = cuccu sta parrannu ?
and what do you say to me ?= e chi mi rici amia ?
and when and when = a quannu a quannu
if one tie well, one well untie = cu bbonu attacca bonu scrogghi
for each mule there is a owner = pi ogni sceccu c'è pattruni
my friend, do you square? = 'MPARI TA SQUARI?
shit in your underwear = cachiti n'coddu
you are not confortable = si scumudulidda
I play little but I play = jocu pocu ma jocu
don't piss out from the little pot = non pisciare fuori dal rinale
these pants are coming from Charles Albert Square = sti causi su dda fera
you're stinky like a dog herd = tu feti comu n'cani da mannera
your face is like a hen asshole = tu iai a facci comu u culu da iaddina
what are you saying for? = chi cci sta n'cucchiannu
talking for nothing = parrari ammatula
GIVE ME TIME THAT I HOLE YOU= DAMMI TEMPU CA TI PERCIU
now I unfeather my pussy = uora mu pinnu
black with black don't paint on = niuru ccu niuru non tinci
suck it up a plum = suchiti m'prunu
you are like a Pallade goddess = si comu a Da Pallara
to have a died in the middle of the house = aviri u mottu ammenzu a casa
to have sliding tits = aviri i minni sciddicati
I pass my feets on dog shit = m'bracai
you eat forgotten bread = tu manci pani scuddatu
Who suffer for love,don't feel hurt = cu pati p'amuri non senti duluri
The bird in the cage don't sing for love bat for rage= Aceddu na iaggia non canta p'amuri ma canta pi' raggia.
For Palms = Pe' Pammi
LITTLE CHANEL= CANALICCHIO
Hey man, talking to you i enjoyed the life = mpare parrannu cu'tia m'arricriai a vita
bird with egg = aceddu ccu ll'ovu
donkey piss with foam = pisciazza di mulu cca scumazza
In my opinion he ate the leaf = secunnu mia si mangiau a fogghia
to drink on the Bellini park fountain splash = viviri n'to sghicciu da villa
Exert yourself! = datti vessu!
Honestly you are wrong! = anestu si sbagghiatu!
cover you under a parsley tree = ammucciti sutta a m'peri di puddisinu
But where are you come down from? = Ma di unni cali?
blows in the dark = coppa o scuru
You are studying to break my dick = tu sta studiannu comu scassarimi a *
It make me too bad blood = mi fa troppu malu sangu
how it finish as ? = comu finiu?
I would detach his head! = ci scippassi a testa!
it finish as in a big caos = finiu a schifiu
Hey man, how is your situation at hair?=  Mpare comu semu misi a pilu?
I would getting on her... = c'acchianassi d'incoddu
little orange with feet = arancinu che peri
I piss on myself = mi pisciai d'incoddu
oh what trouble!!! = bbhiiii chi cammurria!!
The hands on the face only the barber = I manu n'ta facci sulu u vavveri
you have your eyes like an hole, one is blind the other one is closed = tu c'hai l'occhi di puttusu,unu ovvu e l'autru chiusu
My friends it's time to back home! = carusi arrichugghiemuni e casi!
Look at that man: he is making the valley! = Talia a chiddu, sta fannu a valli!
your face is like an asshole = c'hai a facci comu u culu
I thread two slaps = C'anfilu du pammati
with a face of marble it needs frazen face = ca facci mammurina ci voli chidda brunzina
go bed by feet side = o cucchiti e peri
I was on sick leave = Cascai malatu
let hurle behind one's back= fattilla n'carramari n'ta carina
tell it to your sister = diccillu a to soru
you must drink milk moore = na sucari latti ancora
It finished at stench = finiu a fetu
you are so beautiful as an old paint = si bedda comu un quatru anticu
He still has the peel on his ass = Ancora c'ava a scoccia n'tu culu
You are a hound dog = si n'cani braccu
You are slow = si apperi
the little fort = u futtinu
Poor little animal = ammaleddu
The card is taken badly = a carta è mala pigghiata
under NAVY arch, goes down a girl, she goes down with open legs and everybody have seen her pussy = sutta l'acchi da Marina,sciddicau na signurina,sciddicau che iammi aperti e si visti u trentasetti
Snatch the nails with tooth = Scippari chiova chi denti
Horned and beat = cunnutu e bastuniatu
Better alone than in bad company = megghiu sulu ca mal'accumpagnatu
You went to fuck and you fucked! = isti pi futtiri e fusti futtutu!
Soft balls = Baddi lenti
HEY MAN, DO YOU HAVE HISTORY?= AU M'PARE HAI FUMU?
YES I HAVE A HISTORY OF 20!= SE AIU NA STORIA RI VINTI
Who bring me between these ropes? = Cu mi ci misi na sti lazza?
Tha husty cat has made no seeing kittens = A iatta piscialora fici i iatti ovvi
Who has the full ass, lance kicks = Cu avi u culu chinu, ietta cauci
To your sister the nun = A to soru a monaca
To eat betrayal bread = Manciari pani a tradimentu
Go to shit on your crib = O caca 'nta gistra
go to shit. = ocaca
Go to shit on the battery = O caca 'nta pila
Made a lavander with oil = Fatti n'clisteri cu ll'ogghiu
dump of blood = botta ri sangu
Incrocksside = Incocciddatu
Littlevast = Vastedda
Pig meat knot = Caddozzu i sosizza
Sesamo bread = Pani ca a ciciulena
Cork, uncorks you, and in your ass I go in = Tappu, ti stappu, e n'to culu ta n'tappu
How much and' ugly is my girl-friend, all rotten and with the brufolis = Quantu e' laria a me zzita, tutta fraricia e purrita
Do you feel yourself experienced? = Chi ti senti, spettu?
Bottle of crystal = buttigghia di cristallu
WAIFUL, BADNEW AND UNGLADNESS = Triulu, malanova e scuntintizza
LET YOU RUN YOURSELF= Làssiti cùrriri
YOU ARE A LAMENT= Sì nà lastima
BADNEW= Malanova
BAD SAID= Malarittu
BAD THINKING= Malupinsanti
YOU'RE EATING MY BRAIN= Mi stai manciando 'u ciriveddu
GIVE IT A WIFE= Ammogghila
YOU ARMED A BROTHEL!= Armasti u' buddellu
SHE HAVE THE PUSSY HiSTERY= C'avi 'a sterica pacchiusa
BUT WHO MADE YOU MAKE?= Ma cu tu fici fari?
Smooth fart = Piritu lisciu
Leaflet eyes = Occhi a pampinedda
I STAYED WITH THE BIRD DEAD AND ALIVE = arristai c' aceddu mottu e vivu
Every little shit of fly, makes substance = Ogni cacatedda i musca, fa sustanza
you're more idiot then the baked pumpkin seed = si chiù bestia da calia 'nfunnata
You left me in thirteen! = mi lassasti in tririci!
HE'S SAINT THAT DON'T SWEAT= E' Santo ca non sura
WE ARE HOW MANY AS GERMANY= Semu quantu 'a Germania
but who are you counting to me? = ma chi mi stai cuntannu?
Hey, give there a cut? = Auh, c'a tagghi?

I give you slaps, two to two, until' they don't become odd = Ti pigghiu a ceffoni, a due a due, finu a quannu addiventanu dispari
Roast and eats = Arrusti e mancia
where crazy,crazy = unni mmatti mmatti
the eyes make me pupets pupets = l'occhi mi fannu pupi pupi
I'm not able to say you how much these eyes are beautiful = non ti si po diri cchi su beddi st'occhi
you have the head as the marble = Hai a testa comu u mammuru
What go rolling up? = Chi ci va 'rruzzuliannu?
the bed as two way, if you don't sleep you relax on = u lettu fa du cosi si non dommi t'arriposi
Cockroach with the wings = Bratta ccu l'ali
you let go it = MOLLICCILLA!
Pig face = Func'i poccu
You are a beautiful piece of pear= SI BELLU COCC'I PIRU
What are you sucking? Small snails? = Chi suchi? Vaccareddi?
You seem a cuttlefish out of the water = Pari na siccia nisciuta do succu
I'd crush you like grape = ti pistassi comu a racina
As three tubes = A tri tubi
I BLOW YOU UP = TI UNCHIASSI
EYE DOESN'T SEE HEART DOESN'T ACHE = OCCHIU CA NON VIRI CORI CA NON DOLI
NECK BREAK = RUTTUR'I CODDU
Joseph Napa of balance goes in the angle and collects paunch, it's the paunch of foot ox, Joseph Napa and you win = Peppi 'nnappa di vulanza va n'agnuni e cogghi panza, iè a panza di peri bù, Peppi 'nnappa e vinci tu
you have the head to split the ears= Chai a'testa pi spattiri a'ricchi
you have the head to consume shampoo= chai a'testa pi consumari sciampu
beautiful where you piss = bedda ri unni pisci
strip you the flesh from this bone = spuppiti st'ossu
you are back = si carina
you are the air = si laria
Hey, do we dissolve this node? = Au' u' sciugghemu stu ruppu?
you are hard as a polyp=si duru comu u puppu
JUST BECAUSE THEY'RE HOLDING ME= sulu pikkì mi stanu tinennu
speak as eat= parra comu mangia
GO,LET'S SEE WHO'S LOOKING FOR YOU - vai,o viri cu ti cecca
Hey man, how is your situation at hair?= Mpare comu semu misi a pilu?
Hey,while turn yourself good = Ou,intanto vòtiti bbonu
home for home y stay in my home = casa pi' casa staiu a me' casa
Beautiful Step= Belpasso
 Three Cestnuts = Trecastagni
LAST TIME = lastimi
eggs father's = babbi i l'ova
Your sister's pussy = u pacch'i to soru
Yoour grandmother's pussy = u pacch'i to nanna
who spit in the sky, in his face come back = cu 'ncelu sputa, 'nfacci torna
Canaryan Blind = Orbu canariu
you speak like you eat = parra comu manci
look at him how he's nice = talialu cche bbeddu

haystack-breaking= scassapagghiaru
don't touch me that I become skinned = non mi tuccari ca mi scozzulu
stomach-man = omu 'i panza
it's raining as countryman soaked = chiovi a assuppaviddanu
BAR-BIG-DICK WELL OF MUG = BARCELLONA POZZO DI GOTTO
where you live in fontain of garden= unni vivi no' sghicciu da' villa
you are as the angel of bell tower= si comu l'angelu du campanaru
animal of drove= animali 'i mannara
big animal of basin = animaluni 'i gebbia
to take the horns from the ground= pigghiarisi 'i conni 'nterra
to take your ass to tweaks= pigghiariti u culu a pizzuluni
little orange = arancinu
WHEN THE LEAVES ON THE OLIVE WILL FALL DOWN= QUANNU CI CASCUNU I PAMPINI NT'ALIVI
WHO WILL HANG THE BELL ON THE CAT ? = Cu c'appenni a ciancanedda 'a jatta?
You pull your head like a alice= Ti scippasi a testa comu 'na masculina
do your own dicks -> fatti i * tò!
catanese one in every country= Catanisi unu ogni paisi
Let's wrap it there!= Ammugghiamula drocu!
Who born circular cannot die quadrat= Cu nasci tunnu non po' moriri quatratu
FATHER NOT = Paternò
COLD RIVER OF SICILY = Fiumefreddo di Sicilia
LEE BLACK = Linera
REAL ACE = Acireale
I have been doing....= aiu statu facennu...
THIS IS THE FIRST AND LAST= CHISSA E' A PRIMA E L'UTTIMA
where are you from = di unni sta calannu ?
ROUND FIELD= CAMPOROTONDO
RED MOUNT= MONTEROSSO
I turned three parts of the world: St. Peter, corktherewas and roundfield= Aiu furriatu tri patti di lu munnu: San Petru, Turulifu e Campurutunnu
rinse lettuce = sciacqua lattughi
smell crushed peas = ciaura maccu!!
bouillon of chick peas = broru i ciciri!!
who eat potatoes,never gonna die = cu mangia patati non mori mai!!
they left me on foot = mi lassanu a pperi!!
i pull with one wheel all the etnea's street = mi tiru ccu na rota tutta a via etnea!!
i break my life = mi spaccai a vita!!
contaminated = mpestatu!!!
very little * = bastaddeddu nicu nicu!!
i make your ass as the priest's hat = ti fazzu nculu a cappedd i parinu!!
you make me bad blood = mi fai malu sangu!!
I AM VERY SICK = HAI I IAMMI VERI SICCHI
you're doped= si abbummatu
SCRATCH THE FEET= ARRASPITI I PERI
TAKE OFF THE PILE BEFORE YOU DROWNING= LEVICI I PILA PRIMA CA T'AFFUCCHI
IF UNDER A HORSE THERE ARE 10 € DO YOU TAKE= SE SUTT'ANCAVADDU CI SU 10€ TI PIGGHI?
AND UNDER THE THREAD?= E SUTT'ANFILU?
you make me blood & water = mi fai fari sangu ie acqua!!
I can't believe = Non ci pozzu cririri!!!!
Hey, pig's foot !! = (Au, peri ' poccu!!)
clean air is not fears thunders= aria netta non temi trona
God accompanies you with a branch of chestnut tree= u' Signuri t'accumpagna c'una rama di castagna
you do it how you want is always zucchini= falla comu voi sempre cucuzza iè
always pasta and zucchini= sempri pasta e cucuzza
I'D LICK YOU COMPLETELY= T'ALLICCASSI TUTTA PARA PARA
spoon street= a vanedda....a cucchiara!!!
we're washing the head to the bald= ci lavamu a testa u tignusu
fish soup= pisci a brodu
god help you.....and madonna accompany you = u signuri t'aiuta......e a maronna t'accumpagna!!!!!!
my head is jumping = mi sta furriannu a testa
dead bitch= morti buttana!
Crowd and bad selling= Fudda e malavinnita
There's a bad knot= c'è malu ruppu
you're bean!= si fasola!
You say silly things= BABBII
take this race! = pigghila sta cussa
pot marigold circle= cattagiruni
the donkey knows= u sceccu u sapi
my friend,you doesn`s seems like you!! = mbare non mi stai parennu mancu tu!!
we do home and hops= facemu casa e putia
green Valley- Valverde
bugrakes for bold people = pettini ppe tignusi
you move it = ma nnachi!!
i dance on your belly = t' abballu nda panza!!!
i hang you like pig meat= t'appennu comu canni i poccu
things things of downthere in Nicolosi= cosi cosi di dabbanna a Nicolosi
we fall down get up like the cats= cascamu additta comu i iatti
two blinds in a valley= ddu obbi nta na timpa
lollypop = liccallicca!!
Hey man = Au 'mbare
I saw you, now you know bye bye = Iu tu rissi, ora u sai Bai bai..
SAINT COLD = SANGELI
LITTLE MAMA = MATRUZZA
HERE ROOM = QUARUME
ONE HUNDRED SKINS = CENTUPEDDI
the crowd is a bad business = a fudda è mala vinnita
In the summer every donkey become horse" = nd'astati ogni sciecca addiventa cavadda!!
little robbers= i brigantini
your head serves only to waste shampoo= a testa to sebbi sulu pi spaddari sciampu
we do not have to do = non na vemu cchi fari
you're not a serious man!= arribbattutu
LITTLE CHAMPAGNE = SCIAMPAGNINO
PLEASE A MIX OF LEMON AND SALT SHACKED IN GAS MINERAL WATER = Ppi Piaciri mi facissi un seltz limone e sale
FIVE HOLES PASTA = A PASTA A 5 PUTTUSA
FICUS FROM INDIA = FICURINIA
BAD MIX = Mali c'ammisca
i am teach you and i must lost you.....= taiu anzignari e taiu appeddiri
there'is a lost word....= c'è munnu pessu
me the ass = Milano
you are bad known = si malu canusciutu
no meny talk and cloth dressed,never damage makes = parrari picca e vestiri di pannu nun fannu mai dannu
Mamy Ciccu touch me , please Ciccu touch me , mamy is not at home = mamma Ciccu mi tocca, toccami Ciccu ca mamma non c'è
also fleas has cough = macari i pulici hanu a tussi
have you eat pastabeans? = accattasti a triaca pasta?
to lash the waves = pistari l'acqua n'to murtaru
but who are you talking with? = ma cu ccù sta' parrannu??
but there were donkeys at the market = a ci'nnerunu scecchi 'a fera!!
the tree gold the tree gold = u tri oru, u tri oru
man with ski = scimunitu
MONEY MAKES MONEY, AND LOUSES MAKES LOUSES= i SODDI FANU SODDI, E I PIROCCHIA FANU PIROCCHIA.
Pursue him!!! = Assicutulu!!!
Girls pursuer = Assicuta fimmini
to hide the sky with the sieve= ammucciari u celu cu criu
the gold three wins, the gold three loses= u tri oru vinci, u tri oru peddi
to drench the bread= abbagnarici u pani
mouth of smooth basalt= vucca 'i sciammuru
veins-aunt= venezia
little cap= piripicchiu
that idleness!= chi sfacinnamentu
There are too many people = c'è a valli
the three of bad alleyway: moan, disaster and infelicity= i tri da vanidazza:triulu, malanova e scuntitizza
moan of indoor, fun of outdoor= triulu d'intra e spass'i fora
I'm all happy = Sugnu tutta priata!
waste time = tempu pessu
I lost to home = mi pessi da casa
soak take home= assuppa e potta a casa
Master Dazed arrived= arrivau Mastru Frastonnu
no money no churches = senza soddi non si cantunu missi
STRENGHT TO THERE = Fozza rì ddocu
LITTLE BIRD = CIDDUUUUZZA
EXPENSIVE MAN= CARAVIGGHIARU
I LOOK FOR YOU LIKE A LOST NEEDLE= T'aja ciccatu comu n'augghia pessa!
IS COMING TURI: PASSIATURI
Darkest midnight it can't do= chiù scuru di mezzanotti nun pò fari
the donkey said to the mule: "we were born to give ass"= Ci dissi u sceccu a u mulu: "semu nati pi dari lu culu"
it is unnecessary that you smooth and make eclairs, the saint is marble and not transpires= è inutili c'allisci e fai cannola, u' santu è di mammuru e nun sura
my friend....have you got the monkey??= m pare...hai a scimia??
the bee six hudred = a lapa 600
Goodbye ficus tree = Ti salutu peri i ficu
how hugly I Feel me = cchi mmi sentu llaaaaaaaaria
like a cicken = arripudduta
sky has give out and hart hasparry it = u cielu u ittau e a terra u pparau
I boiled it = ma squarai
he has moore hornes than a bee full of snails = avi cchiu corna di na lapa china di crastuni
where do you going with the little-hose= Unni sta iennu co sceccu
if you had your ass like your mouth,you shitting inearthen-pot side = s'avissi u culu comu a vucca, cacassi cucciddati
there are so many donkies in Charles Albert Square = a cci non'è tanti scecchi a fera
brokestrawbarn = scassapagghiaru
take me the little map = pigghimi a mappina
take me the clown = pigghimi u pagghiazzu
Love is love, not chickpea broth and the good comes from campaign = Amore è amore,nan g'nè brodu di ciciri..e u beni veni da chiana !!
thunders from ass body welfare = troni ci culu saluti di corpu
pullsbreath= tiraciatu
the donkey rubs himself with another donkey= u' sceccu co sceccu s'arraspa
If you do not want done it so, raise from the dick and put aside= Si no voi fattu tantu, levati da * e iettati i'cantu
go to wood without rope= iri a ligna senza codda
before speaking chew the words= prima 'i parrari mastica i paroli
Better asses that sick= megghiu scecchi che ammalati
in rope knots knots who did not fault is blamed= na codda ruppa ruppa ci va di mezzu cu non ci cuppa
single man = schettu
What's razzmatazz? = Chi nicchiinnacchi
go to find the dad= o trovici u patri
talk talk= paru paru
* of papers= bastaddi de catti
one year throws wind= u nannu ietta pirita
we are like germany= semu quantu a gemmania
before they stealed s.agate later they made irons doors= prima si futteru s.aita e poi ci ficiru i potti ferru
in famine times every hole is a way= a tempi i carestia ogni puttusu è na via
under bowes of seashore= sutta l'acchi da marina
are your dad handsome?= to pa...cchi è bellu?
i give to you 2 to 2 until they aren't 'shot'= ti rugnu a 2 a 2 finu a quannu n'addiventunu sparu
little orange with feet= arancinu che peri
you are like the sun in half day...it can't see it= si comu u suli a menzionnu...non si po taliari
shot streight= tira o rittu
I did it pushing and rolling down = u fici ammuttuni e ruzzuluni
but did you awake up with the crooked= ti susisti co' stottu?
bay and fly= ciao e avvola
go smooth = vacci lisciu
and we are forever here = e semu sempri ca
empty shoe = scappa leggia
pigs footh = peri i poccu
Each fly's liver is substance = ogni figateddu di musca è sustanza!
Blind Jocking = Sbaddu ovvu!
Milkcoffees 's Climbing = Acchianata de'Cappuccini!
FOR THE YES AND FOR THE NO = ppo' si e ppo' no
LIKE WANTS GOD = comu voli Diu
There is someone here that want to be damn under the sheet = cà c'è qualcunu cà voli fari u babbu sutta o linzolu
I will be there= cesarò
hands-ace= maniace
saint brother= san fratello
the forest of one hundred blind= u' voscu 'i centovvi
mount sister= munti sora
my friend pink/black you eat 4 = 'MPARE ROSANERO TI MUCCHI 4
etnean feet-mount= piedimonte etneo
St. Agata the baptized= S.Agata li Battiati
coconut, fresh coconut, beautiful coconut, mother's coconut= cocco, cocco fresco, cocco bello, cooco di mamma
LITTLE DONKEY= SCICCHIGNU
nervous duck= papera ca nivvusa
i gave you a shot in the baptism= ti resi n coppu no vattiu.
let's dance, let's dance unmarried and married females= abballati, abballati fimmini schetti e maritati
with the flock= ca nocca
with the pompon= cu giummu
i must teach you and i must lose you= ta insignari e ta peddiri
we are go out down a train= niscemmu sutta n trenu
siffredi's name sausage= roccu i suosizza
you are more stupid of a windy night= si chiu bestia di na nuttata e ventu
you can' t do not even 0 with the glass= non sai fari mancu 0 cu bicchieri
music and track of minghi= musiche e testi ri minghi
you are more stupid of batch meats = si chiu bestia da canni nfunnata
he get on me dicks= mietta- minghi
polypus to do sweet smell of sea= puppu fai ciauru di mari
who bring you to this one hundred masses?= cu ti ci potta na sti centu missi??
descent of seaside= a calata da marina
what i said potatoes?= ie chi dissi patati??
don t touch me that i splinter me= non mi tuccari ca mi scozzulu
your kitchen's boxes= pacchi i to cucina
don t talk about that= non na parari
a dog's jump valley = u vadduni do sautu cani
you have more ass that health= hai chiu culu ca saluti
i make you a ass like minister's hat= ti fazzu n culu a cappeddu i parinu
i give to you a big vase= ti rugnu n vasuni
when wolfed the beans = quannu allupunu i favi
refery!if you aren t horned tomorrow not even the sun rise up!!!!!=abbitro!su non si cunnutu tu rumani mancu u suli agghionna!!!!
you follow in the orange water= cascasti dall'acqua d'aranci
red frash orange of sicily= aranci russi frischi di sicilia
if my father was bread i eat him= su me paci era cucciddatu mu manciava
we are like africa's war= semu quantu a guerra e l africa
who tell put tha addition= cu cunta menta a iunta
you are like aunt Nina's cat sometime you cry and sometime you laugh= si comu a jatta da za Nina un coppu chianci e un coppu ridi
when the cat isn't here, the mice dance= quannu a jatta non c'è, i suggi abballunu
when the cat can't reach the lung says that it stinks= quannu a jatta non pò arrivari o' pummuni dici ca feti
let's sing that it pass you= canta ca ti passa
wall to wall with the hospital= mura mura chi spitali
it's rain, government thief= ghiovi, guvennu latru!
oh, you are very dick-head= Si nu teste'e *
THEY MADE OUR ASSES AS A MANDOLIN= NI FICIUNU U CULU A MANNULINU
THE MULE IS A WHORE= BUTTANA DA SCECCA
for me you can do it put one palm more under of 'pretty'= pi mia ta poi fari mettiri n pammu chiu sutta da carina
where i arrive i put a point= unni arrivu mettu un puntu
who divides it has the good part = cu spatti avi a megghiu patti
what we eat today? (answer)...one pot below and one above=chi si mangia oggi?
(risposta) ='na pignata sutta e n'autra supra
SHIT THAT YOU ARE!!= * CA SI!!!
TURN AROUND! = FATTI BELLU GIRU
equal with equal plays with your= paru cu paru joca chi to'
COMING SOON: UORA I POTTUNU
He shoot to those who have seen and he strikes at those who have not seen= spara a cu visti e 'nsetta a cu non visti
it is unnecessary that you make-up and slick yourself, the count that you did doesn't results you= è inutile ca ti pitti e t'allisci, u cuntu ca ti facevi non t'arrinesci
the diarrhea doesn't want tight ass= a cacaredda non voli culu strittu
at present it's sufficent!= pi cammora...bonu chiu
I'm very dishevelled= sugnu tutta pinnata
woman without breast= ci passau San Giuseppe cu l'ascia
jobless,without n'roof. . = senza travagghiu,senza ntettu. .
listen one thing,we solve it? = senti una cosa,spurigghiamu?
going good,come over!and we move!! = va bene,acchiana!ca spustamu!!
walking hen takes full bag = jaddina ca camina potta a vuzza china
a thing with the day= na cosa co ionnu
Dear friend, you're very animail! = 'mbari, si biestia
The time is on the water = u tempu è all'acqua...
one two and three, woman horse and king... = un due e tre, donna cavallo e re...
kiss pack you see = chi spacchiu si
kiss pack you yeah = chi spacchiu iè
Let roll up the dolls = mmogghiamu i pupi!
breaking off mushrooms! = scassafuncia!
A meat and a breast of chicken,please" = "na canni e n'pett'i pollu,pe ffavore"
who eat make breadcrumbs = cu mangia fa muddichi!!
ass that hasn't seen shirt shits= culu ca n'ha vistu mai camisa caca
children in bandages, children of harlots= figghi 'nte fasci, figghi 'i bagasci
Time Out = Sculicenzia!
= you are empty head toooooo much, my son = Sii troooppu testa lèggia, u figghiu 
How is the meat...so is the broath =  COMU E' A CANNI E' U BRORU
little horned= cunnuteddu
D'on hevent to the dog= manke'cani
Retake your self = arricupigghiati
at your sister the sister= a to soru 'a monaca
I have a hole in the mouth of the soul= c'haiu 'n purtusu na' vucca l'amma
Carnival go to Me-spot and do your beautiful quarantine= Cannaluvari vattinni a Minio e fatti a to bedda quarantana
parable lady, tarantula dancer= parabula signura, tarannula ballerina
you seem bite from tarantula= pari muzzicatu da tarannula
many are the climbs as the descents= tanti su i calati e tanti su i chianati
God never pays on Saturday= u Signuri non pava mai di Sabatu
you're older than Bible= si chiu vecchiu da Bibbia
you are short and poorly paid= si cuttu e malu pavatu
your ass steal your shirt = U CULU T'ARROBBA A CAMMISA
I LEFT YOU= T'AMMARUNAI
Cry cry cry that her mother will buy oranges = chianci chianci chianci ca a mamma t'accatta aranci
Dick,you've to clog in it sooner or later = * ma ncià ncagghiari prima o poi..
Bitch Destiny=  Sotti buttana
Instantaneous Death = Motti subbitanea
The neck at you = U coddu a ttia
* you,and who doesn't tell it to you= Bastaddu tu e cu nun tu rici
Mouth doesn't speak,called cucumber = Vucca ca nun parra,si chiama cucuzza
CIRCLE LEGS = IAMMI A CUCCIDDATU
SPARKLING THINGS = COSI CO' MICCIU
MYMOTHERCOULDDIEMAN = MAMMORIANO
BAD MINDS WOLF THINKS AND DOES IN THE SAME WAY = LUPU DI MALA CUSCIENZA, ACCUSSI' COMU OPERA, PENSA
Full eyes and empty hands= occhi chini e manu vacanti
It's your time = è tempu to
with-Claire = cu-CChiara
very bad figure = gran mala cumpassa
bad-new to you!= malanova a tia!
the pitcher so goes to water until it breaks= a quattara tantu va all'acqua finu ca si rumpi
the water said to the stone: "Give me time that I hole you"=l'acqua dissi a petra = "Dammi tempu ca ti precciu"
kiss-sixteen (kiss16) ?= kissidìci?
press a bit = pressappoco!!
brown one escape? = maruni na scappa?
give me count! = dammi cuntu!!!
friend,how did it finish?= 'mbare,comu finiu?
AT THREE PIPES= A TRI TUBBI
round field= camporotondo
AND NOW APPLE = ora mela (me la)....
the-crazy= lapazza
The scum of the earth = schifiu da terra

hook yourself to the cans = attàcchiti 'e lanni 
DO YOU KNOW YOU HAVE A BEAUTIFUL HEAD? = u sai ca hai na bella testa?
get down the octopus = calaci u puppo
have the horns done = facitivi fari i conna
take it to Malta= o pigghiala a Malta
better a cat than a daughter of cat= megghiu 'na jatta ca 'na figghia di jatta
attach yourself to the tram= attacchiti o' tram
attach yourself to the bridle= attacchiti o' brigghiu
I came out under a train= niscii sutta un trenu
MY THINK NOT WELL = NON MI STAIU RIGGENNU
WHAT THINK ABOUT? = CHI PINSERI HAI ?
apple neck= m'akkollo
WE BEAUTIFUL SEEM'S = BEDDI PAREMMU
I enjoy myself = ma ricriai
what do you want of my life = chi voi da me vita
the river shot stones, and hit me ever = U ciumi tira petri, e 'nghagghia sempri a mia
yuo're donkey that don't know boss= si sceccu ca nun canusci padruni
you grind as a bad mule= macini comu 'na mulazza
two fowls in a fowl-house can't stay= du iaddi na puddaru non ci ponnu stari
I paste you iin a wall= t'impiccu na muru
head of small cap= testa di cupicchettu
you have taken it in the ass= a pigghiasti 'nto culu
vicinage makes bad belief = a strittanza fa mala crianza
you make lauthing the chickens = fai arriri e polli!!!
Three pure lambs = Trecastagni
Lazier than little ball's dog = cchiu vili do can'i badduzza
OF COURS= RI CUSSA
who s up and who s dowm = cu sutta e cu supra
WE ARE RICHES, AND NOBODY KNOWS = SEMU RICCHI IE' NUDDU U SAPI
YOU HAVE A NICE PAIR OF HAIR = c'hai 'n bellu paru 'i capiddi
when the boy is with the adult hangs the saddlebags in a bad place= quannu u nicu si ingi cu ranni a malu postu i vettuli appenni
It'is toasted= s'atturrau
to divide the louse in four= spattiri u pidocchiu in quattru
I was confused= mi cassariai
where it was they have fired you and you come here to fall= unni fu ti spararunu e vinisti a cascari ca
they were thrown with the parachute = i ittarunu cu paracaduti
are your business - su * to
you have a child gay? a lemon squeezer in head = hai n'figghiu puppu? mungicci n'limoni nda testa..
you are sea level and plumb with the mountains = si a liveddu co mari e a chiummu ca muntagna
i leave lost you "I have thrown" = ti lassu peddiri" ti ittai"
You look as if you fell down from the crib= Pari cascatu da naca!
we went to eat a beautiful sandwich with the horse meat under the arches of the marine!!!
Nni iemmu a manciari un bellu paninu ca carni ri cavaddu sutta l'archi da marina..
My friend don't put the little chickens under the sun! = m'pare non nesciri puddicini o suli!!!
Also fleas have the cough = Macari i pulici anu a tussi!!!!!!!
she's rather ugly= è scumudulidda
take and lead to home= pigghia e potta a casa
beast with all wheels= bestia cu tutti i roti
we're gone out more from this progeny= non ni niscemu chiu da 'sta figghianna
you stay with the lame and after a year you limp= pratica cu zoppu e all'annu zuppii
face-wash= lavata di facci
And without you turn this way all right?
= IE SENZA CA TI VOTI ACCUSSI ABBENE?
You make me fall asleep = MI FAI CALARI U SONNU!
Oh man come on = AVAIA MBARE!
when the snow dissolves halls can be seen= a squgghiata i nivi si virinu i puttusa
BARBER SHOP= U VAVVER
BEAUTIFUL FLOWER STREET= VIA BELFIORE
bitch of misery = Buttana da miseria
Get the heck out of here NOW! = Cecca d'iratinni...rapido!

WHO CHANGE THE OLD WITH THE NEW BAD FIND YOURSELF = "Cu cangia a vecchia ca' nova, mali sa trova"

GEOGRAFICO

can I lick you.....canalicchio
white mister = Misterbianco
s.agata Village = Villaggio S.Agata
Feet Feet = peri peri
The Barrier - A barrera
Cold River - ciumifriddu
Red Fountain - Funtanarrussa
The Sheet Water - l'acqua a linzolu
the Fair of Monday - a fera o luni
Pissing Step (o più letteralmente Fishing Step) - passupisciaru
Aunt Lisa - a zza lisa
Saint Peter Clereance - San petru clarenza
questa è fantastica: BIG MIKE - GRAMMICHELE
Big Road - viagrande
three chestnuts - treccastagni
The Benedictines - i benedettini
Cape Mills - capomulini
John Fortress - castrugiuanni (vecchio nome di Enna)
Table Plane - Piano Tavola
Aci Castle, Aci Chain, Aci Saint Philip, Aci Saint Anthony, Aci Goodcoming, Royal Aci - Acicastello, Acicatena, Aci san filippo, Aci sant'antonio, Aci bonaccorsi, Acireale
Beautiful island - isola bella

 

************

Altre espressioni tipiche catanesi

 

THERE IS NOTHING FOR THE CAT
Non c'è nenti pa iatta
Non c’è niente per la gatta

 

MANY FRESH THINKS IN THE BACK
Tanti cosi frischi 'nda carina
Tante cose fresche sulla schiena

 

EVERYBODY 
Cu e'gghiè 
Chiunque

 

YOU SHOULD GIVE OUT BLOOD FROM THE HEART! 
Avissa ghittari sangu do cori! 
Dovresti buttare sangue dal cuore

 

WHO TAKE RECOVER ONESELF!! 
Cu pigghia s'arripigghia!! 
Chi prende , si riprende

 

LET DROP YOURSELF! 
'vva iettiti! 
Va buttati

 

LAMB AND SAUCE AND THE BAPTISM IS END
Agneddu e suco e finì u vattiu 
Agnello e sugo ed è finito il battesimo

 

LET HIM GO, HE'S A CHILD! 
Lassalu iri, è picciriddu! 
Lascialo andare, è un bambino

 

I SHOULD DO LIKE AN HORNED MAN! 

Facissi comu n'cunnutu! 
Farei come un cornuto

 

I SHOULD DO A PARTY TO HIM/HER! 
Ci facissi a festa! 
Gli farei la festa

 

AGAIN, AGAIN... THAT I'M ENJOING IT! 
Ancora, ancora... ca mi sta piacennu! 

Continua così che mi sta piacendo

 

I SWEAR YOU, FOR THE EVALUATION OF THE OGNINA'S LANDSCAPE 
Ti giuru quanto stimu a vista i l'Ognina
Ti giuro quanto stimo la vista di Ognina (tipico borgo Catanese)

 

SEE YOU LATER 
n'amo vistu 
Ci siamo visti

 

THIS STREET TAKE YOU TO NOWHERE... 
Chista è strata ca' un spunta...

Questa è strada che non spunta

 

MUD COMPARED TO YOU IS DISTILLED WATER! 
U fangu ‘nconfrontu a tia è acqua distillata! 
Il fango in confronto a te è acqua distillata

 

GIVE ME ANY TIME AND I'LL BREAK YOU! 
Dammi tempu ca ti perciu! 
Dammi tempo che ti modello

 

SO, DO WE HAVE TO CUT THAT BALL?? 
Chi 'ffà l'ama tagghiari stu palluni??
Che fa, lo dobbiamo tagliare questo pallone?

 

IS THERE ANY PROBLEM...? 
C'è probblema..?

………………….

WATER WET HIM... AND WIND DRY HIM!
L'acqua u vagna... e u ventu u sciuga! 
L’acqua lo bagna ed il vento l’asciuga

 

BEAUTIFUL MOTHER 
Bedda matri 

………………

BEAUTIFUL SAINT MOTHER! 
Bedda matri santissima! 
…………………….

THE BEST OF ALL 
U megghiu di tutti
Il migliore in assoluto

 

THE BEST WORD IS NEVER SPOKEN 
A megghiu parola e chidda ca un si Dici 
La miglior parola è quella che non si dice

 

LOOK AT HIM HOW HE'S NICE! 
Talialu che beddu!
Guarda che bello

 

YOU CAN DO IT... 
Ciaa po' fari...
Ce la puoi fare

 

WE CAN DO IT..
Cia putemi fari!
Ce la possiamo fare!

 

IN THE DESCENTS NOT FALL AS AN AVALANCHE
N'te calati non v'allavancati
Nelle discese non vi lasciate andare

 

WHAT DO YOU TELL ? 
'cchiddici ? 
Che dici?

 

ATWOLFED 
Allupato 

THE RIVER PULL STONES"
u ciumi tira petri
Il fiume tira pietre

 

THE DAY COMES, THE NIGHT COMES, AND THEY ARE 24 HOURS!
agghiorna e scura e 'su ventiquattr'uri!
Fa giorno e fà buio e sono 24 ore

 

NOT THERE'S FOR NOT ANY 
non ci ne pi nuddu
Non ce n’è per nessuno

 

EVERY BEATLES IS BEAUTIFUL FOR HER MOTHER
Ogni scarrafone è bello a mamma soie
Ogni scarafaggio e bello per la propria madre

 

WHERE ARE YOU GOING WHIT DONKEY???
Unni sta iennu cco sceccu????
Dove vai con l’asino

 

YOU HAVE MORE HORNS THAN A CRAWLERS PAN
Hai cchiu conna tu ca na pignata di vaccareddi
Hai più corna tu che una pentola piena di lumache

 

SO IS, LET’S GO!!!!!!!
Com’è, ni nni emu?????
Com’è? Ce ne andiamo?

 

WHAT DO YOU WONT FROM MY LIFE?
Chi vvoi da me vita? 
Cosa vuoi dalla mia vita

 

WHEN IT WANTS, IT WANTS
quannu ci voli, ci voli
Quando ci vuole, ci vuole

 

BUT MAKE ME THE PLEASURE
ma fammi u  piaceri
fammi il piacere

 

DON'T EXTEND YOURSELF
non t'allargari
Non ti allargare

 

THESE DICKS
'sti cazzi
Caspiterina!

 

NOT EVEN TO THE DOGS!
mancu a li cani!
Neanche per i cani

 

WHICH GOD TAXI DRIVER!
ca u sugnuri ti vaddassi
Che il Signore lo assista

 

YOU HAVE EAT THE WHOLE MULE AND YOU WAS MISTAKEN FOR THE TAIL
Ti manciasti u sceccu e ti sta cunfunnennu ppa cura
Ti sei mangiato tutto l'asino e ti stai confondendo per la coda

 

BUT WHAT ARE YOU STAY TO MAKE?
Ma chi ti sta facennu?

Ma cosa stai facendo?

 

MOUTH DOESN'T SPEACK, CALLED CUCUMBER
Vucca ca nun parra, si chiama cucuzza
Bocca che non parla si chiama zucca

 

YOU ARE STINK LIKE A TUNA DESK
Sta fitennu comu u bancu da tunnina 
Stai puzzando come il banco da pesce del tonno

 

BUT WHO MAKES ME MAKES IT
ma cu mu fà fari
Ma chi me lo fà fare?

 

RIGHT TO BE LIGHT
giusto ppi essiri chiari
Giusto per essere chiari

 

HE HAS MORE HORNES THAN A BEE FULL OF SNAILS
Avi cchiu corna di na lapa china di crastuni
Ha più corna di una motoape piena di lumache

 

I AM TIRED DEAD
sugnu stancu mortu
Sono stanco morto

 

WHO WIRES YOU!
ma cu ti fila!
Ma chi ti fila!

 

WHO HAS BEEN SEEN, HAS BEEN SEEN
cu s’à vistu, s’à vistu
Chi s’è visto, s’è visto!

 

IF MY GRANDFATHER HAD TWO WHEELS, HE WAS LIKE A BIKE
si me nonnu aveva du roti, era na bicicletta
Se mio nonno aveva due ruote, era una bicicletta

 

TODAY IT'S NOT THING
oggi non è cosa
Oggi non è giornata

 

GIVE IT TODAY AND GIVE IT TOMORROW
dacci oggi e dacci dumani
Dagli oggi e dagli domani

 

PLEASE RE-TAKE YOURSELF
arripigghiti!
Riprenditi

 

HOW MANY I CARE HEALT I JET YOU HANDS
Quantu stimu a saluti ti iettu manu!
Quanto stimo la tua salute, ti giuro che ti picchio

 

STAY BEEF
stai manzu
Stai calmo

 

I DON'T CARE OF LESS
non mi ni pò fregari di meno
Non me ne può fregar di meno

 

WHERE I CAN HEAT MY HEAD?
Unni ma ntappu a testa?
Dove mi sbatto la testa?

 

WE ARE AT HORSE
semu a cavaddu!
Siamo a cavallo!

 

THERE ISN'T TRIPE FOR CATS
non c'è trippa ppe iatti
Non c’è trippa per gatti

 

I WANT YOU WITH THE HEALTH
Ti vogghiu ca saluti
Desidero che tu stia bene di salute

 

I'M SU HUNGRY THAT I DON'T SEE
aiu na fami ca non ci vidu cchiu!
Ho una fame che non ci vedo più

 

YOU ARE BASTARD INSIDE
tu si bastarddu d’intra
Tu sei un bastardo di dentro

 

YOU MUST EAT YOU SOUP, OR YOU THROW OUT YOURSELF FROM THE WINDOW
o ti manci sta minestra o ti ietti da finestra
O ti mangi questa minestra oppure ti puoi buttare dalla finestra!

 

IT DOESN'T MAKE A FOLD
non fa 'na piega
Non fa una piega

 

I OPEN YOU IN TWO LIKE A MUSSELL
ti rapu n'nui comu 'na cozza
Ti apro in due come una cozza

 

SPEAK LIKE YOU EAT
parra come mangi
parla come mangi

 

I'VE MY LEGS THAT ARE DOING JAMES JAMES
ci'au i iammi ca mi fanu giacumo giacumo

ho le gambe che mi fanno Giacomo, Giacomo

 

YOU GOT MUCH COMPLEX THAN THE FIRST MAY CONCERT!
ci'ai cchiu complessi tu ca u cuncertu do primu maggio!
Hai più complessi tu che il concerto del 1° maggio

 

YOU ARE OUT  OF HEAD
tu si fora di testa
Tu sei fuori di testa

 

THANKS, LITTLE THANKS AND THANKS TO THE DICK
grazie, graziella e grazie o c..o
Grazie, Graziella e grazie al c…o

 

THE LAST CLOSED THE DOOR
l'ultimu chiudi a potta
L’ultimo chiude la porta

 

MAKE IT TO YOU PUT IN THE ASS FROM A DEAF MONK AND THEN SAY ABOUT YOU WILL FALL ON A BOTTLE
facitivilla mettiri nto c… di monicu suddu e poi ci diti ca cascasturu supra na buttigghia
Fatevela mettere nel di dietro da un monaco sordo e poi gli dite che siete caduti sopra una bottiglia

 

A DOOR CLOSES, A GATE OPENES
Chiusa na potta si rapi n'putticatu
Chiusa una porta si apre un portone

 

HELP YOUR SELF, THET GOD HELPS YOU
Aiutati ca Diu t'aiuta
Aiutati che Dio ti aiuta

 

THE MIND IS A STRING OF HAIR
A menti e n'filu i capiddu
La mente è un filo di capello

 

TO ME FROM WHERE IT RAINS, WHERE IT SLIPS
D' unni mi chiovi mi sciddica
Di dove mi piove mi scivola

 

YOU SMELL IT, THAT I PACK IT UP
Vossia a ciaura ca ci'ammogghiu
Prego, odori, che gliela incarto

 

TIE THE DONKEY WHERE THE OWNER WANTS 
attacca u sceccu unni voli u patruni 
Lega l'asino dove vuole il padrone

 

THE DONKEY TAKES THEME, THE DONKEY EATS THEME
U sceccu i potta e u sceccu si mangia
L’asino li porta e l’asino se li mangia

 WHO IS BORN ROUND, CAN'T DIE SQUARE

Cu nasci tunnu non ppo moriri quatratu
Chi nasce rotondo non può morire quadrato

 

GOING WITH THE LAME, IN THE YEAR YOU'LL START
Iennu cco zoppu, all'annu si zuppia
Andando con lo zoppo all’anno si zoppica

 

BETTER ALONE THAT IN BAD COMPANY
Megghiu sulu ca mal'accumpagnatu
Meglio solo che male accompagnato

 

THE WOLF OF BAD COSCIENCE HOW HE ACTS, HE TINKS
Lupu di malacuscienza, comu opira penza
Lupo di cattiva coscienza, come le fa le cose, le pensa

 

HARD BREAD AND KNIFE THAT DOSEN'T CUT
Pani duru e cuteddu ca non tagghia
Pane duro e coltello che non taglia

 

GOING TO WOOD WITHOUT ROPE
Iri a ligna senza codda
Andare a legna senza corda

 

BETTER AN EGG TODAY, OR A HEN TOMORROW
Megghiu n'ovu oggi ca na iaddina dumani
Meglio un uovo oggi che una gallina domani

 

TAKE YOUR HANDS OFF "CALIATURI"
Leva i manu do caliaturi
Togli le mani dal "caliatore" (Tipico arnese per preparare le caldarroste)

 

YOU GO SMOOTH
Vacci lisciu
Vacci liscio

 

WHO DIVIDES, HAS THE BETTER PART
Cu spatti avi a megghiu patti
Chi divide ha la meglio fetta

 

THE SURPLUS IS LIKE LACKING
U supecchiu è comu o mancanti
Il soverchio è come il mancante

 

IT CAN'T DARKER THAN MIDNIGHT
Cchiu scuru di menzannotti non ppò fari
Più buio di mezzanotte non può fare

 

WITH FRIENDS AND RELATIVES, DON'T BUY OR SELL ANYTHING
Cu amici e parenti n'accattari e non vinniri nenti
Con amici e parenti non comprare e non vendere niente

 

EYE THAT DOESN'T, HEART THAT DOESN'T HURT
Occhiu ca non vidi, cori ca non doli
Occhio che non vede, cuore che non duole

 

IN THE ROPE FULL OF NOTS, WHO HASN'T GOT ANY FAULT GETS INVOLVED
Nta codda ruppa ruppa, ci và nto menzu cu non ci cuppa
Nella corda con tanti nodi ci và nel mezzo chi non c'entra niente

 

THER'S NO USE IN MAKING PLATS AND PUTTING ROLLERSON, THE SAINTS IS OF MARBLE AND DOESN'T SWET
E' inutili ca ntrizzi e fai cannola u santu e di marmuru e non sura
è inutile che intrecci e fai i cannoli, il santo e di marmo e non suda

 

I SING IT FOR MYSELF, AND I PLAY IT FOR MYSELF
Iu ma cantu e iu ma sonu 
Io me la canto ed io me la suono

 

THE TONGUE EVER TURNS TO THE ACHING TOOTH
A lingua batti unni u denti roli
La lingua batte dove il dente duole

 

WHOEVER SEEKS WILL FIND
Cu cecca, trova
Chi cerca trova

 

WHO SLEEPS, DOESN'T TAKE FISH
Cu dommi non pigghia pisci
Chi dorme non piglia pesci

 

TO HEN MAKES THE EGG AND THE COCK HAS A BURNING ASS
A iaddina fà l'ova e o iaddu ci'abbrucia u culu
La gallina fà l'uovo ed al gallo brucia l'ano

 

SAME MOTHER, SAME DAUGHTER, I'D THROW BOTH IN THE GRILL
Tali a matri e tali a figghia, v'abbiassi nta rarigghia
Tale la madre e tale la figlia, sono la rovina della famiglia

 

THE OBSERVED COOKER DOESN’T BOIL
A pignata taliata non vugghi mai
la pentola guardata non bolle mai

 

IF YOU WANT STAY BETTER, MOURN YOURSELF
si voi stari megghiu, lamentati
Se vuoi stare meglio lamentati

 

YOU MAKE ME BLOOD
mi fai sangu 
Mi fai sangue

 

MORE THE YEARS SPEND, MORE THE ILLNESS INCREASE
crisciunu l'anni e crisciunu i malanni
Crescono gli anni e crescono i malanni

 

good wine makes good blood
u vinu bbonu fa sangu bbonu
Il vino buono fà sangue buono

 

YOU WANT THE FULL BARREL AND YOUR WIFE GET DRUNKED
voi a utti china e a mugghieri 'mbriaca
Vuoi la botte piena e la moglie ubriaca

 

WHO APPENDS THE LITTLE BELL TO THE CAT?
cu ciappenni a ciancanedda o iattu?
Chi appende la campanazza al gatto

 

RELATIVES ARE LIKE SHOES: MORE THEY ARE STRICT, MORE THEY MAKE ILL
i parenti sunu comu e scappi, chiu sunu strippi e cchiu astruppinunu
I parenti sono come le scarpe: più stretti sono e più fanno male

 

WHO LOOKED AROUND, HE SAVED HIMSELF
cu si vaddau si savvau
Chi si e preservato si è salvato

 

KEEP EYE ALIVE AND HAND IN YOUR KNIFE
occhiu vivu e manu o cuteddu
Occhio vispo e mani sul coltello

 

FULL EYES AND EMPTY HANDS 

occhi chini a manu vacanti
Occhi pieni e mani vuote

 

YOU DID BIG EYES 
ti facisti l'occhi rossi

Ti sei fatto gli occhi grossi

 

HAVE YOU NEVER SEEN IN THE MIRROR?
t'a taliatu mai o specchiu??
Ti sei mai guardato allo specchio?

 

BUT, DO YOU KNOW WHO ARE THE PEOPLE?
ma u sai cu su i cristiani?
Ma tu sai chi sono le persone?

 

MACCHERONI FILL UP THE BELLY
i maccarruni allinchiunu a panza
I maccheroni riempiono la pancia

 

IT IS ARRIVED IN MY FOOT’S NAIL 
m'arrivau n'ta l'ungniu do peri
Mi e' arrivato fino all'unghia del piede, come dire "sono molto sazio"

 

FUCK AND FUCK AGAIN WHILE GOD FORGIVES EVERYBODY 
futti futti ca diu peddona a tutti
f..   f.... tanto Dio perdona a tutti

 

WHO EATS BY HIMSELF, WILL CHOKE 
cu mangia sulu, s'affuca
chi mangia da solo, si soffoca

BLACK WITH BLACK IT DOESN'T PAINT
niuru ccu niuru nun tingi 
Nero sopra nero non colora

 

THE FULL ASS GETS YOU TO THROW KICKS 
u culu chinu fa jittari cauci 
Il sedere pieno ti fa dare calci

 

DAY BROKEN, YOU BREAK IT ALL
iunnata rutta peddila tutta

Giornata rotta rompila tutta

 

WHO LIVES, OLDER HE WILL BECOME
cu campa vecchiu si fa'
Chi campa si fa vecchio

 

 WHO HAVE EAT, HE MAKES CRUMBS 
cu mancia fa muddichi
Chi mangia fa molliche

 

WHO HAD ANY, HE HAD ANY YET OF THESE EASTER SWEETS 
cu n'appi n'appi di sti cassateddi di pasqua
Chi ha avuto ha avuto di queste cassatelle di Pasqua

 

EVERY LITTLE LIVER OF FLY IS SUBSTANCE 
ogni fichiteddu di musca è sustanza
Ogni fegato di mosca e' sostanza

 

GOD SENDS BREAD TO THOSE WHO HAVEN’T TEETH 
diu manna u pani a cu non avi i denti
Dio da il pane a chi no ha i denti

 

WHO HAVE ASS, HE UNDERSTANDS
ccu avi culu considera
Chi ha sedere considera 

RAIN IN FRONT AND WIND IN THE REAR
Acqua davanti e ventu d'arreri
Acqua davanti e vento di dietro

 

WITH MANY SINGIN COOKS, DAWN WILL NEVER COME 
cu tanti iaddi ca cantunu, n'agghionna mai
con tanti galli che cantano, non fà mai giorno

 

YOU HAVE THE FACE IN WHICH IT IS POSSIBLE TO LIGHT WAX MATCHES
ai a facci ca sicci ponu addumari pospiri i cira)
Hai una faccia che si possono accendere i fiammiferi di cera 

 

WHO DOES HIS DICKS, HE LIVES ONE HUNDRED YEARS 
cu si fici i cazzi soi campau cent'anni
Chi si e' fatto gli affari suoi e' vissuto cento anni 

 

DON’T TAKE YOUR ASS BY BIG PINCHES 
non ti pigghiari u culu a pizzuluni
Non ti prendere il sedere a pizzicotti 

 

WHERE ARE YOU GOING WITH THESE FEET FULL OF CORNS? 
unni sta iennu cu sti pedi chini di caddi?
Dove vai con questi piedi pieni di calli 

 

I'LL DANCE ON YOUR STOMACH
T'abballu supra a panza
Ti salgo sulla pancia e ti calpesto

 

WHO DISTRIBUTES ANY, HE HAS THE BEST SHARE 
cu spatti avi a megghiu patti
Chi spartisce ha la migliore parte 

 

DON’T TAKE THE HORNS FROM EARTH AND PUT THEM IN YOUR HEAD 
non ti pigghiari i conna di'nterra e mittitilli supra a testa
Non ti prendere le corna da terra e metterle sulla testa 

 

IF YOU WANT TO APPEAR BEAUTIFUL, THE HELL’S SORROW YOU MUST SUFFER 
si bedda voi pariri, i peni do 'nfernu a patiri
Se vuoi sembrare bella le pene dell'inferno devi patire 

 

SATISFACTION DOESN’T BELIEVE TO FASTNESS 
u’ saziu non cridi o dijunu 
Il sazio non crede al digiunante 

 

THE OX SAYS “HORNED” TO THE DONKEY 
u voi dici cunnutu o sceccu
Il bue dice cornuto all'asino 

 

YOU HAVE MORE HORNS THAN A BASKET FULL OF SNAIL  
jai cchiu conna tu ca n'cufinu di vacareddi
Hai più corna tu che un cestino di lumache 

 

FLEEING IS SHAME, BUT IT IS A RESCUE OF LIFE 
fujiri e' vergogna , ma e' savvamentu di vita
Fuggire e' vergogna ma e' salvamento di vita 

 

IF YOU HAD THE ASS LIKE THE MOUTH, YOU WOULD DEFECATE RUBBER RINGS 
s’avissi u culu comu a ucca, cacassi cucciddati
Se tu avessi la bocca come il sedere, faresti buccellati 

 

THE MOUTH IS LIKE RINGS, IT EATS PALACES AND CASTLES 
a ucca e' comu aneddi, s'ammucca palazzi e casteddi
La bocca e' come gli anelli, si mangia palazzi e castelli 

 

IF YOU PROMOTE A DONKEY TO MULE, THE FIRST KICK IS YOURS 
cu do sceccu fa' u mulu, u primu cauci e' u so'
Se da un asino fai un mulo il primo calcio e' il suo 

 

IT DOESN’T WHIP YET, AND THE CAT THAT LICKS IT TOO 
iddu ca non quagghia e a jatta ca c'iallicca
Lei che non quaglia e la gatta che la lecca 

 

BELIEF IS THE WORST ILLNESS 
a cunvinzioni e' a peggiu malatia
La convinzione e' la peggiore malattia 

 

BEAUTIFUL OUTSIDE AND BAD INSIDE 
bedda di fora e laria d'intra
Bella di fora e brutta di dentro 

 

WATER AHEAD AND WIND BEHIND 
acqua davanti e ventu d'arreri
Acqua davanti e vento di dietro 

 

YOU HAVE THE HEAD TO DIVIDE EAR 
ai a testa, bona sulu ppi spattiri aricchi
Hai la testa, buona solo per dividere le orecchie 

HE HAS MOORE HORNES THAN A BEE FULL OF SNAILS
avi cchiu corna di na lapa china di crastuni
Ha più corna di una motoape piena di lumache

 

VEGETABLES, AIR DRAUGHT AND NUKED FEMALES BRING MAN TO BURY 
verdura, ventu di fissura e fimmini a nura pottunu l'omu a sepoltura
Verdure, vento di fessura e femmine nude portano l'uomo alla sepoltura 

 

YOU MAKE HARM AND REPENT, YOU MAKE GOOD AND FORGET IT 
fai mali e pentiti, fai beni e scoddatillu
Fai male e pentiti, fai bene e scordalo 

 

TO LICK THE FISH 
Alliccari a sadda
Leccare la sarda 

 

MONEY MAKE MONEY AND LICE MAKE LICE 
soddi fanu soddi e pidocchi fanu pidocchi
I soldi fanno soldi , i pidocchi  fanno pidocchi 

 

IF YOU LIKE IT THAN LIKE IT, IF YOU DON'T LIKE IT THAN SING THE ACI'S SONG 
Si ti piaci ti piaci, si non ti piaci ci canti chidda di Aci
Se ti piace ti piace, altrimenti ci canti quella di Aci 

 

MAKE YOU HORNED TO ACI 
Fatti fari i corna a Iaci
Fatti fare le corna ad Acireale 

 

YOU DON'T EAT ANY NEATHER WITH SOUP 
Non ni manci mancu a broru
Non ne mangia neanche a brodo 

 

YOU DON'T TRACE THE O NEATHER WITH CUP 
non sai fari mancu a o co bicchieri
Non sai fare neanche una  “ O “con un bicchiere 

 

YOU ARE MORE BEAST THAN THE SEVEN GOLD CARD 
Si cchiu bestia do setti di oru
Sei più scemo del sette d'oro 

YOU ARE LIKE THE SUN IN HALF DAY...IT CAN'T SEE IT
si comu u suli a menzionnu...non si po taliari
Sei come il sole di mezzogiorno.....inguardabile

 

YOU COUNT HOW THE TWO CUP CARD INTO BRISCOLA WITH STICK 
Cunti qauntu u dui di coppi na' briscola a mazzi
Tu conti quanto il due di coppe quando la briscola e' a mazze 

 

THE BEST WORD IS THE UNSAID ONE 
A megghiu parola e' chidda ca non si dici
La migliore parola e' quella non detta 

 

YOU ARE NOBODY BLENDED WITH NOTHING 
Si nuddu ammiscatu cu nenti
Sei nessuno mischiato a niente 

 

ONE SHOT TO BARREL AND ONE SHOT TO CIRCLE 
'N coppu a utti e 'n coppu o timpagnu
Un colpo alla botte e uno al timpagno 

 

WHERE IT RAINS, IT SLIDES OVER 
Unni ci chiovi ci sciddica
Dove le piove le scivola 

 

IT'S CLEAR LIKE THE STOCKFISH'S WATER 
E' limpida comu l'acqua do' baccalaru
E' pulita come l'acqua del baccalà 

 

THE FISH SMELL BAD FROM THE HEAD 
U pisci feti da testa
Il pesce puzza dalla testa 

 

FRY THE FISH AND WATCH THE CAT 
Frii u pisci e vadda a jatta
Friggi il pesce e guarda il gatto 

 

FUCKING IS LIKE ORDERING 
U' futtiri e' comu u cumannari
Fottere e' come comandare 

YOU'RE OLDER THAN BIBLE
si chiu vecchiu da Bibbia
Sei più vecchio della Bibbia 

HORNED AND BEATED 
Cunnutu e vastuniatu
Cornuto e bastonato 

 

WHO PRACTISE THE LAME, IN THE YEAR HE WILL BE LAME 
Cu pratica u zoppu, all'annu zuppia
Chi pratica lo zoppo all'anno zoppica 

 

WHO LEAVES THE OLD ONE FOR THE NEW ONE,  IT KNOWS WHAT HAS LEFT BUT IT DOESN'T KNOW WHAT WILL FOUND
Cu lassa a vecchia pa' nova, sapi chi lassa ma non sapi chi trova
Chi lascia la vecchia per la nuova sa che lascia ma non sa che trova 

 

LET YOU SMELL IT, THAT I ROLL IT UP
Ossa a ciaura, ca cia' ammogghiu
Odori che gliel'avvolgo  

 

RECOMMEND THE SHEEP TO THE WOLF
Raccumannari a pecora o' lupu
Raccomandare la pecora al lupo 

 

BITTER THE SHEEP THAT MUST GIVE WOOL
Amara a pecura ca' a' dari a lana
Guai alla pecora che deve dare la lana

 

THREE HAIRS HAS THE PIG, THE PIG HAS THREE HAIRS
Tri pila avi u porcu, u porcu avi tri pila
Tre peli ha il porco, il porco ha tre peli (detto quando una discussione ha esaurito ogni spunto, o quando una situazione si ripete alla noia)

 

I WILL SLAM WALL TO WALL
T'intappassi mura mura
Ti sbatterei nei muri

 

ALSO FLEAS HAVE THE COUGH
Macari i pulici anu a tussi
Anche i pulcini hanno la tosse 

 

LOCALITA' SICILIANE:

 

HAPPYFIELD OF LITTLEROCK 
Campofelice di Roccella (PA)

 

GOODCASTLE 
Castelbuono (PA)

 

CAMP FREE
Campo franco (CL)

 

ROCKETS***** 
Ficarazzi (PA) (CT)

 

BATTLE PLANE 
Piano Battaglia (PA)

 

PUMPKING PLANE 
Piano Zucchi (PA)

 

FEMALE’S ISLAND
Isola delle femmine (PA) 

 

PEACE OF APPLE
Pace del mela (ME)

 

MR. WHITE 
Misterbianco (CT)

 

LITTLE WORLD 
Mondello (PA)

 

BEAUTIFUL STEP 
Belpasso (CT) 

 

THREE MARRONS
Trecastagni (CT) 

 

THREE JOBS
Tremestieri (CT) 

 

FOOTS MOUNTAIN
Piedimonte (CT) 

 

BIG WAY
Viagrande (CT) 

 

GREEN VALLEY
Valverde (CT)

 

COLD RIVER
Fiumefreddo (CT)

 

CAPE SPARROW
Capo Passero (SR)

 

LION STRONG
Leonforte (CL)

 

GREAT MICHAEL

Grammichele (CT)

 

TABLE PLAIN
Piano Tavola (CT)

 

LITTLE SLOW
Lentini (SR)

 

PALM OF CLEAR MOUNTAIN 
Palma di Montechiaro (AG)

 

SAINT BROTHER
San Fratello (ME)

 

SWEETS WATERS
Acquedolci (ME)

 

GREAT MICHAEL
Grammichele (CT)

 

REAL MOUNTAIN
Realmonte (AG)

 

LITTLE BITCH 
Troina (EN)

 

BEAUTIFUL FLASH 
Bellolampo (PA)

 

SAINT MARY OF STAIRWAY 
Santa Maria La Scala (Acireale - CT)

____________________________________________________________
Video simpatico su lezione inglese-catanese